Persoonlijke terugblik op week 22 in Tiel en omgeving

Oost-Europese arbeidsmigranten

Deze week bleek dat een groot aantal Europese gastarbeiders die werken bij vleesverwerkende bedrijven besmet zijn met het coronavirus. De omstandigheden op het werk, het vervoer naar en van het werk en de wijze van huisvesting zijn de mogelijke oorzaken. Ondertussen zijn enkele van deze bedrijven gesloten. Wanneer er meer volgen, komt de hele vleesvoorziening in Nederland in gevaar en puilen slachtrijpe dieren snel uit hun hokken. Ik vind het al lang van de gekke dat we voor veel werkzaamheden van werknemers van verre afhankelijk zijn. Wanneer deze mensen weg blijven, hebben we grote problemen. Ook in ons gebied speelt dat en niet alleen in de agrarische sector. Ook bij de logistieke bedrijven, de bouw, de glastuinbouw en de groenvoorziening spelen de Oost-Europeanen een onmisbare rol. Door het coronavirus zijn velen van hen huiswaarts getrokken en liggen onze fruittelers wakker van de vraag hoe ze hun appels en peren van de boom moeten krijgen. Dat moet anders. Afbouw van dit verschijnsel is noodzakelijk. Dus nu geen speciale hotels bouwen voor Oost-Europeanen in Tiel. Bedrijven moeten zo ingericht worden, dat alles door werknemers uit de regio uitgevoerd kan worden. Dat maakt bedrijven en de samenleving minder kwetsbaar. Bovendien is dat, zeker nu een enorme werkloosheidsgolf dreigt, goed voor de lokale arbeidsmarkt en het milieu. We raken dan wellicht ook af van de overlast die sommigen in woonbuurten veroorzaken. Ander punt is dat de huizenmarkt een stukje minder gespannen zou zijn.

Niets is zoals het lijkt

Misschien herinnert u zich de column van Jan Beijer van al weer bijna twee jaar geleden over de samenvoeging van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Onze veelgeprezen lokale columnist ontmoette op een terrasje op het plein een goede bekende uit Ophemert. Die vertelde hem dat hij niet blij was met het plan om zijn woonplaats onderdeel te maken van de nieuwe grotere fusiegemeente. Volgens hem was het veel beter dat Heesselt, Ophemert en Varik onderdeel zouden gaan uitmaken van Tiel. Op die stad waren de mensen georiënteerd en daar waren de voorzieningen waar zij gebruik van maakten. Bovendien had Tiel bewezen goed voor zijn dorpen te kunnen zorgen. Die goede bekende was ik.

Ondertussen bestaat de gemeente West Betuwe al weer 1,5 jaar en tot twee weken geleden was ik tevreden over de wijze waarop de fusie gemeente draaide. De gemeente zorgt goed voor zijn dorpen, er is veel aandacht voor de openbare ruimte, op het gemeentehuis wordt je verwelkomt door een gastvrouw / informatrice en de koffie staat er klaar en de informatie met een magazine en publicaties in een huis-aan-huisblad en website zijn in orde. Ook de medewerkers van de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn zeer behulpzaam, houden zich aan hun afspraken, doen niet onnodig moeilijk en de procedures zijn gespeend van bureaucratie. Fijn is ook dat de gemeente regelmatig spreekuur houdt in een aantal dorpshuizen. Als relatieve buitenstaander dacht ik dat het ook bestuurlijk lekker draaide. Dat blijkt niet zo te zijn. Er is binnen de coalitiepartijen veel energie verloren gegaan aan gekibbel. Gekibbel dat eigenlijk wel te verwachten was en waarmee West Betuwe laat zien dat het besturen van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners verdeeld over 26 dorpen en stadjes andere eisen aan politici stelt dan het besturen van drie afzonderlijke en veel kleinere gemeenten. Politiek bedrijven is een verslavende hobby, die voor als je niet te veel verdient ook nog een interessante en goedbetaalde bijbaan is. het is ook een verantwoordelijke baan. Besluiten hebben vergaande gevolgen voor de inwoners. Voor West Betuwe maar ook voor Tiel zou het goed zijn wanneer sommige raadsleden zich eens zouden afvragen of zij wel over de kwaliteiten en vaardigheden beschikken om hun gemeente goed en toekomstbestendig te besturen en wat hun drijfveren zijn om gemeenteraadslid te willen zijn.

Gemeente moet doelgerichter en goedkoper werken

Tiel zit financieel aan de grond. Terwijl er nog veel te doen is waarvoor geld nodig is. dat geld is er niet. Tot nu toe heb ik de raad horen jammeren over de financiele situatie en praten over de vraag hoe provincie en rijksoverheid te overtuigen zijn dat zij Tiel in financieel opzicht moeten helpen. Ik mis het zoeken naar mogelijkheden om zelf de problemen (gedeeltelijk) op te lossen. Niemand durfde tot nu toe te spreken over lastenverzwaring voor de inwoners. Ton Zuidema, fractievoorzitter van D66 had afgelopen week de moed dit wel te doen. Daarmee maakt hij bespreekbaar wat iedereen al lang als onontkoombaar ziet, maar er niet over durft te beginnen. Meer bijdragen van de inwoners aan de gemeentelijke inkomsten is goed te verdedigen. De stad is de laatste jaren een stuk fraaier geworden en voorzieningen zijn verbeterd. Daar mag best wat meer voor betaald worden.

Ook raadsleden kunnen een steentje bijdragen. Wellicht kan de niet afgemaakte discussie die GroenLinks een paar jaar geleden tijdens een bezuinigingsronde opperde om naar de hoogte van de vergoedingen voor raadsleden te kijken weer opgepakt worden. Ook zouden raadsleden wat terughoudend kunnen zijn in het stellen van vragen waarvan de beantwoording veel tijd kost. Het college zou verder wat minder advies aan derden kunnen vragen. Veel van de dure rapporten die dit oplevert, slijten hun leven na bespreking in een archieflade of vertellen in fraaie bewoordingen wat iedereen al wist. Misschien zou het helpen wanneer bij iedere notitie van het college ook vermeld wordt hoeveel het maken van die notitie gekost heeft. Raadsleden zouden ongetwijfeld regelmatig schrikken. Wellicht is met deze suggesties de uitbreiding van de noodzakelijk geachte formatie van de gemeente te vermijden. Aan de vraag: wat gaan we doen zouden steevast de vragen: is het echt wel nodig; wat levert het op; wat kost het en rechtvaardigen de opbrengst de kosten moeten worden gesteld.

Jeugdoverlast

Jeugdoverlast kwam afgelopen week weer eens ter sprake in de gemeenteraad. Ditmaal betrof het de Kloosterstraat. In het straatje van de Kloosterpoort naar Bleekveld zorgen jongeren al geruime tjd voor veel overlast. Tot nog toe werd er ondanks diverse klachten bij gemeente en politie weinig aan gedaan. Maar een brief aan de gemeenteraad deed wonderen. Op korte termijn wordt de verzamelplaats – de overkapte ingang van de vroegere bibliotheek – afgeschermd. Daardoor kunnen jongeren daar niet meer staan. De raad was enthousiast en prees wethouder Groen voor zijn snelle actie. Maar is het probleem daarmee wel opgelost of alleen maar verplaatst? Op verzoek van het CDA wordt er binnenkort wat breder gekeken naar het probleem dat jongeren op verschillende plekken in de gemeente regelmatig voor overlast bezorgen. Ongetwijfeld zal dan het gemis aan een goede hangplek in of in de buurt van het centrum weer ter sprake komen. Tot nu toe lukte het niet om die te vinden. Ook allerlei andere acties zoals de buurtvaders in Tiel-West, interventies van Mozaiek en speciale ingehuurde jongerenwerkers hadden geen of nauwelijks blijvend resultaat.

Wolf moet weg

In de Bommelerwaard waart een wolf rond die de schapenhouders doet rillen en beven. Tientallen schapen kwamen al op een gruwelijke manier aan hun einde. Langzaam maar zeker zie je dat het enthousiasme over de aanwezigheid van wolven in ons land tanende is. Ik vind dat er snel maatregelen tegen de aanwezigheid van deze beesten genomen moeten worden. Onnodig vreselijk lijden van dieren in dit geval schapen wordt daarmee voorkomen. Bovendien worden schapenhouders met enorme kosten opgezadeld om hun weidegebieden ‘wolvenproof’ te maken. De hoge kosten hiervan moeten gecompenseerd worden met gemeenschapsgeld. Ik hoor ook dat verschillende mensen uit angst voor de wolf het bos niet meer in durven. Wolven zijn goede zwemmers, dus is het mogelijk een kwestie van dagen dat er ook in onze regio een of meer gesignaleerd worden. Daarnaast vind ik de wolf alleen maar in natuurgebieden getolereerd kan worden. Agrariërs en natuurliefhebbers doen er alles aan om nesten van weidevogels te beschermen, terwijl de wolf jonge vogels maar vooral eieren massaal opeten. Snelle actie is geboden. De gemeente en de regio moeten niet afwachten maar zorgen dat de rijksoverheid snel maatregelen neemt.

Foto van de week

Deze week maakte Jan Bouwhuis in Echteld een foto van een gevecht tussen een aanvallende buizerd en een ooievaar die zijn nest met klepperende snavel met succes verdedigde.

 
Coronatest

Iedereen met Covid-19-achtige klachten kan zich vanaf vandaag op zeer korte termijn laten testen door de GGD in Tiel. Via een landelijk telefoonnummer kan een afspraak voor de volgende dag worden gemaakt. Het nieuwe telefoonnummer 0800-1202 is zeven dagen per week tussen acht uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds bereikbaar.  Wanneer u belt houdt dan uw burgerservicenummer (BSN)bij de hand. Meer informatie vindt u op de website van de GGD Gelderland Zuid https://ggdgelderlandzuid.nl/coronatest/#1590914220985-73440c91-6f3d

Comments
Loading...