College Tiel kijkt tevreden terug

In 2014 vormden CDA, D66, PvdA en VVD samen een coalitie, die samen de bijna voorbije raadsperiode de stad bestuurden. Op het einde van de rit hebben zij de balans opgemaakt van vier jaar besturen. De heren kunnen tevreden zijn. Er is heel veel van het bloesemakkoord uitgevoerd. De speerpunten zijn vrijwel allemaal uitgevoerd. Daarnaast vallen er nog meer resultaten te melden. Wat velen niet verwacht zullen hebben: ook het huishoudboekje is nog redelijk op orde. In dit artikel een greep uit het overzicht van zaken die succesvol gerealiseerd zijn, de punten die de eindstreep niet gehaald worden en een kijkje in de gemeentelijke portemonnee. Wij waarschuwen u voor een lang en misschien wel wat saaie opsomming.

Bestuursstijl en inwonersparticipatie

In de loop van de raadsperiode is de bestuursstijl flink veranderd. Inwoners werden niet alleen uitgebreid geïnformeerd maar veelal ook betrokken bij de aanpak van problemen of de start van projecten. De raad kreeg regelmatig een startnotities bij het begin van een project of onderzoek. Daarbij kon men kiezen uit een aantal mogelijkheden. Nadat de keuze gemaakt of de richting bepaald was ging het college definitief aan de slag.

Om buurten en dorpen en wijken te ondersteunen bij projecten kwamen er wijkregisseurs. Dat bleek een gouden greep. De regisseurs hebben veel en goed werk geleverd en worden door de gemeente maar ook door hun klanten hoog gewaardeerd. De wijkregisseurs speelden ook een belangrijke verbindende rol.

Een willekeurig samengestelde spiegelgroep van inwoners diende het college van advies over tal van zaken en deed suggesties om de stad aantrekkelijker te maken voor de inwoners.

De werkgroep Trots op Tiel is pas kort actief. Leden van de werkgroep staan inwoners(groepen ) bij in het realiseren van plannen om de stad mooier en aantrekkelijker te maken.

Het periodiek overleg met inwoners in wijken en buurten is aangepast. De wijkschouw is omgevormd tot een buurtgesprek. Op veel plaatsen loopt dit uitstekend maar er zijn ook delen van de gemeente waar het wat stroever gaat. Meer maatwerk moet verbetering brengen.

De stad aantrekkelijker maken

Met het gereedkomen van Zinder heeft Tiel een cultuur- en kunstcentrum van formaat waar iedereen trots op kan en mag zijn. Voor de binnenstad is een stadsvisie opgesteld, die de basis is voor verdere ontwikkelingen . Enkele verbeteringen zijn aangebracht maar er staat nog veel in de steigers. Er is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de Westluidense Poort en de Buurse Poort. De gemeente is voor de uitvoering van de plannen mede afhankelijk van particuliere grondeigenaren en bedrijven. Dat vraagt veel tijd en belangen lopen vaak uiteen. Het college is trots op het feit dat er in Tiel op 12 dagen gratis geparkeerd kan worden. Fijn voor de bezoekers van de binnestad en voor de ondernemers. Aan de inrichting van de Kleine Willemspolder wordt gewerkt, de plannen voor de omvorming van een deel van de Waalkade en de restauratie van de kademuur zijn gereed. De inrichting van het vroegere parkeerterrein verkeert nog in een voorbereidend stadium. De veelbesproken trappen zijn aanbesteed.

Door een lagere rente te verwerken in de jaarlijkse extra exploitatielasten kunnen de duurdere bouwkosten voor de renovatie en het updaten van het gebouw van het Lingecollege aan de Heiligestraat waarschijnlijk toch te realiseren. De aanbestedingsprocedure voor de bouw van een nieuwe MAVO loopt.

He minimabeleid kon ondanks de kredietcrises, die nu over lijkt te waaien, op een verantwoord niveau gehandhaafd blijven. Door een aantal voorzieningen door de stichting leergeld te laten verstrekken, kon aanzienlijk bespaard worden op dure ambtelijke kosten en goedkoper ingekocht worden. Hierdoor bleven de verstrekkingen op peil.

Het college is tevreden over de resultaten die bereikt werd om bij aanbestedingen werkgelegenheid voor de eigen inwoners en met name mensen met een beperking als een aspect voor de gunning in te zetten. De gemeente zelf heeft een flinke bijdrage geleverd in het bieden van werk aan mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt.

Het overnemen van vroegere rijkstaken op het gebied van werkgelegenheid, zorg en welzijn door de gemeente was niet eenvoudig. Vooral omdat de overheveling van taken gepaard ging met een forse bezuiniging. Niettemin kijkt het college terug op een geslaagde transitie. De transitie kostte de gemeente ondanks dat flink gesneden werd in de huishoudelijke hulp wel veel geld. Vooral de jeugdzorg bleek veel meer te kosten dan begroot op basis van het budget dat de gemeente van de rijksoverheid krijgt. Voor 2017 wordt opnieuw gerekend op een tekort van minstens 800.000 euro.

Blij is vrijwel iedereen met het besluit om een nieuw zwembad te gaan bouwen. De aanbestedingsprocedure is ondertussen gestart.

De criminaliteit is de afgelopen vier jaar volgens de politiecijfers belangrijk gedaald. De daling ligt in lijn met de daling die in heel Nederland geconstateerd wordt. De misdaad verschuift ook meer richting internet en drugs. Overigens zijn de misdaadcijfers onbetrouwbaar omdat de aangiftebereidheid afneemt. Veel mensen hebben het gevoel dat het doen van aangifte zinloos is. “Heel jammer”, vindt het college. Zo verliezen we het zicht op wat er feitelijk gebeurt. Bovendien wordt er achter de schermen meer gedaan met de aangiften dan zichtbaar is. Wethouder Driessen noemde in het persgesprek een ervaring van een mevrouw die na 1,5 jaar haar gesloten fiets als nog thuisbezorgd kreeg.

Er is in overeenstemming met het bloesemakkoord niet bezuinigd op wegonderhoud. Op enkele plaatsen (Binnenhoek bijvoorbeeld) werd de verkeersafwikkeling verbeterd. Nieuw parkeerterreinen en de parkeergarage zorgden voor meer en betere parkeermogelijkheden. Met het auto vrijmaken van de Waalkade zijn een aantal binnenstadondernemers niet gelukkig. Onderzoek moet uitwijzen of en hoe groot dat probleem is en wat er eventueel aan gedaan kan worden.

De gemeentelijke portemonnee

Bezuinigen bleek moeilijker dan gedacht. Soms duurde het langer om de beoogde bezuinigingen binnen te halen en soms floot de raad het college terug wanneer bleek dat de door de coalitie geplande bezuinigingen toch niet haalbaar bleken of te veel pijn deden bij de inwoners, verenigingen of instellingen. Zo lukte het nog niet om te bezuinigen op de kinderspeelplaatsen te realiseren. Inwoners het beheer en de zorg voor de kinderspeelplaatsen over te laten nemen, kostte in de raadsperiode alleen maar geld door extra ambtelijk overleg. Het instellen van een pool maakten de bezitters van een scootmobiel niet blij, maar het leverde wel 400.000 euro per jaar op. Het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie was goed voor een besparing van 5000 euro en kon op veel minder verzet rekenen.

Sommige bezuinigingen moeten ook met een hand zout genomen worden. Ze zijn volgens het gepresenteerde overzicht gehaald door het geld uit een ander potje te halen. Creatief boekhouden noemen ze dat. Daadwerkelijk bezuinigd werd er op het ambtelijk apparaat. Verschillende formatieplaatsen werden na pensionering of vertrek niet meer ingevuld en nieuwe taken werden met de aanwezige mensen opgepakt. De nog prille samenwerking met Geldermalsen en Culemborg op o.a. het gebied van personeelszaken en ict verloopt bevredigend, maar bracht nog niet de beoogde besparing.

Van -4 naar + 2 miljoen euro

Toch is wethouder Verspuij een tevreden man. “We begonnen de raadsperiode met een tekort van 4 miljoen en eindigen met een geprognosticeerd overschot van twee miljoen de komende jaren. De bezuinigingen die we gerealiseerd hebben, deden hier en daar best pijn, maar over het algemeen hebben we het voorzieningen niveau behoorlijk op peil weten te houden.” Echt reden tot juichen is er nu ook weer niet. Het tekort in het sociale domein is niet begroot maar moet wel betaald worden. Een bijdrage uit een extra en voorlopig eenmalig budget dat Den Haag via de VNG beschikbaar gesteld is voor gemeenten die veel te kort komen op hun budget voor de zorgkosten kan voor wat verlichting zorgen. Verder wijst Verspuij er op dat gemeente vanaf 2022 geen belasting meer mogen heffen op kabels en leidingen. Dat scheelt Tiel 1.340.000 euro. De rente en afschrijvingen van de vele gedane en geplande investeringen in de stad zijn binnen de begroting mede met dank aan de lage rente probleemloos op te vangen. Verspuij geeft wel toe dat rente en aflossingen er voor zorgen dat de financiële flexibiliteit daardoor een stuk minder zal zijn de komende jaren.

Samenvattend kunnen we stellen dat er ondanks de financiële tegenwind de afgelopen vier jaar veel gebeurd is in Tiel. Ondanks de vele investeringen en een forse verhoging in 2018 blijft Tiel wanneer we naar de gemeentelijke lasten kijken een relatief goedkope gemeente. En misschien wel het belangrijkste: Inwoners zijn een stukje trotser geworden op hun woonplaats.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights