Veel begrip voor keuze van college Tiel voor vijfde variant ontsluitingsweg Passewaaij

Duidelijke steunverklaringen bleven uit. Maar uit de reacties van de laatste voorbereidende commissievergadering van de gemeenteraad kun je concluderen dat er in de raad brede steun bestaat voor de voorlopige keuze van het college. Een inspreker namens de actiegroep van aanwonenden van de Ophemertsestraat toonde zich minder blij. Ook de inspreker namens de kerngroep WOT (Westelijke Ontsluitingsweg Tiel) uit Wadenoijen bleek niet gelukkig met de gemaakte keuze. Beider insprekers waren van oordeel dat variant 1b, het verdubbelen van de N 834 en verbeteren van de rotondes op die weg tot in Tiel een beter alternatief was. De spreker namens het wijkbestuur van Passewaaij was, zoals te verwachten, blij met de gemaakte keuze.

Meerdere raadsleden betoogden dat er helaas geen keuze mogelijk was zonder dat landschap aangetast werd en omwonenden geraakt werden. Maar het aantal gedupeerde omwonende was bij variant 5 wel het kleinste. Om de pijn te verzachten werd gepleit voor een nette schadeloosstelling voor de gedupeerden. Ook waren er pleidooien om de schade aan de natuur en landschap te compenseren. Een concrete suggestie was het verbreden van het Vuadabos. Meerdere raadsleden wezen op de noodzaak om naast de derde ontsluitingsweg ook de N 834 richting de A15 aan te pakken. En dat niet alleen voor de inwoners van Passewaaij, maar voor de bereikbaarheid van heel Tiel. Ook het snel ‘rond’ maken van de rondweg blijft een aandachtspunt.

Reactie wethouder Remco Dijkstra op suggesties, vragen en attentiepunten vanuit de raad en insprekers

  • De keuze voor variant 1b lost het probleem niet op. Los van de verkeertechnische problemen is een derde uitvalsweg, zeker wanneer de uitbreiding gerealiseerd is ook om veiligheidsredenen noodzakelijk. Bij calamiteiten op de rondweg of de 834 kunnen inwoners van Passewaaij de wijk niet uit.

  • Werken aan het compleet maken van de rondweg en verbetering van de 834 blijft gezien de huidige verkeersproblematiek en toekomstige groei naast een derde ontsluitingsweg noodzakelijk. En daar werken we aan.

  • Voor de financiering van de rondweg is een aanzienlijke bijdrage van de provincie noodzakelijk. Daarnaast kunnen we een aantal jaren sparen en / of geld lenen. DE provincie heeft ons al uitgenodigd om te komen praten over de nieuwe weg en de relatie tot de woningbouw.

  • Aan natuurcompensatie hebben we al gedacht. De suggestie om het Vuadabos wat uit te breiden nemen we mee. De aanleg van de nieuwe weg zal geluidsarm asfalt krijgen en zo goed mogelijk ingepast worden in de landelijke omgeving. De nieuwe weg biedt daarnaast nog meer mogelijkheden om de natuur te versterken. Omwonenden zullen we ruimhartig compenseren voor planschade en verminderd woongenot. Dat bedrag is nog niet opgenomen in de begrote aanlegkosten van naar schatting 40 miljoen. .

  • Het tracé staat op hoofdlijnen vast. Dat betekend niet dat er wanneer dit voordelen heeft of nadelen verminderd worden we niet wat kunnen schuiven.

  • De nieuwe weg biedt mogelijkheden om langzaam en snelverkeer te scheiden. De wens in de regio om meer langeafstandsfietspaden aan te leggen zal daarbij zeker een rol spelen.

  • De nieuwe weg biedt mogelijkheden voor meekoppelkansen zoals waterberging, verminderen van sluipverkeer in Wadenoijen en de westelijke dorpen van de gemeente West Betuwe. Natuurlijk zullen we de gemeente West Betuwe bij de verdere uitwerking van de nieuwe weg betrekken. We schuren immers langs de gemeentegrens van die gemeente.

  • De keuze voor variant vijf is niet alleen gebaseerd op het Mer-onderzoek. Ook andere afwegingen en onderzoeken hebben een rol gespeeld.

Extra woningbouw

Om de huidige algemene voorzieningen in de centrumgemeente die Tiel is, voor de eigen inwoners maar ook voor de regio in stand te kunnen houden is een forse uitbreiding van het aantal inwoners en dus woningen nodig. De groeiambitie van Tiel maar ook druk vanuit de provincie kunnen het noodzakelijk maken om meer woningen te bouwen aan de westzijde van de gemeente dan de nu geplande in de buurten 9,10 en 11 van de wijk Passewaaij . Zeker is dat nog niet en we praten dan over de wat verdere toekomst.

De wethouder adviseerde de raadsleden tot slot van zijn reactie om de fiets te pakken en het nieuwe tracé te verkennen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights