‘Anders wonen’ houdt politiek Tiel in zijn greep

Politiek en opinie

Afgelopen week stond de wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van de zes huisjes van het project ‘Anders Wonen” mogelijk te maken op de agenda van de Commissie Ruimte. Je zou na alles wat er over dit project al te doen geweest is en de uitgebreide zoektocht naar een geschikte locatie verwachten dat de commissie het voorstel zonder veel discussie tot een hamerstuk zou bestempelen. Dat bleek niet het geval.

De politiek zit duidelijk in de maag met het voorstel. Er is al een hele lange weg afgelegd en wanneer we de kosten van adviseurs en de ambtelijke uren mee tellen dan is er veel tijd en geld gespendeerd. De vorige week gedecimeerde VVD-fractie verklaarde zich onomwonden tegen. Het CDA is de tweede partij met veel reserves. Maar ook de anderen partijen hebben hun bedenkingen. Zij lijken enerzijds het project op de beoogde plek, een stuk grond vlak bij de Berenkuilrotonde tegenover vervoersbedrijf Krol tussen de Lingeweg en de Schaarsdijkweg niet te willen afblazen, maar hebben wel tal van twijfels en wensen om de veiligheid van de omwonenden en passanten beter te waarborgen.

Na een lange discussie is nu afgesproken dat het college voor de raadsvergadering van 15 december een aanvullende notitie maakt, waarin concreter aangegeven wordt hoe de begeleiding en toezicht op de bewoners van het project geregeld wordt. Eerste verantwoordelijke wethouder Melissen benadrukte bij herhaling dat hij het voorstel er in geen geval wil doordrukken en liever wat meer tijd neemt om in de commissie alle aspecten goed te bediscussiëren en over de pijnpunten heldere afspraken te maken. Maar die handschoen pakten de commissie leden nog niet op.

Ervaringen in Rotterdam

In Rotterdam kennen ze het zogenaamde Skaeve Huse (rare huizen) project. Dat project blijkt, wanneer je naar de overlast voor omwonenden kijkt, goed te lopen. Vooraf was er veel protest tegen het plan maar sinds het uitgevoerd is, hebben omwonenden weinig te klagen. Opstootjes en rumoer zijn er regelmatig op het terrein van het woonparkje, maar daarbuiten zijn er vrijwel geen incidenten. Het project kent 11 containerachtige woningen op een klein terrein waar permanent een toezichthouder /begeleider aanwezig is. Die toezichthouder zorgt ervoor dat de door omwonenden gevreesde overlast nooit gekomen is. De huidige verantwoordelijke wethouder in Rotterdam klaagt wel dat het project erg duur is (1,9 miljoen gedurende het eerste anderhalf jaar voor de grond, de huisjes en de zorg en toezicht). Tot nu toe is er van de beoogde doorstroming van bewoners weinig terecht gekomen. De winst zit hem er vooral in dat de buurt waar de bewoners eerst woonden verlost is van overlast. Daardoor heeft ook de politie een stuk minder werk. De bewoners zelf van de woonparkjes blijken over het algemeen tevreden met hun eenvoudige huisjes. Zij genieten van de rust die zij daar ervaren. Begeleiders zien heilzame effecten.

Kosten in Tiel

Over de kosten van het project in Tiel wordt in de stukken, die nu ter bespreking en ondersteuning van het te nemen raadsbesluit aangeboden zijn, geen informatie verstrekt. Van een raadslid hoorde ik dat bij een eerdere bespreking wethouder Melissen als indicatie een bedrag van 120.000 euro per jaar per bewoond huisje genoemd heeft. Bij de beoordeling van dit bedrag dient bedacht te worden dat de doelgroep die nu in woonwijken woont ook heel veel kost aan aandacht en begeleiding van diverse instanties en zorgaanbieders. Overlast door kwetsbare mensen is een aandachtsveld van de politie dat steeds meer tijd kost.

Toezicht

Op het terrein in Rotterdam is 24 uur per dag een toezichthouder aanwezig. Ook op de andere plekken in Nederland waar ‘anders wonen’ projecten al gerealiseerd zijn heeft men soortgelijke ervaringen. In Rotterdam maar ook elders is er – anders dan in Tiel gepland – doorgaans een vaste beheerder op het terrein aanwezig. Men ziet ook dat met een goed beheer de politie veel minder tijd nodig heeft om brandjes in woonwijken te blussen.

 

In Tiel (nog) geen permanent beheer voorzien

Het ontbreken van een vaste beheerder is in Tiel het belangrijkste bezwaar van de politiek. Beheer en begeleiding wordt in de plannen overgelaten aan de zorginstellingen en de woningbouwcorporatie die veelvuldig op het terrein aanwezig zullen zijn. Wethouder Melissen motiveert het ontbreken van permanent beheer met het argument dat de kandidaten in Tiel zorgvuldig geselecteerd zullen worden en minder ‘onhandelbaar’ zijn dat de mensen die je doorgaans in dit soortprojecten treft. “Kandidaten voor wie permanent toezicht en begeleiding nodig is, zullen niet toegelaten worden tot een van de huisjes”. We zagen op de sociale media dat tegenstanders deze schets van de doelgroep zien als een argument om van het hele project af te zien. De woonvorm Skaeve Huse is juist bedoeld voor de mensen op de laagste trede van de zogenaamde woonladder.

In de stukken bij het raadsbesluit wordt de doelgroep als volgt omschreven:Het zijn inwoners van Tiel, die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in de steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Dat is vaak een gevolg van complexe en meerdere problemen zoals psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met alcohol- en drugsverslaving. Zij geven onbedoeld overlast in de bestaande woonomgeving of hebben zelfs geen woonplek meer. Het zijn individualisten die zich niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving. Ervaring met soortgelijke projecten elders leert dat het wonen op een rustige plek louterend werkt. Personen met een veroordeling wegens het plegen van geweld- of sexuele delicten komen niet in aanmerking voor een woning.”

Alleen voor Tiel?

Spitwerk van de mensen achter de site Ondernemend Tiel concluderen dat de huisjes niet alleen voor Tielenaren bestemd zijn maar ook voor bewoners van meerdere gemeenten in de regio. Als dit zo is staat dit haaks op wat in de raadsstukken staat. Tijdens de raadsvergadering zal ongetwijfeld duidelijk worden hoe het precies zit.

Het viel mij op dat in de afspraken met de zorgaanbieders die een verwijzende en begeleidende rol gaan vervullen een termijn van 10 jaar genoemd wordt.

Het valt op dat de Tielse beleidsmakers er van uit gaan dat er vooralsnog slechts tien jaar behoefte is aan een dergelijke voorziening.

Hoe gaat de besluitvorming nu verder?

Dat horen we 15 december. Dan staat het onderwerp ter besluitvorming op de agenda. Aan de dikke stapel stukken zal dan een aanvullende notitie toegevoegd worden waarin ingegaan wordt op de opmerkingen en bezwaren van de politiek. Behalve de VVD en het CDA heeft geen van de andere partijen zich nog duidelijk uitgesproken. Uit het slotwoord van de fractievoorzitter van de PvdB zou je kunnen concluderen dat de grote raadsfractie voor gaat stemmen. Ook andere fracties leken zonder dat dit duidelijk uitgesproken werd voor te gaan stemmen. Meerdere fracties spraken uit dat de nu beoogde plek de minst ongeschikte is.

Meer info? De raadsstukken vindt u zonder de nog te maken toevoeging op https://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/157495b1-351d-4715-87c6-aacf3af16448. Daar kunt u ook de discussie in de commissie zien en horen. Ook de spreektekst van Kleurrijk Wonen, de woningcorporatie die een belangrijk rol vervult bij de voorbereiding en de uitvoering van het project , bevat veel praktische informatie. U vindt deze onder punt 1 van de agenda.

Op de facebookpagina ‘Anders wonen niet hier’, vindt u meningen en commentaren van omwonenden en andere personen en organisaties. Daar treft u ook de complete tekst van de stellingname van het CDA en een reactie op het statement dat de Partij van de Burgers aan het slot van de discussie tijdens de Commissie Ruimte uitsprak.

Op de site Ondernemend Tiel.nl leest u hoe de mensen achter deze site tot de conclusie komen dat de huisjes voor Tiel maar ook voor een aantal regiogemeenten bedoeld zijn. Verder staat daar dat er in slechts tien grotere gemeenten in Nederland een Skaeve Huse project in bedrijf is. Dat is waar, maar daar moet wel bijgezegd worden dat er rond de twintig van de 352 gemeenten die Nederland telt bezig zijn met de voorbereiding van een vergelijkbaar project of de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Er zijn ook gemeenten die er na onderzoek voor kiezen de begeleiding van overlastgevers in de woonwijken te intensiveren en geen aparte woonvorm te scheppen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights