Coalitieakkoord “Tiel in Balans” nader bekeken

Onder het motto “Tiel in Balans” hebben de nieuwe coalitiepartijen PvdB, VVD en PvdA het coalitieakkoord voor de komende vier jaar bekend gemaakt. Kernbegrippen voor het te voeren beleid: sociaal, daadkrachtig, realistisch, samen aanpakken en de boel op orde, transparant, financieel gezond en nakomen wat je zegt. Doel is een werken aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente.

Woensdag 30 mei werd het akkoord ondertekend. Zie hier de bijdrage met foto´s, een video/opname en een summiere samenvatting:

https://detielenaar.nl/nieuws/2018/05/tekenen-coalitieakkoord-tiel/

In deze bijdrage ga ik wat dieper in op de inhoud, geef ik mijn eigen oordeel en vindt u tot slot de portefeuilleverdeling over de leden van het nieuwe college dat Tiel de komende vier jaar gaat besturen.

Belangrijke punten uit het akkoord.

Goed wonen

Passewaaij met rechts buurten 9-10-11

 

Er zijn de afgelopen jaren onvoldoende woningen gebouwd. Daarom wil de coalitie aan de slag met de uitbreiding van Passewaaij buurten 9, 10 en 11. Voor een goede en veilige ontsluiting van de wijk is daarbij de aanleg van het ontbrekende stuk van de rondweg nodig. De coalitie wil die laten aanleggen zodra de woningbouw in de drie nog te ontwikkelen wijken goed op gang gekomen is. De hoge kosten – zo is het idee – zullen voor een belangrijk deel opgebracht moeten worden – uit de ontwikkelingsopbrengsten van de wijk. Het college pakt ook het onderzoek naar een derde ontsluitingsweg naar de wijk weer op. Dat is geen kleinigheid. Eerder verzetten de inwoners van Wadenoijen zich fel tegen het plan om deze over het grondgebied van dit dorp richting Geldermalsen aan te leggen. Ook Rijkswaterstaat deed eerder moeilijk over een extra op- en afrit naar de A15.

Ook wordt een impuls gegeven aan woningbouw op verschillende locaties in de stad. Nieuwe woningen moeten bijdragen aan een gevarieerd aanbod per wijk. Zodat alle bevolkingsgroepen daar een geschikt huis kunnen vinden. Om het tekort aan woningen in te lopen moeten er ieder jaar in totaal 200 nieuwe woningen gebouwd worden. Een procesbegeleider moet er voor gaan zorgen dat de bouw in het stedelijk gebied sneller van de grond komt

In navolging van veel andere gemeenten wil het college ook in Tiel starters op de woningmarkt een handje helpen met een zogenaamde starterslening..

Schone gemeente

Tiel moet er netter en schoner uit gaan zien. Daarom schaft de gemeente een gemeentelijke veegwagen aan. Ook wil zij het huidige toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte (wegen en groen), dat nu in handen is van Avri terughalen naar de gemeente. Avri blijft wel het uitvoerend werk doen. Zo nodig zal vanaf 2020 extra geld beschikbaar gesteld worden om de stad schoon te houden.

De coalitie bevestigt het eerder door de raad ingenomen standpunt dat inwoners niet met hun restafval moeten hoeven te slepen. Ook vindt men dat scheiden van afval bij voorkeur na inzameling moet gebeuren zodat inwoners niet met ruimte verslindende afvalbakken en zakken geconfronteerd worden. Als dat niet blijkt te kunnen moet het huidige afvalsysteem ongewijzigd voortgezet worden. Wanneer dit binnen het avri-verband niet mogelijk blijkt, is uittreden en zoeken naar alternatieven een optie.

Aardgasvrij wonen

Ook Tiel moet zo veel en zo snel als mogelijk van het gas. Het college gaat zelf initiatieven nemen maar ondersteunt ook de initiatieven van bewoners om de 17.000 bestaande woningen die Tiel telt zo veel mogelijk aardgaszuiniger en liefst aardgasvrij te maken. Nieuwe woningen zullen het al binnen afzienbare tijd conform nieuwe rijksregels zonder een aardgasaansluiting moeten stellen. Met de woningbouwcorporaties gaat het college overleggen over wat zij als groot huizenbezitters kunnen doen.

Veiligheid

Overlast op straat krijgt meer aandacht en menskracht om die te bestrijden. Dat kan betaald worden omdat er minder handhavers nodig zijn voor de parkeercontroles vanwege het kenteken parkeren.

Een aantrekkelijke en gastvrije stad

Het college wil de winkelleegstand actief te lijf gaan. Een stadsmakelaar moet daar voor gaan zorgen. Een van de aandachtspunten is daarbij het proberen om winkeliers buiten de centrumwinkelstraten over te halen hun nering te verhuizen naar het centrale winkelcentrum.

Poort van Santwijck

Het college schrapt het bestaande plan om bij de Santwijckse Poort winkels met een wat groter vloeroppervlak te ontwikkelen. Daar is geen behoefte meer aan.

Het college gaat verder onderzoeken of en zo ja welk deel van de binnenstad autoluw gemaakt kan worden. Een onderdeel daarvan kan de invoering van een centraal geleid bevoorradingssysteem voor alle winkels in het centrum zijn.

Het huidige aantal parkeerplaatsen is onder normale omstandigheden voldoende. Voor de weinige drukke dagen komen er overloopgebieden.

De coalitie wil direct aan de slag met het groene middenterrein van de Waalkade en het steviger en mooier maken van de kademuur met een wandelboulevard en 200 nette parkeerplaatsen . De overige plannen voor dit gebied zullen vanwege de hoge kosten gefaseerd uitgevoerd worden. Het college wil wel dat het evenemententerrein snel een opknapbeurt krijgt. Het moet daarbij wel geschikt blijven voor Appelpop.

De plannen voor de Burense Poort worden gewijzigd. Een nieuwe inrichting moet er voor zorgen dat autoverkeer makkelijker en veiliger wordt. De inrichting moet zodanig zijn dat bezoekers van Albert Heijn en de Action verleid worden om te voet naar de rest van het winkelcentrum te gaan.

Het college wil binnen zes maanden een besluit nemen over de plek van de warenmarkt. De binnenstad manager is met alle betrokken partijen in gesprek om er achter te komen wat de beste plek is. Men wil ook dat de markt aantrekkelijker wordt. Wellicht kan dat doel makkelijker bereikt worden wanneer de gemeente het beheer van de markt overdraagt aan een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Nieuw zwembad

Er komt een nieuw zwembad. Als het financieel even kan, moet daar ook een whirlpool, een glijbaan en duikplank in komen. Het college wil het schoolzwemmen behouden. Het gaat nog wel enkele jaren duren voor we echt in het nieuwe zwembad kunnen zwemmen.

Meer faciliteiten voor fietsers

Havendijk

Het college wil fietsers meer ruimte geven. Maar je moet geen snelle maatregelen verwachten. Eind 2019 moet helder zijn wat er moet gebeuren en hoeveel dat gaat kosten. De uitvoering komt daarna en is afhankelijk van de gemeentelijke portemonnee.

Sporten en bewegen

Het beleid om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen wordt voorgezet. Mogelijk zal het subsidiebeleid voor verenigingen meer rekening gaan houden met de bijdrage aan dit doel.

Cultuur en recreatie

Het college blijft verenigingen die amateurkunst bedrijven steunen.

Het college vindt dat Tiel met zijn vele pluspunten meer toeristen moet kunnen trekken. Een meerjarenplan waarin stadspromotie verbreed en versterkt wordt en het creëren van een Toeristisch informatiepunt moeten daar voor zorgen.

Tiel een zorgzame gemeente

Het coalitieakkoord omvat een uitgebreide paragraaf over dit onderwerp. Daaruit mag je concluderen dat het huidige beleid wordt voortgezet en mogelijk in positieve zin wat bijgesteld wordt door meer maatwerk te leveren. Efficiency maatregelen en zaken doen met minder partners moet het tekort op de rijkssubsidie binnen de perken houden. De eerste jaren wordt dit tekort geschat op een miljoen euro per jaar. Er komt meer aandacht voor eenzaamheid.

Onderwijs

Lingecollege locatie Teisterbandlaan

Naast de locatie Heiligestraat van het Linge college en de bouw van de MAVO wil het college ook de verbetering van het VMBO-gebouw aan de Teisterbanlaan op de agenda zetten.

Gezien de veranderende arbeidsmarkt krijgt het beroepsonderwijs extra aandacht.

Bestuur

De gemeente is er niet voor de mensen, de gemeente is van de mensen. Dat wordt de leidraad bij het besturen van de stad.

De gemeente wil meer greep op de gemeenschappelijke regelingen, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de stedelijke gemeente Tiel. Samenwerking – hoe belangrijk ook – moet wel lonen.

De gemeente gaat meer in gesprek met partners en inwoners bij de voorbereiding van beleid. Op verschillende manieren wil men zo veel mogelijk inwoners bereiken en betrekken bij de voorbereing en uitvoering van voor hen belangrijke zaken. Doel is om het de inwoners zoveel mogelijk naar de zin te maken. Maar soms zijn – zo staat ook in het akkoord – onpopulaire maatregel niet te voorkomen.

Om bestuur en inwoners goed te ondersteunen is er binnen het ambtelijk apparaat meer kwaliteit, ontwikkeling en slagvaardigheid nodig.

Ruimtelijke plannen worden in overleg met de belanghebbenden gemaakt. Daarbij moet meer kunnen dan we gewend zijn. Ja mits en nee tenzij moet de grondhouding van de gemeente zijn.

Duurzaamheid wordt een belangrijk onderwerp.

Financiën

Het financiële meerjarenperspectief komt uit op een overzienbaar tekort in de jaren 2018 en 2019. Vanaf 2020 zijn er wat forsere overschotten. Die zijn wel het resultaat van een verwachte flink hogere algemene uitkering van de rijksoverheid. Het akkoord rept niet over hogere lasten voor de inwoners.

De aanleg van het ontbrekende stuk rondweg in Passewaaij wordt begroot op 5,5 miljoenen staat voor 2021 gepland. De startersleningen zouden volgend jaar moeten ingaan. Op het nieuwe zwembad moeten we tot 2021 wachten. Daarvoor is voor het vertier 350.000 extra uitgetrokken. Fase 2 van de Waalkade staat voor 2021 op het programma.

Conclusie

Op het coalitieakkoord is weinig aan te merken. Bij de verkiezingen van maart bleek dat er nauwelijks verschil zit tussen de programma’s van de politieke partijen. Dat verschil is er wel wanneer je kijkt naar kwalitatieve inbreng, inspiratie van waaruit politiek bedreven wordt en betrokkenheid en inzet van raadsfracties en individuele raadsleden bij de samenleving.

De coalitie heeft goed naar de partijprogramma´s gekeken en verder veel meegenomen van wat eerder door verschillende parijen in de raad naar voren gebracht is. Veel van de plannen zal de gewone burger aanspreken. Het verschil zal deze coalitie vooral moeten maken door een verandering van de bestuurscultuur. Dat is nog niet zo eenvoudig. Vaak blijkt de wethouder niet veel meer dan de woordvoerder van het ambtelijk apparaat. Zij hebben de kennis en de tijd om zich te verdiepen in de materie. De afgelopen jaren waren veel missers van wethouders in feite het gevolg van ambtelijk falen. Hoewel we ook niet de ogen moeten sluiten voor zwakke broeders in het college. Wat dat betreft zouden politieke partijen ook de moed moeten hebben om echt iets te maken van het dualisme en bestuurders moeten kiezen op kwaliteit. Die hoeven niet uit het eigen kleine partijkringetje te worden gerekruteerd.

In het coalitieakkoord mis ik een overzicht van en een oordeel over de financiële stand van zaken. Hoe zit het met de reserves, wat betekent een weinig gebruikte parkeergarage voor de gemeentelijke portemonnee? Dat soort vragen.

Tiel wil meer voordeel halen uit de gemeenschappelijke regelingen. Dat klinkt nogal egoïstisch. Egoïsme en een hautaine houding hebben Tiel in de bestuurlijke kringen in de regio een slechte naam bezorgd. Dat zou best wel eens een rol gespeeld kunnen hebben bij het afwijzen van de keuze van Tiel voor het aan huis blijven ophalen van restafval. Als centrum gemeente heb je de morele plicht ook rekening te houden met de belangen van je partnergemeenten. Samenwerken is ook de ander wat gunnen. Zelf doen lijkt aantrekkelijk maar ieder die de recente Tielse geschiedenis kent, weet van het slechte trackrecord van de gemeente op dat terrein. De plantsoenendienst en de stadswachtenorganisatie waren enkele aansprekende geldverslindende en weinig effectieve voordelen. Ook dreigen met uittreden lijkt me niet goed voor de sfeer. Als bestuurder ben je ook verantwoordelijk voor de continuïteit en de belangen van de medewerkers van gemeenschappelijke regelingen.

Ik mis ook aandacht voor doeltreffendheid van organisaties die vrijwel geheel door de gemeente bekostigd worden. Zijn hun prestaties wel in overeenstemming met het maatschappelijk nut. Met name denk ik aan Mozaïek, waar veel gemeenschapsgeld naar toe gaat. Een schril contrast met sommige andere initiatieven, die de gemeente nauwelijks geld kosten maar een grote maatschappelijke impact hebben.

Het akkoord is helder geschreven en soms verrassend concreet, door het noemen van data en bedragen. Op veel andere punten blijft het toch nog behoorlijk vaag en moeten er kostbare en tijdrovende studies en onderzoeken plaatsvinden, voordat er echt aangepakt wordt. Dat belooft weinig verandering voor de toekomst. Een concreet voorbeeld vind ik de stadspromotie en toeristeninformatie. Die stelde zeker als je het toerisme wilt bevorderen in vergelijking met wat je overal in het land ziet al heel weinig voor. Met de komst van Zinder is in feite alles verdwenen. Wanneer je echt het toerisme wil bevorderen dan moet daar acuut wat aan gebeuren en niet wachten op een overal studie. Door een breed aanbod van artikelen, routes en kaarten en de inzet van vrijwilligers kan dat met beperkte middelen.

Een snelle vestiging van een toeristisch informatiepunt in het centrum trekt bezoekers van de stad naar het winkelcentrum en de gemeente levert zelf bovendien daardoor ook nog een bijdrage aan het terugdringen van de leegstand van winkels in het centrum.

Nieuwe wethouders

Op dinsdag 5 juni bespreekt de gemeenteraad van Tiel het coalitieakkoord en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De namen kent u al hieronder heb ik voor u de portefeuille de portefeuille . coalitiepartijen dragen de volgende personen voor als wethouder: mevrouw Carla Kreuk (PvdB), de heer Frank Groen (PvdB), de heer Marcel Melissen (VVD) en de heer Ben Brink (PvdA).

Portefeuilleverdeling college

Portefeuille burgemeester Hans Beenakker

– Openbare orde en (integrale) veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding

– Coördinatie handhaving

– Bestuurlijke organisatie en coördinatie

– Regionale samenwerking

– Communicatie en voorlichting

– Stadspromotie

– Algemeen juridische zaken Publiekszaken (wettelijke taken)

– Klachtenbehandeling

– Coördinatie burgerparticipatie

– Coördinatie stadspositionering

 

Portefeuille Carla Kreuk (PvdB) 1 e loco-burgemeester

– Sociale zaken, armoedebeleid, Wmo, ouderenbeleid

– Coördinatie sociaal domein

– Gezondheidszorg (excl. jeugdgezondheidszorg)

-Recreatie en toerisme

– Sport Projecten: nieuwbouw zwembad

– Wijkwethouder: Tiel-Oost en Zennewijnen

 

Portefeuille Marcel Melissen (VVD) 2 e loco-burgemeester

– Financiën, bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, ICT, Facilitair bedrijf, Dienstverlening)

– Onderwijs, basiseducatie, kinderopvang, peuterspeelzalen

– Verkeer, vervoer en mobiliteit

– Wonen en woonwagenzaken

– Jeugdbeleid, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, CJG Projecten: Onderwijshuisvesting en Waalkade

– Wijkwethouder: Tiel-Noord en Tiel-West

 

Portefeuille Ben Brink (PvdA) 3 e loco-burgemeester

– Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf

– Economische en middenstandszaken

– Coördinatie binnenstad

– Vastgoed

Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid

– Integratie, participatie en emancipatie

– Milieu en duurzaamheid

– Watermanagement

– Cultuur, evenementen, mediabeleid, RAR

– Projecten: Veilingterrein en Burense poort

 – Wijkwethouder: Centrum en Kapel Avezaath

Portefeuille Frank Groen (PvdB) 4 e loco-burgemeester

– Openbare werken, haven- en veerbedrijf, begraafplaatsen

– Parkeren

– Sociaal cultureel werk

– Dierenwelzijn

– Bouw- en woningtoezicht

– Archologie en monumenten

– Speelvoorzieningen en schoolmaatschappelijk werk

– Coördinatie wijkgericht werken

– Projecten: Rondweg Passewaaij en Ontwikkeling Buurt 9/10/11 Passewaaij

– Wijkwethouder: Passewaaij en Wadenoijen

 

De volledige tekst van het coalitieakkoord vindt u op Tiel.nl   Dinsdag 5 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens een extra raadsvergadering en de wethouders geinstalleerd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights