Wie betaalt ?

Wie betaalt ?

De gemeenteraad van Tiel heeft miljoenen beschikbaar gesteld om de damwand van de Nieuwe Kade te vernieuwen, maar kan dat karwei niet volledig uitvoeren omdat de erop aansluitende kademuur van brandstofhandelaar Van Dijkhuizen nog niet vernieuwd is of wordt. Waarom eigenlijk niet ?

De stalen damwand ten behoeve van het tankstation/garagebedrijf is aangebracht in 1928 en de damwand van de gemeente, die daar haaks tegenaan gebouwd is, dateert van 1953. De damwand van de gemeente stut dus die van het garagebedrijf. De beschoeiing van dit bedrijf staat al jarenlang op instorten  – althans volgens Van Dijkhuizen zelf.

Het bedrijf heeft althans om die reden enkele jaren geleden het gemeentebestuur gesommeerd om binnen 6 maanden 1,6 miljoen beschikbaar te stellen om de damwand te repareren. Herstel kon niet verder worden uitgesteld, aldus Dijkhuizen, die de gemeente verantwoordelijk achtte voor het onderhoud van zijn damwand.

Uit een ambtelijk onderzoek is toen gebleken dat dit geenszins het geval is.

De damwand is geplaatst door de rechtsvoorganger van Van Dijkhuizen, de Bataafsche Import Maatschappij, die daarvoor vergunning nodig had van de gemeente  (en Rijkswaterstaat, die de afdoening van de zaak delegeerde aan het college van B&W van Tiel.) Een van de voorwaarden waaronder die vergunning is verleend, luidde “de beschoeiing moet, ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, voortdurend in goeden staat worden onderhouden”.

Uiteraard wist Van Dijkhuizen dat – hij had het althans moeten en kunnen weten. De in 1928 door de Bataafsche Import Mij aanvaarde voorwaarden gelden voor de rechtsopvolgers, i.c. Verhoeks en Van Dijkhuizen en zijn terug te vinden in de koop- en transportacten van de huidige eigenaar. Deze voorwaarden liggen ook vast  bij het kadaster.

Nadat de zaak  als gevolg van de sommatie van Van Dijkhuizen ambtelijk is onderzocht en vastgelegd, kreeg het college van B&W het advies de zaak om te keren en Van Dijkhuizen te gelasten de beschoeiing binnen 6 maanden in orde te maken. Dat advies is niet opgevolgd en dat tekent de Tielse verhoudingen.

 

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights