Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 1 juni 2017

Door Bert Leenders op donderdag 1 juni 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws. Kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan en Passewaaijse HogewegKruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan en Passewaaijse Hogeweg

In deze editie van onze periodieke bijdrage met nieuws van en over de gemeente Tiel vindt u informatie over de eerste stappen om de bouw van een tweetal buitenplaatsen in Passewaaij mogelijk te maken. De locatie ziet u op de luchtfoto van het terrein.
Verder brengen wij u op de hoogte van nieuwe financiële informatie over de verwachting van de tekorten in het sociale domein in 2017 en citeren we enkele fragmenten uit een artikel uit de Volkskrant waarin de zondag 28 mei overleden Pieter van den Burg zijn oordeel geeft over het regeringsbeleid waar Tiel de dupe van is.
Tot slot nog het nieuws dat de gemeentelijke website vernieuwd is.

Buitenplaatsen in Passewaaij

Bestuur en raad willen graag meer variatie in woningbouw. Bewoners van duurdere woningen hebben veelal een levensstijl en uitgavenpatroon, die goed is voor het voorzieningenniveau en dus de aantrekkelijkheid van een stad. Daarom wil het college meewerken aan een verzoek van het Vastgoedgilde om in de wijk Passewaaij twee buitenplaatsen te ontwikkelen. VABO ontwikkeling BV en Witte Bouw willen er elk een ontwikkelen tussen de Dr. J.M.den Uyllaan en de Passewaaijse Hogeweg. Een noordelijke buitenplaats met in totaal vier woningen (VABO) en een zuidelijke buitenplaats met in totaal drie woningen (Witte). Het zijn woningen in een marktsegment waarvoor elders binnen Tiel geen of weinig aanbod bestaat.
De eerste stap om de buitenplaatsen te kunnen realiseren is het wijzigen van het bestemmingsplan ter plaatse. Dat is nodig omdat het huidige bestemmingsplan de bouw van de buitenplaatsen met veel omliggende grond niet toestaat. Nadat belanghebbenden de gelegenheid gekregen hebben de plannen te bekijken en eventueel opmerkingen of bezwaar te maken zal commissie en raad de ontwerpwijzigingsplannen moeten goedkeuren. Het college vindt de komst van de buitenplaatsen een verrijking van de stad. Het versterkt de landschappelijke kwaliteit van het stedelijke uitloopgebied.

Analyse verwachting sociaal domein 2017

Op 31 mei was een extra raadsvergadering gepland om te overleggen over de tekorten in het sociale domein. Vorig jaar zorgden de uitgaven voor de jeugdzorg voor een overschrijding van het door het rijk ontvangen budget met niet minder dan 1,8 miljoen. Om dit tekort onder meer te dekken moest een opgebouwde reserve voor tegenvallers in het sociale domein geheel worden aangesproken. Ook voor de komende jaren worden forse tekorten voor mogelijk gehouden. Omdat de gemeente toch al niet veel financieel vet op zijn botten heeft, dreigt de uitvoering van andere dringend gewenste voorzieningen in het gedrang te komen. Renovatie of nieuwbouw van het zwembad is hier een mogelijk voorbeeld van. In verband met het tragische en volkomen onverwachte overlijden van Pieter van den Burg is de geplande vergadering uitgesteld. Het uitstel gaf het college de gelegenheid om nog snel een prognose van de verwachte uitkomsten over 2017 te maken. Veel waarde mogen we er niet aan hechten, omdat de prognose gebaseerd is op de nog niet volledig bekende resultaten over het eerste kwartaal. Niettemin geven de cijfers een zekere indicatie. Het komt er op neer dat het college verwacht dat de jeugdzorg opnieuw een tekort van ditmaal ongeveer een miljoen euro zal vertonen. Uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zullen mogelijk 500.000 euro onder het vastgestelde plafond blijven. Dus resteert een nieuw tekort van 500.000 euro.
In juni praat de gemeenteraad er over en besluit dan ook of zij een brandbrief om meer geld naar Den Haag zullen sturen. Naar het oordeel van het college is bij de budgetverdeling geen rekening gehouden met enkele aspecten die voor Tiel een rol spelen. Zo is er de sociaal zwakke structuur van de bevolkingsopbouw van Tiel en het feit dat ouders met probleemkinderen bij voorkeur in een gemeente gaan wonen waar passende voorzieningen voor hun kind aanwezig zijn. De grove verwachting voor 2017 is dat de uitgaven voor WMO en Jeugd in Tiel rond de € 8.200.000,- zullen bedragen.

Pieter van den Burg zal het debat over een onderwerp dat hem na aan het hart lag niet meer mee kunnen maken. Niettemin zal zijn oordeel tijdens de behandeling in de gemeenteraad mee klinken. Op 30 mei verscheen in de Volkskrant een uitgebreide column uit Tiel, waarin Pieter van den Burg, Carla Kreuk en Armagan Önder hun oordeel geven over de financiële problemen van Tiel in verband met de hoge uitgaven aan de jeugdzorg. Pieter toont zich in het artikel tevreden over de invulling die Tiel aan de jeugdzorg gegeven heeft. Hij vindt het een slechte zaak dat het inmiddels demissionaire kabinet is gaan experimenteren met de zorg voor kinderen. Het kabinet was een bezuinigingsmachine. Meer burgerparticipatie vindt hij prima, maar het komt er in de praktijk wel op neer dat het gortdroge bezuinigingen zijn.

Website gemeente Tiel vernieuwd

De website van de gemeente Tiel is vernieuwd. Op de website staan nu de meest gevraagde producten en diensten op de eerste pagina. Die pagina wordt voortaan zo nodig direct aangepast. Blijkt bijvoorbeeld in september dat veel mensen willen weten wat de verkeersmaatregelen rond Appelpop en Fruitcorso zijn, dan is dat meteen op de eerste pagina te vinden. De vernieuwde website is vanaf nu ook goed te bekijken via smartphone of tablet. Hij past zich automatisch aan aan het gebruikte medium.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights