Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 15 mei 2020

Waalkade gaat flink meer kosten

Noodzakelijke veranderingen in het bestek en het uitlopen van het werk door tegenvallers en tweemaal hoogwater tijdens de bouw hebben tot gevolg dat de eerste fase van de verfraaiing van de Waalkade en het vernieuwen van de kademuur meer bouwtijd kosten. Dat is een tegenvaller voor inwoners en bezoekers van de stad en dus ook voor degenen die belang hebben bij dit bezoek zoals winkels en vooral horeca. Het college hoopt dat voor de bouwvakvakantie – dat is 3 augustus – het werk opgeleverd kan worden. Extra werkzaamheden, gebruik van duurder materiaal, de extra kosten voor toezicht vanuit de gemeente en extra werkzaamheden om Appelpop 2019 mogelijk te maken zal het geheel naar schatting van de gemeente 5 tot 10 % duurder maken. Deze kosten die buiten het bestek vallen zijn geheel voor rekening van de gemeente en zullen uitgaande van een aanneemsom van 5 miljoen euro dus 250.000 tot 500.000 euro extra kosten. Dat doet zeker gezien de financiele positie van de gemeente flink pijn.

klik op de foto voor een grote afbeelding.

Zwembad

Door de corona crisis worden een aantal materialen zoals onder meer tegels, warmtepompen, vliesgevels en de glijbaan, die uit het buitenland moeten komen, niet op tijd geleverd. Of dit de opleveringsdatum zal vertragen is nog onduidelijk. De gemeente gaat hier in ieder geval niet van uit en heeft de planning ook nog niet bijgesteld. Volgens die planning wordt het gebouw op 15 december opgeleverd en infrastructuur op 31 maart 2021. Vast staat wel dat de sluiting van het zwembad vanwege de pandemie de gemeente meer dan 175.000 aan inkomsten misloopt. Daar staat wel een geringe besparing op personeelskosten en energie tegen over. Op 1 juni gaat het bestaande zwembad weer open. Door de 1,5 meter regel zullen er echter veel minder bezoekers toegelaten mogen worden dan in normale omstandigheden. Ook dat kost de gemeente geld dat niet voorzien is.

Geen Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende rust

Op vragen van de raadsfractie van de PvdA antwoord het college dat zij het niet tot hun taak rekenen om in eigen beheer een islamitische begraafplaats te ontwikkelen. Wel wil het college wanneer de Islamitische gemeenschap daar om vraagt meewerken aan een dergelijke begraafplaats wanneer deze gemeenschap de kosten voor het ontwikkelen en de latere beheer voor zijn rekening neemt. Het college wijst er op dat er in Tiel wel een deel van de begraafplaats aan de Papesteeg voor Islamieten gereserveerd is. Daar is nu nog ruimte voor 35 tot 40 graven. Langdurige rust kan de gemeente bieden voor de periode dat nabestaanden bereid zijn de gebruikelijke grafrechten te voldoen. Het college wijst er verder op dat wanneer je in Nederland eenmaal begraven bent, later opgraven wettelijk niet toegestaan is en dat de regionale moskeebesturen met elkaar in gesprek zijn om de mogelijkheden voor een gezamenlijke natuurbegraafplaats waar wel eeuwige rust geboden kan worden te realiseren. Het is nu nog regel dat de eerste generatie nieuwe Nederlanders uit Marokko en Turkije in het land van herkomst begraven wordt. Dat zal voor de latere generaties veel minder het geval zijn. Door de beperkende maatregelen van het corona virus is begraven van in Nederland overledenen in die landen tijdelijk vrijwel onmogelijk. Op Schiphol is in het daar aanwezige mortuarium de mogelijkheid gecreëerd om overledenen in afwachting van de begrafenis in het land van herkomst een tijdelijke wachtplaats te bieden.

Deel Teisterbantlaan wordt aangepakt

Het stuk van de Teisterbantlaan vanaf de Nieuwe Tielseweg richting het Inundatiekanaal wordt met gezwinde spoed opgeknapt. Het stuk weg lag er al langer beroerd bij. Het college wachtte echter met opknappen op de uitvoering van de bouwplannen voor een nieuw winkelcentrum en appartementen op het terrein van het voormalige verzorgingshuis Westlede. Nu dat winkelcentrum nagenoeg gereed is op de buitenruimte na heeft de gemeente met de aannemer van het nieuwbouwcomplex afgesproken dat deze het stuk Teisterbantlaan, dat buiten het project valt, tegelijkertijd een facelift en het wegdek vernieuwt. De kosten ter grootte van 156.000 haalt de gemeente uit de begrotingspost voor onderhoud wegen.

Nieuweweg krijgt naast een nieuw riool ook nieuwe trottoirs

Dit jaar wordt het riool in de Nieuweweg volgens plan vervangen. De aanwonenden hebben verzocht om dan ook de trottoirs te vernieuwen. Die liggen er belabberd bij, en recht leggen geeft onvoldoende resultaat. Het college is het met de bewoners eens. Het werk wordt gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden uitgevoerd.

 

Bestrijding eikenprocessierups

Tot nu toe valt de overlast van de eikenprocessierupsen in Tiel mee. Waar mogelijk laat de gemeente de natuur daarbij zijn werk doen. Bloemrijke bermen , waar sluipwespen zich goed kunnen ontwikkelen, blijken goede resultaten op te leveren. Op plaatsen waar deze ontbreken, zoals op Medel wordt preventief gespoten. Waar nodig en afhankelijk van de verwachte overlast worden rupsennesten later in het seizoen weggezogen. Het college volgt met belangstelling proeven met andere natuurvriendelijke methoden maar beschikt niet over de capaciteit om als gemeente experimenten uit te voeren. De strijd tegen de processierups beperkt zich in Tiel tot de eikenbomen die op gemeentelijke grond staan. Op een plaats in Tiel heeft men wel flinke last van de rups. Dat is de eik op het schoolplein van de school voor speciaal basisonderwijs De Wissel aan de Bldergroenstraat. Deze boom mag het schoolbestuur laten kappen. Voorwaarde is wel dat er een andersoortige boom herplant wordt.

Ook in Tiel daalt het aantal corona besmettingen sterk

De getroffen maatregelen lijken te werken. Ook in Tiel en de regio daalt het aantal nieuwe besmettingen in een rap tempo. Naast de crisisorganisatie krijgt daarom het weer, maar wel verantwoord, opstarten van de economie aandacht. Een Regionaal Transitieteam – of in wat begrijpelijker taal een overgangsteam voor de streek – gaat de gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland –Zuid, de lokale bestuurders helpen bij de overgang naar een fase waarin het gewone leven weer langzaam terug kan komen. Helemaal normaal zal het niet worden. 1,5 meter afstand houden buiten het gezin lijkt nog lang nodig te zijn en dat leidt tot allerlei vaak vervelende beperkingen. Ondertussen zijn de basisscholen met allerlei bijzondere maatregelen aan de slag en gaat de bibliotheek weer open.

Ook bij ziekenhuis Rivierenland keren normalere omstandigheden langzaam terug. Poliklinieken hervatten hun werk en er vinden ook weer ‘gewone’ opnames en operaties plaats. Er gelden wel speciale regels. Die vindt u op de website van het ziekenhuis. Ziekenhuisrivierenland.nl. Opvallend is de speciale ingang waar de screening op het coronavirus plaatsvindt. Geplande afspraken gaan door tenzij het ziekenhuis u daarvoor belt. Ook de huisartsenpraktijken hanteren nog speciale regels. Daarover leest u meer op, de site van het ECT (Eerste Lijns Centrum Tiel).

In het ziekenhuis zijn vanuit de gemeente Tiel in totaal 41 Coronapatienten opgenomen. Bij 106 inwoners werd het virus vastgesteld. 18 Tielenaren zijn als gevolg van het virus overleden. Deze cijfers zijn van het RIVM en hebben betrekking op de situatie op 12 mei om 14.00 uur.

Werkzaak voert TOZO regeling uit voor gemeente Tiel

Ondernemers die financieel in de knel komen, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een inkomensondersteuning voor voorlopig drie maanden. De uitvoering van deze zogenaamde TOZO-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) wordt voor gevestigde ondernemers in Tiel uitgevoerd door Werkzaak Rivierenland.

Nieuwe bouwplaats voor Corsowagen Passewaaij.

De Stichting Corsowagen Passewaaij is uit de nood. Zij beschikken over een nieuwe bouwhal.

zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2020/05/corsowagen-passewaaij-in-tiel-heeft-een-nieuw-onderkomen/

De gemeente heeft de Corsowagen Passewaaij daarbij flink geholpen door het leveren van geschikte bouwgrond en een lening van 80.000 euro. Van het terrein waar de nieuwe bouwhal staat, stond al een container voor de boot van de reddingsbrigade en wagen van de EHBO. Die blijven er gewoon staan.

Comments
Loading...