Terugblik op Tiel in 2018: Politiek en Bestuur

In deze bijna laatste bijdrage van ons jaaroverzicht zoomen we in op de politiek en bestuur. Daarbij maken we ook uitstapjes naar regiogebonden onderwerpen.

Raadsverkiezingen wijzigen politieke verhoudingen.

De raadsverkiezingen in maart brachten een flinke verschuiving in het politieke krachtenveld te weeg. De landelijke trend dat lokale partijen de wind in de zeilen hebben, toonde zich ook in Tiel. De Partij voor de Burgers verdubbelde het aantal zetels en ging van 4 naar liefst 8 zetels. Met de ene zetel voor Pro-Tiel en het nieuwe Krachtig Tiel verwierven de lokalen 10 van de 27 zetels. Nieuwkomer Krachtig Tiel verdween, nadat voorman Teus Verduin zijn zetel beschikbaar stelde en Vic Latumahina tegen de wil van de partij zijn zetel opeiste en als Kleurrijk verder ging. Sociaal Tiel, in 2014 een nieuwe partij, en OD16, een afsplitsing van D66, namen in 2018 niet meer aan de raadsverkiezing deel.

Ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen verloren CDA, D66 en ProTiel elk een zetel en de PvdA 2 zetels. Groen links herstelde met een zetel. De Christen Unie bleef met een zetel in de raad aanwezig.

Met hulp van een externe (in)formateur werd een college gevormd door PvdB, VVD en PvdA. Het coalitieakkoord kreeg als titel ‘Tiel in Balans’, met als kernbegrippen en woorden: sociaal, daadkrachtig, realistisch, samen aanpakken en de boel op orde, transparant, financieel gezond en nakomen wat je zegt.

Door de gewijzigde krachtsverhoudingen wijzigde de politieke cultuur in Tiel. Coalitie en oppositie stonden meer dan vroeger als gesloten fronten tegenover elkaar. Raads- en commissie vergaderingen duurden aanmerkelijk korter dan voorheen. Deels door het ontbreken van agendapunten maar ook doordat wethouders zich beperkten tot korte zakelijke toelichtingen bij de beantwoording van vragen en raadsvoorstellen en vooral de PvdB het politieke debat beperkte tot korte stemverklaringen.

Enkele besluiten die dit jaar genomen werden

  • Er komt een nieuw zwembad
  • Een binnenstadsmakelaar moet in 2019 de leegstand in het winkelcentrum verkleinen.
  • Tiel haalt het schoonmaken van de openbare ruimte deels weg bij Avri.
  • Niet ingeschreven gastarbeiders moeten toeristenbelasting gaan betalen.
  • Strengere regels voor huisvesting van gastarbeiders uit Oost-Europa.
  • Papesteeg is voorkeurslocatie voor ‘Anders Wonen’.
  • Er wordt een miljoen extra gereserveerd voor tekort in sociale domein.

Bestuurder / politicus van het jaar 2017 werd burgemeester Hans Beenakker. Frank Groen werd tweede en Ans Duquesnoy derde bij de door De Gelderlander en regioTV Tiel georganiseerde verkiezing van de politicus van het jaar.

Financiële positie

We kunnen niet anders concluderen dan dat die beroerd is. De algemene reserve is rond de jaarwisseling tot een minimum gedaald. De begroting voor 2019 is sluitend maar een tekort is bij wat tegenvallers zo in zicht, terwijl voor 2019 een fors tekort verwacht wordt.

Grote boosdoener is het sociale domein, waarbij met name de jeugdzorg al jaren op rij veel meer kost dan het rijk de gemeente daarvoor beschikbaar stelt. De provincie heeft laten weten bezorgd te zijn over de finaciële situatie in Tiel. De gemeente krijgt de tijd tot mei / juni 2019 om met een sluitende meerjaren begroting voor de jaren 2020 en later te komen. Anders zal de provincie ingrijpen. Een raadscommissie gaat begin dit jaar aan de slag om met ambtelijke ondersteuning te inventariseren waar er flink bezuinigd kan worden en / of in geplande uitgaven geschrapt. Dat zal een lastige klus worden. De gemeente heeft veel ervaring met bezuinigen. Mogelijkheden werden meestal wel gevonden. Echter deze ook realiseren bleek door verkeerde inschattingen, praktische onhaalbaarheid of terugdeinzen van de raad en college en door de reacties van groepen inwoners veel lastiger.

Bouwen kost meer geld

Het college had tijd nodig om te ontdekken dat bouwen ook in Tiel een stuk duurder geworden is. Voor de bouw van het nieuwe zwembad moest het budget verhoogd worden. Ook voor het herstel van de kademuur en het herinrichten van de Waalkade fase 1 is fors meer geld nodig.

En het is nog maar de vraag of de aanbesteding van de renovatie en verbouw van het Lingecollege lukt ook al is het budget daarvoor verhoogd en het plan afgeslankt. In september kunnen de leerlingen van de theoretische leerweg wel les krijgen in een fraai nieuw speciaal voor hen gebouwde nieuwe mavo.

Afvalverwijdering

Afvalverwijdering was in 2018 het meest besproken onderwerp. Het besluit van de gezamenlijke gemeenten met Tiel en West Maas en Waal als tegenstemmers om het restafval niet meer aan huis op te halen viel niet in goede aarde. Het regende protesten, zeker toen de pers bekend maakte dat de tarieven voor het wegbrengen van een zakje vuil flink duurder kon worden. Die prijsstijging blijkt uiteindelijk mee te vallen. Afvalverzamelaar Avri kon het afgelopen jaar geen goed doen. Die kritiek was deels onterecht omdat Avri alleen maar doet waarvoor de gemeente betaalt. Het waren vooral de inwoners die zorgden voor een vuile stad en veel rommel bij de afvalverzamelcontainers plaatst of in afvalbakken propt. In de loop van het jaar werden afspraken met Avri aangepast en is de gemeente ook meer zelf gaan doen om de gemeente op het punt van zwerfafval schoner te krijgen. De inwoners hebben daarbij ook flink geholpen door allerlei incidentele en regelmatig terugkerende schoonmaakacties.

Avri maakte een slechte beurt door ondanks waarschuwingen vast te houden aan de invoeringsdatum 1 januari 2019 voor het nieuwe afvalverwijderingssysteem. In november bleek dat de planning veel te optimistisch was waarna de invoeringsdatum opgeschoven werd naar 1 juli 2019.

Tiel krijgt nieuwe grotere buur

Tiel is vanaf 2019 niet meer de grootste gemeente in de regio, dat wordt de nieuwe gemeente West Betuwe.

Het hele item teruglezen? Toets het trefwoord in het zoekvenster linksboven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights