Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 29 mei 2018

Wat gebeurde er in de gemeenteraadsvergadering van 23 mei?

Zoals verwacht vormde de begroting en jaarrekening van de Avri het belangrijkste agendapunt. Voor wethouder Verspuij, die tot het nieuwe college aantreedt tevens nog voorzitter van de Avri is, was het geen fijne avond.

 

Gesprek met Poolse ambassadeur

De ambassadeur van Polen heeft naar aanleiding van alle publiciteit rond zijn landgenoten in Tiel laten weten graag met het Tielse college overleg te hebben. Waar het gesprek plaats gaat vinden is nog onzeker. Aanvankelijk was het plan van de burgemeester om met een delegatie naar Den Haag te gaan. Maar raadslid Joke Seewalt suggereerde dat het wellicht beter is dat de ambassadeur naar Tiel komt. Dan kan hij nog wat anderen spreken en de discussiepunten met eigen ogen aanschouwen.

 

Aanbesteding Waalkade

De aanbesteding van de Waalkade is nog niet gelukt. De gemeente had vooraf zelf een calculatie laten maken. Op basis daarvan is het benodigde budget vastgesteld op 5 miljoen euro. Dat lijkt een misrekening. De goedkoopste aannemer wil het karwei uitvoeren voor maar liefst 566.000 boven het vastgestelde budget. De gemeente heeft op 23 mei de inschrijving gesloten en gaat nu met de aannemer die de laagste prijs geoffreerd heeft na, waar dat grote verschil vandaan komt. Na dit overleg resteren drie mogelijkheden. De eerste en meest gunstige optie is dat blijkt dat het project alsnog uitgevoerd binnen het vastgestelde budget. Wanneer dat niet lukt zal de raad het budget moeten verhogen en wanneer de raad dat niet wil, gaat het hele project niet door en blijft de Waalkade in de huidige staat maar wel voorzien van de trappen die nu aangelegd worden. Een vierde mogelijkheid is nog een soberder uitvoering van het plan. Maar daar wil wethouder Melissen voorlopig niet aan denken.  

 

Avri

Avri kan bij de Tielse gemeenteraad geen goed meer doen. In 2017 gaf Avri 461.000 euro minder uit dan er aan opbrengsten binnen kwam. Het Avri-bestuur stelde voor om dat geld te voegen bij de reserve. De kosten van de overschakeling naar het nieuwe afvalsysteem zijn moeilijk vooraf precies te berekenen. Bovendien vertonen de prijzen van de recyclebare materialen al een tijdje een dalende lijn. Die opbrengsten zijn voor Avri heel belangrijk. Daar komt bij dat de reserves nu al onder het niveau liggen waarmee de gemeenteraden eerder mee akkoord gegaan zijn. Maar de gemeenteraad liet zich ook na een vurig pleidooi van wethouder Laurens Verspuij niet overtuigen. Overschotten moeten terug naar de inwoners vonden alle partijen met uitzondering van D66. Dat overschot bedraagt per inwoner overigens niet meer dan 1,84 euro. Maar de hoogte was van geen belang, vond de meerderheid van de raad. “Het gaat om de signaalwerking”.

Ook de begroting voor 2019 en volgende jaren kon geen genade vinden. Die werd ondanks het ontraden van wethouder Verspuij met ditmaal de stemmen van D66 en de ChristenUnie tegen verworpen.

Bij elkaar had de raad bijna twee uur nodig om de Avri agendapunten te behandelen. De raadsleden reageerden naar het oordeel van de wethouder vooral op de commotie die was ontstaan door een verkeerd krantenbericht. Het is niet zo dat de tarieven volgend jaar in totaal met 165% stijgen. Die stijgen volgens de wethouder   gemiddeld slechts met 5 euro per jaar van 199 euro naar 204 euro, dat is slechts 2,5 %. Afhankelijk van het scheidingsgedrag zullen de totale kosten per huishouding meer of minder zijn. Verspuij kon beargumenteren wat hij wilde maar de raad vertrouwde het niet. Men vroeg zich af of de betere scheiding door de tariefsverhoging voor het aanbieden van restafval niet veel te optimistisch ingeschat was. Peter Elferink (ProTiel) had uit de jaarcijfers bovendien nog geconcludeerd dat Avri alleen al voor de afdeling Handhaving en Toezicht werkte met een toeslag van 44 % voor bureau- en organisatiekosten en overhead voor het management. Dat moest volgens hem veel efficiënter kunnen. Voor alle raadsleden gold dat ze nog steeds niet achter het nieuwe inzamelingssysteem voor restafval kunnen staan. Tiel was daar tegen maar acht van de tien gemeenten hebben vorig jaar voor dat systeem gestemd. Avri zo benadrukte wethouder Verspuij doet nu niet anders dan het door de gemeenten bij meerderheid gekozen systeem invoeren. Verschillende woordvoerders keerden zich ook tegen de werkwijze waarbij AVRI bepaalt waar in het werkgebied de 320 extra ondergronds afvalcontainers voor het restafval gaan komen. Men wil dat de gemeente die plekken aanwijst na zorgvuldig overleg met de omwonenden.

Ondertussen zijn er ook acties gestart om zienswijzen in te dienen tegen het nieuwe afvalsysteem. Die zal Avri zelf afhandelen. Bij afwijzing bestaat vervolgens de mogelijkheid van beroep. Door die zienswijzen en mogelijk een beroepsprocedure gecombineerd met het bieden van inspraak aan omwonenden over de plaats van de nieuwe ondergrondse containers voor restafval, wordt het twijfelachtig of invoering per 1 januari nog wel haalbaar is. Daar komt nog bij dat de Tielse politici bij verwante fracties in de gemeenteraden van de overige bij Avri aangesloten gemeenten steun gaan zoeken voor het standpunt van de Tielse politiek.

Tijdens de behandeling van de Avri-jaarstukken viel op dat de standpunten van verschillende fracties gebaseerd waren op verkeerde interpretaties en veronderstellingen. Dat maakte op uw verslaggever een klungelige indruk.

 

Ter informatie zetten we voor u de belangrijkste onderdelen van plannen voor de wijziging van het ophaalsysteem nog eens op een rij:

  • Met ingang van 1 januari 2019 haalt Avri alleen nog afval aan huis op dat gerecycled kan worden. De grijze container wordt bestemd voor plastic.
  • Het ophalen van papier en groenafval wijzigt niet.
  • Mogelijk wordt op 1 januari of kort daarna ook het glas aan huis opgehaald. Dit kan gecombineerd worden met metaalafval (blikken).
  • Er wordt nog gezocht naar een aparte inzameling van luiers en incontinentie materiaal.
  • Restafval moeten de inwoners zelf naar een ondergrondse container brengen. Die worden in de bebouwde kom van steden en dorpen zo gesitueerd dat niemand meer dan 250 meter hoeft te lopen met zijn afvalzak. In het buitengebied wordt het restafval wel aan huis opgehaald.
  • Om bewoners te stimuleren afval goed te scheiden gaat het aanbieden van restafval ruim 1,5 maal zoveel kosten. De definitieve tarieven voor de vaste en variabele bijdrage worden in december 2018 voor 2019 vastgesteld. Denkbaar is dat door de commotie die is ontstaan de voorgenomen prijs voor restafval naar beneden bijgesteld wordt. Dat betekent wel dat de vaste jaarbijdrage dan omhoog moet.

De nieuwe spelregels voor de afvalverwijdering in West-Gelderland staan niet op zichzelf. Beleid van de rijksoverheid en de Europese gemeenschap dwingen tot meer en beter scheiden. Op 28 mei 2018 besloot het Europese Parlement akkoord met maatregelen om het gebruik van eenmalig plastic te verbieden. Dat betekent dat plastic bestek en serviesgoed , wattenstokjes e.d in de ban gaan en er statiegeld komt op plastic drinkverpakkingen.  

 

Overig nieuws

Laurens Verspuij vervolgt loopbaan in het onderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Laurens Verspuij terug naar het onderwijs. Hij gaat les geven in de bovenbouw van HAVO/VWO van het Linge College in Tiel. Daarnaast – zo schrijft hij op zijn facbookpagina- gaat hij ook zelf weer terug naar de schoolbanken. Hij moet daarbij nog kiezen nog kiezen tussen een eerstegraads economiestudie en / of onderwijsmanagement. Verspuij was 12 jaar wethouder en had verschillende zware portefeuilles. Hij was de sturende kracht achter Zinder en de parkeergarage en was als wethouder financiën eerste verantwoordelijke voor het gemeentelijke huishoudboekje. Vanuit zijn wethoudersfunctie was hij als bestuurder betrokken bij diverse regionale organisaties, waaronder het bestuur van Industrieschap Medel en het voorzitterschap van het Avri-bestuur.

Waterschap Rivierenland moet op zoek naar nieuwe dijkgraaf

Dijkgraaf Roelof Bleeker gaat het Waterschap Rivierenland verlaten. Met ingang van 1 september is hij benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hoge school voor de Kunsten in Utrecht. Bleeker was vanaf 1 oktober 2010 werkzaam als Dijkgraaf bij het in Tiel gevestigde waterschap waar 800 mensen werken. Bleeker is een veelzijdige man met een brede belangstelling en werkervaring op tal van terreinen. Naast zijn functie als dijkgraaf is hij voorzitter van de Raden van Toezicht van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en Rijksmueum Slot Loevestein, lid van de raad van toezicht van Hogeschool Saxion, de woningcorporatie Talis en van het bestuur van het culturele popproduktiehuis ON in Deventer. Eerder was hij wethouder stedelijke ontwikkeling en was bestuurlijk betrokken bij de herinrichting van de wijk roombeel na de vuurwerkexplosie. Naast het wethouderschap was hij zeven jaar voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en lid van het dagelijks bestuur. In 2008 was hij lid van de Regeringscommissie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (commissie Noordanus).
Voor zijn wethouderschap werkte hij drie jaar als senior adviseur en onderzoeker in de zorgsector bij een commercieel bureau en daar weer voor was hij universitair docent bij de faculteit bedrijfskunde. Daar doceerde hij Human Resource Management en Organisatieontwikkeling.  

De Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht is met bijna 4000 studenten niet alleen de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland, maar ook één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. HKU heeft vooropleidingen, bacheloropleidingen en post-hbo en masteropleidingen in de volgende richtingen: vormgeving, theater, muziek, beeldende kunst, games en interactie, kunstmanagement, kunsteducatie en media. In totaal biedt HKU ruim 50 afstudeerrichtingen in deze disciplines aan. Een aantal opleidingen zijn uniek in Nederland, zoals de schrijfopleiding (gestart in 2001), de beiaardopleiding en de kunstmanagementopleidingen. Met het brede aanbod bestrijkt HKU het complete gebied van de kunsten met uitzondering van de dans. HKU heeft een vestigingen in Utrecht en Amersfoort.

Nieuw college

Woensdag 23 mei vergaderde de gemeenteraad nog met het oude demissionaire college. Als alles goed gaat, heeft Tiel na een lange formatieperiode dinsdag 5 juni een nieuw college. Met een zekere spanning wordt uitgekeken naar het nieuwe collegeakkoord, dat wordt woensdag 30 mei openbaar gemaakt. Is de financiële positie van de stad echt zo slecht als vaak verteld wordt of blijkt het allemaal mee te vallen? Gespannen wordt ook uitgezien naar de komst van twee nieuwe wethouders van de Partij voor de Burgers. Aan hun motivatie zal het niet liggen en politieke ervaring heeft de partij ondertussen ook ruimschoots opgedaan. Maar een centrumgemeente met een begroting van 130 miljoen en ruim 40.000 inwoners besturen, is toch van een iets andere orde. Daar komt bij dat velen verwachten dat de nieuwe roergangers op een andere en betere manier gaan besturen. Best boeiend allemaal. De Tielenaar blijft u er over informeren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights