Gemeenteraad bespreekt financiële stand van zaken

Door Bert Leenders op donderdag 30 juni 2016, geplaatst in Opinie, Politiek.

De extra raadsvergadering  van 29 juni was grotendeels gewijd aan de financiële situatie van de gemeente. Op de agenda stonden de jaarstukken 2015, de eerste financiële tussenrapportage en de perspectievennota. Of alle jaarcijfers kloppen weet de raad nog niet. De accountant zal pas in september met zijn controle rapport over 2015 komen. De raad is daar ontstemd over.

Ook zijn nog niet alle nota’s van zorg- en gezondheidsinstellingen ontvangen. Volgens voorlopige cijfers heeft de gemeente in 2015 2,4 miljoen minder uitgegeven aan maatschappelijke ondersteuning dan van het rijk werd ontvangen. Dat geld moet gereserveerd blijven voor het sociale domein stelden verschillend partijen. Wethouder Verspuij zat er niet mee. “Alle reserves zijn communicerende vaten”. Een motie van Christenunie,  Sociaal Tiel, VVD en de Partij voor de burgers om via een pilot te  onderzoeken of chronisch zieken en gehandicapten blij gemaakt kunnen worden met het toekennen van een extra bedrag uit de bijzondere bijstand en zo zelf kwaliteit aan hun bestaan kunnen toevoegen, kreeg brede steun. Met de motie willen de indieners ook bereiken dat meer inwoners  profiteren van het potje voor chronisch zieken en gehandicapten. Daar  wordt nu weinig gebruik van wordt gemaakt.

Andere besluiten waren:

  • Om de burgerparticipatie te bevorderen krijgen wijken en buurten meer zeggenschap over het toegekende wijkbudget.  
  • Voetbalvereniging Wadenoijen krijgt zijn fel begeerde en noodzakelijke extra speelruimte. De gemeente trekt er 580.000 euro voor uit.
  • Pilots om het krimpende aanbod aan openbaar vervoer te compenseren krijgen in 2017  eenmalige financiële steun van de gemeente.     
  • Camera’s blijken waardevol bij het bestrijden van overlast en criminaliteit. De gemeente gaat er nog meer gebruik van maken.
  • De raad vindt het opknappen van de aanlegkade en het herinrichten van de gehele Waalkade belangrijk. Het autoblik moet er na het gereedkomen van de parkeergarage in het plan Westluidense Poort grotendeels verdwijnen. De raad heeft er twee miljoen euro voor over.
  • Er is veel waardering voor de activiteiten van de vereniging voor centrumwinkeliers, Hart van Tiel,  om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De vereniging krijgt een eenmalige bijdrage van de gemeente en de detailhandelsnota wordt geactualiseerd.
  • De woonconsulent voor de bewoners van de woningen op de zogenaamde woonwagenparkjes  mag van de gemeenteraad in ieder geval tot 1918 blijven.

Moties om niet te stoppen met het schoolzwemmen, de schade aan enkele fietspaden duurzaam te verhelpen en het scheiden van afval door het plaatsen van verschillende afvalbakken in de openbare ruimte haalden het niet.

Het CDA kondigde aan met een voorstel te komen om volgend jaar een mooiere en vooral schonere stad als jaarthema te gaan voorstellen.

Wethouder Verspuij  waarschuwde voor de stemming over de vele moties en amendementen dat de ruimte op de meerjarenplanning het niet toestond om alle  moties uit te voeren. Extra bezuinigingen zouden daardoor noodzakelijk worden Zijn waarschuwing had nauwelijks effect. Overigens leert de ervaring dat de eerste tussenrapportage meestal een somberder beeld geeft dan later blijkt. Vaak komt er nog een aanvullende rijksuitkering, vallen uitgaven mee en worden niet alle plannen op tijd gerealiseerd.

Geen geld voor verplaatsing autosloperij

In een aansluitende besloten vergadering besloot de raad dar er geen geld is om de autosloperij op het Vijverterrein te verplaatsen. Het college moet met eigenaar Reuvers aan de slag om te bereiken dat hij zijn bedrijf ter plekke voort kan zetten zonder overlast voor de omgeving.   

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights