Nieuws van de gemeente Tiel 5 april 2017

Door Bert Leenders op woensdag 5 april 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Deze week vormen de nieuwsbrief voor de gemeenteraad en de vergadering van de Raadscommissie  Ruimte  de bronnen voor onze periodieke ‘Nieuws van de gemeente’.

College wil wonen in Gerechtsgebouw toestaan

Het college wil medewerking verlenen om de bestemming van het rechtsgebouw te wijzigen. Het college vindt het prima wanneer het monumentale gebouw een woonfunctie krijgt. Zoals bekend kocht van Herwijnen Vastgoed B.V. begin dit jaar het gerechtsgebouw. Het gebouw stond sinds het kantogerecht in Tiel werd opgeheven al  dat al enkele jaren vrijwel geheel leeg.  Alleen het veiligheidshuis huurt nog een deel van het souterrain. Het geschikt maken van monumenten en andere waardevolle gebouwen voor een andere functie is bij van Herwijnen in goede handen. Het bedrijf heeft al veel bestaande panden in de binnenstad fraai gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewoning of ondernemen.

Voorstellen voor perspectievennota

Het college gaat de raad voorstellen om de bijdrage aan het structuurfonds structureel te maken.  Andere plannen zijn onder meer: het vervangen van twee bruggen over de gracht bij de Kwelkade, het renoveren van de fontein bij het Kalverbos. In mei koppelt het college prioriteiten aan het opgestelde wensenlijstje en in juni is dan de beslissing aan de raad.

Bij de vergadering van de Commissie Ruimte trokken de Konijnenwal en het centrum parkeren de aandacht.

Wethouder Verspuij deelde mede dat er nog niets te melden was over de nieuwbouw van de bioscoop op de plaats van de huidige bibliotheek. 

Konijnenwal

De onlangs uitgevoerde herinrichting van de Konijnenwal roept veel discussie op. Voordat tot uitvoering werd overgegaan, hebben de bewoners ruimschoots inspraak gekregen en konden zij in meerderheid instemmen met het vastgestelde plan. Nu blijkt er veel kritiek onder de bewoners te zijn. De straat is gevaarlijk, de doorstroming met auto’s is lastig door de vele versmallingen rond de bomen en het trottoir is lastig voor voetgangers, die slecht ter been zijn. Wethouder Melissen zag weinig mogelijkheden voor grootscheepse veranderingen. Daar was geen geld voor. En de bomen, waar veel inwoners aan hechtten maakten dit onmogelijk. Bovendien betwijfelde hij de ernst van de gesignaleerde verkeersonveiligheid. De wethouder kreeg steun van uit de raad: “De huidige inrichting is het resultaat van een zeer uitvoerig en zorgvuldig inspraakproces. Een nieuwe inspraakronde zal tegenstellingen in de straat verscherpen en naar verwachting weinig bijdragen aan een oplossing’. Conclusie en advies commissie: “Wethouder kijk eens of je met kleine aanpassingen wat kunt verbeteren”.

Centrum parkeren

Een paar gesprekken met ondernemersvereniging Hart voor Tiel en het kennis nemen van de eerder door de gemeenteraad genomen besluiten, waren voldoende om de kritiek op het plan om de Waalkade grotendeels autovrij te maken te laten verstommen. Ook de partij voor de burgers die twee maanden geleden met veel kritiek kwam, liet zich nu lovend uit over de initiatieven van de wethouder. De commissie was blij met het besluit van wethouder Melissen om het parkeervolume  op de waalkade pas in september terug te brengen. Of iedereen tevreden straks gestemd wordt, moet nog blijken. Er valt nog veel te doen en te regelen en de belangen van de verschillende ondernemersgroepen en bewoners lopen lang niet parallel. Parkeerregisseur BertJan Teunissen is niet te benijden. Liesbeth Rooders-van Geldermalsen vroeg of het auto vrijmaken van de Waalkade wel zo urgent was. Er was immers nog geen concreet uitgewerkt en goed plan om de Waalkade aantrekkelijker in te richten. De stad zou daardoor nog lang met een ongebruikt terrein te maken kunnen krijgen. Wethouder Melissen reageerde niet op haar vraag.

De vaste trappen voor het betreden van het Appelpop terrein komen er waarschijnlijk pas na Appelpop. Wethouder Melissen vreest dat de tijd te kort is om de grond ter plekke nadat daar flink in gegraven is, voldoende te laten inklinken. Daarom komen er dit jaar waarschijnlijk opnieuw opnieuw tijdelijke trappen. De extra kosten hiervan komen niet ten laste van het evenementenfonds.

Stand van zaken juridische geschilpunten Reuvers versus gemeente

In een informatienota geeft de gemeente een overzicht van de juridische kwesties die spelen tussen Reuvers BV en Autorecycling Nederland en de gemeente. Hier volgt een samenvatting:  

·       Reuvers krijgt, nadat hij bezwaar gemaakt, had toestemming om op zijn deel van het vijverterrein een bedrijfshal te bouwen. Die procedure is afgerond.

·       Reuvers vocht  het besluit van de gemeente aan om geen toestemming te geven voor het plaatsen van een erfafscheiding in de vorm van blokken en containers aan. Die erfafscheiding is overigens al aangebracht. Het bezwaar van Reuvers is door de bezwarencommissie ongegrond verklaard. De gemeente verwacht dat Reuvers in beroep zal gaan tegen dit besluit, maar heeft goede hoop ook dan gelijk te krijgen.

·       Ook tegen de opgelegde dwangsom voor het illegaal gebruik van de afscheidingen en het in strijd gebruiken van het bestemmingsplan van het terrein voor demontage werkzaamheden en de sloop en opslag van autowrakken doet Reuvers een beroep op de rechter. Ook hier verwacht de gemeente een voor de gemeente gunstige uitspraak.

Zoals bekend ergeren veel omwonenden zich al lang aan de bergen autowrakken en de werkzaamheden aan de rand van hun woonwijk op het terrein van Reuvers .  Doel van de gemeente is dat Reuvers daar stopt met het huidige gebruik van het terrein. Of dat snel gaat lukken is de vraag. De gemeente verwacht dat Reuvers niet makkelijk zal instemmen. De geplande bouw van woningen van verschillende types en prijsklassen op het deel van het vijverterrein dat de gemeente eerder van Reuvers kocht, maakt een normalisering van het deel dat Reuvers nog in zijn bezit heeft extra urgent.   

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights