Nog lange weg te gaan voor derde ontsluitingsweg Passewaaij

Nadat een eerder plan om een derde ontsluitingsweg ten zuiden van Wadenoijen richting Geldermalsen voor de wijk Passewaaij aan te leggen spaak liep, is het lang stil geweest. Daarmee was de noodzaak van de aanleg van een extra ontsluitingsweg echter niet verdwenen. In vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de Tielse politieke partijen neemt de weg een prominente plaats in. In zijn laatste zittingsjaar heeft het huidige college de zoektocht naar de mogelijkheden van een derde uitgaande weg met voortvarendheid nieuw leven ingeblazen. Maandag 5 juli gaf de Anteagroep, een groot adviesbureau op het gebied van de leefomgeving in brede zin, die het onderzoek in nauwe samenwerking met de gemeente gaat uitvoeren een inkijkje in het onderzoeksplan, de tijdsplanning en in het communicatieplan om te komen tot een nieuwe weg. Een dag later werden de politici geïnformeerd.

Betere ontsluiting van de wijk Passewaaij is noodzakelijk

Sander Zondervan van de Anteagroep schetste de noodzaak van de nieuwe weg. Die is nodig om de groeiende files vanuit Passewaaij bij de Berenkuilrotonde tijdens de ochtendspits te verminderen. Een extra ontsluitingsweg zal ook de doorstroming naar de wijk Passewaaij en Tiel-West en het centrum vanaf de afslag Tiel – Buren op de A15 verbeteren. De huidige problemen zullen door de geplande bouw van een groot aantal woningen in de buurten 9, 10 en 11 in Passewaaij alleen maar groter worden. Een slechte ontsluiting zal de belangstelling van nieuwe inwoners voor deze nieuwe buurten nadelig kunnen beïnvloeden. Bovendien zal de westelijke toegang tot Tiel steeds meer verstoppen en tijdens piekmomenten problemen op de A15 veroorzaken.

Vier alternatieven

In de komende haalbaarheidsstudie zullen vier mogelijkheden onderzocht worden. Voor de eerste is geen nieuwe ontsluitingsweg nodig. Die gaat uit van een het vergroten van de capaciteit van de N348 van de Berenkuil naar de A15. Dat wegvak zal dan mogelijk vierbaans moeten worden met aanpassingen van rotondes en aansluitingen van zijwegen. Die weg is eigendom en in beheer van de provincie. Tiel heeft er dus weinig over te zeggen.

De andere alternatieven gaan alle drie uit van een nieuwe weg vanuit de wijk naar de op en afritten naar en van de A15 bij Wadenoijen. Het idee om de nieuwe weg langer te maken en aan te laten sluiten bij Est op de A15 wordt vooralsnog niet onderzocht. Dat kost meer geld en voegt weinig toe.

Het eerste alternatief is om de weg langs het spoor te laten lopen. Daarvoor moeten dan wel flink wat huizen in Wadenoijen verdwijnen. Dat speelt veel minder bij het tweede alternatief waarbij direct bij het huidige westelijke einde van de dr. J.M. den Uyllaan het spoor naar het noorden wordt overgestoken en dan een weg gezocht wordt richting afslag Wadenoijen. Bij het laatste en eerder bekeken alternatief komt de nieuwe weg ten zuiden van de Bommelweg. De bestaande woningen langs deze blijven daarbij ongemoeid, maar zal wel gevolgen hebben voor bewoners van de brede straat. Dit alternatief werd door een vorig college al eerder gepresenteerd, maar verdween toen in de ijskast. Bij al deze drie alternatieven moet het spoor gekruist worden. Dat zal volgens de huidige veiligheidsregels van Prorail een ongelijkvloerse kruising worden. De ontwikkeling van het fruitbelevingspark bij de afslag Wadenoijen zal geen hinder ondervinden van de mogelijk nieuwe weg. Bij de ontwikkeling van de plannen voor dit park is daar rekening mee gehouden.

Mogelijke lange weefstroken tussen de afslagen Est en Wadenoijen aan een of beide zijden van de snelweg kunnen de A15, die nu al erg druk is ontlasten van het verkeer tussen Geldermalsen en Tiel dat gebruik maakt van de mogelijke nieuwe weg.

Milieueffectrapportage

Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en de keuze van het tracé is de milieueffectrapportage. Daarin wordt voor iedere mogelijke variant een groot aantal aspecten zorgvuldig en uitgebreid bekeken. Hieronder ziet u welke thema’s dit zijn en welke deelaspecten daar deel van uit maken.

Tijdpad en kosten

De praktijk heeft de onderzoekers geleerd dat voor dit soort complexe onderzoeken met veel betrokken organisaties en belangen van inwoners en anderen gemiddeld tien jaar nodig is om tot een eindbesluit te komen. Zekerheid of en hoe de weg wordt aangelegd zal er dus waarschijnlijk pas na 2030 komen.

Alle alternatieven zullen veel geld kosten. Tijdens een eerder persgesprek noemde wethouder Melissen als ruwe indicatie ‘meer dan dertig miljoen euro’. Voor Tiel een enorm bedrag. De uitwerking die moet uitmonden in een uitgebreide Milieueffectrapportage alsmede de hoogte en de verdeling van de kosten over de verschillende partijen zal uiteindelijk bepalen of de weg er komt. Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland en Prorail zijn nu al betrokken en zullen dit tijdens de volgende stappen blijven. Daarbij kunnen ook andere belanghebbenden bij de nieuwe of aangepaste ontsluiting hun zegje doen.

Participatieplan

Voor het betrekken van de inwoners van Passewaaij, Wadenoijen en andere belangstellenden is een uitgebreid communicatie en participatieplan opgesteld. Daarin is voorzien in een adviestafel. Dat is een soort klankbordgroep, waarbij geïnteresseerde inwoners, organisaties , verenigingen en ondernemers kunnen meedenken en oordelen kunnen geven. Die adviestafel zal bij voorkeur vooral moeten bestaan uit mensen die niet altijd al vooraan staan bij alles wat er in de raadszaal gebeurt. Voor iedereen komt er daarnaast de mogelijkheid om digitaal ideeën aan te leveren, te waarschuwen voor niet verwachte hindernissen en commentaar te geven op de plannen. Natuurlijk komen er ook informatiebijeenkomsten. Op de website van de gemeente komt een aparte projectpagina met informatie die regelmatig bijgewerkt zal worden. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de gemeenteraad.

De rondweg Passewaaij en de nieuwe ontsluiting.

De aanleg van het ontbrekende stuk rondweg in Passewaaij is een apart en puur gemeentelijk project. De aanleg hiervan is gepland gedurende de bouw van woningen in de nieuwe buurten negen, tien en elf. De aanleg moet namelijk mede betaald worden uit de vergoedingen die de projectontwikkelaars en woningcorporatie betalen aan de gemeente. De bouw in die wijken bevindt zich nog in een overlegfase met de vele grondeigenaren en verloopt door de verschillende belangen moeizaam. Probleem is ook dat een flinke lap agrarische grond nog niet in handen is van de projectontwikkelaars. Zodra het tracé van de rondweg is vastgesteld zal hier bij het ontwerp van de derde ontsluitingsweg rekening mee gehouden worden.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/06/start-onderzoek-naar-derde-ontsluitingsweg-voor-de-wijk-passewaaij/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights