Corona goed voor financiën gemeente; Tiel sluit 2020 af met groene cijfers

In plaats van een fors tekort heeft de gemeente het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo van liefst 1,9 miljoen. Voor wethouder financiën , Melissen is het echter nog geen reden om de vlag uit te hangen. Het overschot is vooral ontstaan door uitgaven voor zaken die wel begroot waren maar niet uitgevoerd zijn zoals wegenonderhoud, verkoop van panden en een vorstelijke uitkering van het rijk voor gemis aan inkomsten en extra uitgaven als gevolg van corona.

Tiel bleek er eind 2020 in financieel opzicht minder slecht voor te staan dan verwacht. Eerder werd een deputatie van bestuur en politiek naar Arnhem geroepen om te horen dat de provincie zich flink zorgen maakte over de financiële positie van de gemeente..

Wanneer we naar de jaarcijfers van 2020 kijken valt op dat het weerstandsvermogen, of de algemene reserve in vergelijking met eind 2019 vrijwel niet veranderd is en op 13 miljoen euro blijft steken. Dat komt neer op een weerstandsratio van 1,42. Eind 2019 was die nog 1,92 en eind 2018 2,4. Voor gemeenten geldt dat die ratio in ieder geval boven de één moet liggen. Daaronder kun je een ingrijpen van de provincie verwachten. Met 1,42 valt de gemeente nog net in de categorie met een omschrijving ruim voldoende, hoger dan 2 geldt als uitstekend. De daling in 2020 wordt veroorzaakt door een hogere inschatting van de risico’s die de gemeente loopt. Die zijn van 6,9 miljoen naar 9,2 miljoen gestegen.

In 2020 is er voor 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Waar danken we het positieve saldo aan?

Bij nadere beschouwing zijn het vooral eenmalige posten die voor het overschot zorgen. Grote meevallers waren de verkoop van gemeentelijk onroerend goed waaronder het beursgebouw en het project Vahstal, een lagere afdracht aan Werkzaak en een 1,4 miljoen minder uitgaven voor corona dan van het rijk werd ontvangen. Wethouder Melissen spreekt wel een waarschuwend woord. “Er kunnen voor corona nog uitgaven komen waar geen inkomsten tegenover staan. De 684.000 euro die niet aan wegonderhoud is besteed, kwam door ziekte en quarantaine van gemeenteambtenaren. Daardoor kon het werk niet voorbereid en uitgegeven worden. Dat halen we dit jaar in en geven we dat geld dus uit.

Wat zegt de accountant?

De accountant constateert dat op enkele kleine missers na de financiële boekhouding van de gemeente er goed uit ziet. De uitgaven zijn rechtmatig gedaan en de waarderingen van de bezittingen, schulden en reserves is correct. Bij de verantwoording van de uitgaven in het sociale domein leunt de gemeente nog te veel op de verantwoordingen van de zorgleveranciers. Daar kan het zijn dat betaald wordt voor zorg die niet of onvoldoende geleverd is. Niettemin zijn er op het dossier sociaal domein flinke stappen gezet om tot een betere verantwoording te komen.

De accountant ziet als grootste risico’s: het ontbreken van een overschot op ontvangen vergoedingen van het rijk voor de bijstandsverlening, het niet waarmaken van afgesproken bezuinigingen die de gemeente zich zelf opgelegd had en een mogelijk groter dan verwacht beroep op de voorzieningen van de jeugdzorg.

Over de financiële positie merkt de accountant op: “Ten opzichte van andere gemeenten heeft Tiel een hogere netto schuldquote (is verhouding tussen schuld en de eigen middelen) en een lagere solvabiliteit (is verhouding tussen eigen vermogen en geleend geld). Dat betekent dat Tiel ten opzichte van andere gemeenten minder eigen vermogen heeft waarmee activiteiten worden gefinancierd en dat hier in hoge mate vreemd vermogen voor nodig is. Wat wel een positieve ontwikkeling is, is dat de ratio’s minder snel verslechteren dan bij de anderen gemeenten.”

Dat betekent overigens niet dat Tiel het aller-slechtste jongetje van de klas is. Uit de jaarrekening van onze buurman, de gemeente Buren bijvoorbeeld, blijkt dat de weerstandsratio eind 2020 daar maar ietsje boven de een blijft. Daar zijn voor de komende jaren flinke bezuinigingen nodig. Maar Tiel zit ook zeker niet ruim in de financiële jas.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights