Nieuws uit Tiel en de regio: editie 22 oktober 2020

Inspraakavond voor begroting 2021-2024 Tiel.

Op donderdagavond 5 november houdt de gemeenteraad een inspraakavond voor inwoners en organisaties. Op deze avond kunnen inwoners en andere belanghebbenden inspreken over de concept begroting 2021-2024.

De gemeente Tiel verwacht dat veel mensen behoefte hebben om hun mening of wensen over een of meer onderdelen van de conceptbegroting 2021 – 2024 aan de leden van de gemeenteraad kenbaar te maken. De gemeente heeft besloten hiervoor een aparte avond te organiseren waarbij strikt rekening gehouden wordt met de corona voorschriften. Deze avond vervangt de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van de commissie Beleidscyclus op 28 oktober en de raadsvergadering van 11 november. Van de inspraakavond worden video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn live te zien via https://ris2.ibabs.eu/Tiel

Aanmelden nodig

Wanneer u wilt inspreken, dan moet u zich voor dinsdag 3 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@tiel.nl. In uw mail moet u uw naam adres en telefoonnummer vermelden, het onderwerp waarover u wilt inspreken en eventueel namens wie u inspreekt. Per organisatie kan er slechts een persoon inspreken. Na aanmelding krijgen insprekers op woensdag 4 november een bericht. Hierin leest u hoe laat u naar verwachting aan de beurt bent en krijgt u informatie over hoe om te gaan met de corona maatregelen tijdens deze inspraakavond.

Zie de bijdrage over de begroting: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/10/forse-bezuinigingen-en-lastenverzwaringen-maar-begroting-tiel-is-sluitend/

Buitengewone prestaties bij Werkzaak

Onlangs verscheen de tweede kwartaalrapportage van Werkzaak. Anders dan velen verwachtten is het geen somber verslag. Werkzaak heeft in de maanden dat de aandacht voor corona hoogtij vierde en de economie forse schade opliep goed gepresteerd. De mensen die bij Werkzaak zelf werken of via Werkzaak gedetacheerd zijn, konden nagenoeg allemaal aan het werk blijven. Voor de deelnemende gemeenten voerde Werkzaak ondertussen als extra taak de zogenaamde Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) uit. Dat gebeurde door gebruik te maken van de eigen computersystemen en eigen medewerkers snel, goedkoop en naar het zich laat aanzien ook nog goed. Bezuinigingen in combinatie met extra inkomsten en de vergoeding voor de Tozoregeling van de rijksoverheid leidden er toe dat Werkzaak dit jaar naar verwachting met fors minder subsidie van de gemeenten dan begroot kan volstaan. Werkzaak noemt het enorme bedrag van 4,485 miljoen. Een flink deel van dit bedrag zal naar Tiel toevloeien. De gemeente Tiel heeft van de deelnemende gemeenten de meeste mensen bij Werkzaak aan het werk en betaalt ook de hoogste bijdrage. In Tiel zal dit bericht met gejuich ontvangen worden. Overigens is het jaar nog niet om, dus het kan nog goed dat het nu gecalculeerde bedrag lager uitvalt.

Werkzaak verwacht de komende tijd wel een hausse aan toestroom van werkzoekenden die aan werk dan wel aan een inkomen geholpen moeten worden. Om die toestroom te verwerken en de opgelopen achterstand met de reguliere werkzaamheden te verwerken zijn er wel tijdelijk extra mensen nodig. Tot nu toe bleven de verwachte extra aanmeldingen voor werk en / of inkomen uit. Werkzaak denkt dat dit te maken heeft met het soort werkgelegenheid in het Rivierengebied met veel bedrijvigheid die (nog) niet door de coronacrisis getroffen is.

Laatste Tielse Impact Monitor 2020 (TIM)

Via een periodieke Tim- rapportage informeerde het college de leden van de gemeenteraad de afgelopen maanden vijfmaal over de gevolgen van de coronacrisis voor de lokale samenleving, het werk van de gemeentelijke diensten en de financiële gevolgen voor het gemeentelijke huishoudboekje. Op 22 september verscheen de vijfde en laatste editie, die maar liefst 40 pagina’s telde.

De coronacrises zou zonder compensatie van het rijk de gemeente veel geld gekost hebben. Onderstaande cijfers zijn de verwachte uitgaven en verlies aan inkomsten over heel 2020. Culturele voorzieningen 429.000 euro. Minder parkeer inkomsten 600.000 euro, minder toeristenbelasting 40.000, sportverenigingen vrijstellen van huur voor hun accommodaties 300.000 euro, het niet heffen van belasting voor terrassen 39.000 en de extra kosten voor toezicht en handhaving 179.000 euro. De uren die de eigen gemeentelijke medewerkers aan corona gerelateerde activiteiten besteedden, kosten naar verwachting 938.000 euro. Door algemene en doeluitkeringen van provincie en rijksoverheid verwacht het college alle kosten voor dit jaar te kunnen dekken. Daaronder vallen ook het dichttimmeren van de toegang van een sportschool, die zich niet aan de regels hield, het afzetten van het Cruyf Court, skatepark Westroijen en Ambtmanstuin, aanpassingen om de bezoekersstroom in het winkelcentrum te reguleren e.d. Verder zijn er onder meer nog kosten om ambtenaren thuis te laten werken, het digitaal vergaderen e.d. De gemeente mist de opbrengsten van de kermis, maar houdt kosten voor de grote evenementen in de knip. Hoeveel de pandemie de gemeente in 2021 gaat kosten valt nog niet te zeggen. Ook is het nog de vraag of de hogere overheden dan weer zo genereus zullen of kunnen zijn. In de nota staat verder nog onder meer informatie over de effecten op het gebied van werkverlies, economie, consumentengedrag, huiselijk geweld en de gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen en ondernemers en de toename van de schuldenproblematiek bij inwoners en nog veel meer. Bent u geïnteresseerd? De complete nota vindt u onder agendapunt 4.III.letter d van de raadsvergadering van 14 oktober jl.

Bommelweg en Bredestraat in Wadenoijen krijgen mogelijk facelift; .

De Bommelweg en de Nieuweweg in Wadenoijen zijn te smal en daardoor gevaarlijk voor het verkeer en duur in onderhoud door de afkalvende wegranden. Vrachtauto’s en tractoren kunnen elkaar nauwelijks passeren en rijden de bermen en wegkanten kapot. Ook menige autospiegel van personenauto’s zijn door passerende vrachtauto’s op die wegen aan gruzelementen gereden. Daarom hebben de bewoners samen met een wegenbouwer en in overleg met de gemeente een plan gemaakt om de vijf meter brede weg met een meter te verbreden, het wegdek te vernieuwen en de verbrede weg te voorzien van fietsstroken. Het college staat er niet onwelwillend tegenover. Het college heeft daarom de verbetering van de wegen op de wensenlijst voor 2022 van de meerjarenbegroting gezet. Het woord is nu op 11 november aan de raad. Het college begroot de totale investering op 900.000 euro.

Wegdek Laan van Westroijen flink onder handen

De Laan van Westroijen in Tiel krijgt een grondige opknapbeurt. Het gaat om het wegdeel vanaf de Westroijensestraat tot en met de rotonde Predikbroederweg. In 2019 stond het vervangen van de deklaag van de weg al op de planning. Bij onderzoek bleek toen dat er meer aan de hand was. Grote delen van het wegvak zijn door boomwortels aangetast en daarom is groot onderhoud nodig. Tegelijkertijd wordt geluidsreducerend asfalt aangebracht. Nu de gemeenteraad met dit voorstel akkoord is en 500.000 euro als investering voteerde kan op redelijk korte termijn met de werkzaamheden begonnen worden.

Corona cijfers

Ondertussen neemt in Tiel evenals in de omliggende gemeenten het aantal besmettingen nog steeds snel toe. In de week van 6 – 13 oktober was het aantal geconstateerde besmettingen omgerekend naar een inwoneraantal om te kunnen vergelijken van 100.000 242 personen. In de week daarna (14 – 20 oktober) werden maar liefst 330 besmettingen geconstateerd. Dat is een stijging van 35 % in een week. Dat percentage zal feitelijk wat lager uitvallen omdat er steeds meer mensen een test ondergaan en daardoor het aantal geconstateerde besmettingen stijgt. De stijging in Tiel is ruwweg in lijn met de cijfers in de omliggende gemeenten. In West Betuwe was het aantal vrijwel even groot, in Buren met 294 omgerekende besmettingen was het wat lager en in Culemborg (428) en Neder-Betuwe (431) flink hoger.

In de Randstad ligt het aantal besmettingen vooral in de grote steden een stuk hoger. De kans bestaat dat Ziekenhuis Rivierenland moet helpen om patiënten, die ernstig ziek zijn en waarvoor in de ziekenhuizen in of in de buurt van infectiehaarden geen plaats is een bed te verschaffen.

 

Omdat het transport van deze mensen veelal per helikopter plaats vindt, heeft het ziekenhuis de helikopter landingsplaats uit voorzorg vrijgemaakt om heli’s met patiënten te kunnen ontvangen.

Geluidsmaatregelen voor woningen langs Nieuwe Tielseweg, de Papesteeg, de Prinses Beatrixlaan en de Heiligestraat

Een subsidie maakt het treffen van maatregelen om de geluidsoverlast bij de in de aanhef genoemde straten te verminderen mogelijk Er is daarom een saneringsprogramma opgesteld en daarin staan de maatregelen die genomen gaan worden. De Heiligestraat wordt geheel een 30km weg, hiervoor is samen met de bewoners een inrichtingsplan gemaakt. De Nieuwe Tielseweg krijgt geluidsarm asfalt. Voor de andere straten wordt onderzocht of de geluidswering van de woningen voldoende is. Het saneringsprogramma wordt ter inzage gelegd en aan het ministerie gestuurd voor goedkeuring. De bewoners van de genoemde straten ontvangen hierover bericht van de gemeente..

Toren Sint Maarten in het blauw

Deze week kleurt de toren van de Sint Maartenskerk blauw om luister bij te zetten aan de viering van het 75 jarig bestaan van de Verenigde naties. Omdat niet iedereen in staat zal zijn zelf een kijkje te nemen, publiceren wij een foto van de blauwverlichte toren.

Comments
Loading...