Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 13 november 2019

In deze editie van onze periodieke nieuwsbrief schenken we onder meer aandacht aan enkele zaken die tijdens de collegevergadering van 12 november aan de orde kwamen, herinneren we u aan de kijkochtend op de Waalkade en de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad en geven we een overzicht van de gemeentelijke lasten in de gemeenten van Regio Rivierenland.

De collegevergadering van 12 november

Rioolbelasting

Om het begrotingsgat te dichten stelt het college voor om een aanzienlijk bedrag dat voor het onderhoud en vervanging van riolering bestemd is over de hevelen naar de algemene begroting. Ondanks dat voorstel ziet het college kans om voor de jaren 2020, 2021 de rioolbelasting, die nu 237 per woning bedraagt te laten dalen tot € 174,- (eenpersoonshuishouden), €225,- (meerpersoonshuishouden) en grootverbruikers €0,45 per m3 afgevoerd water in de komende twee jaar. Vanaf 2022 zal de rioolbelasting weer meestijgen met het correctiepercentage voor inflatie. Dat is volgens het college mogelijk door de lage rentestand en een betere spreiding van werkzaamheden. De verlaging zal wanneer de gemeenteraad er mee instemt de lastenverhoging als gevolg van de extra verhoging van de OZB-heffing afzwakken, maar vermindert natuurlijk wel de verborgen reserves.

Burgerpartipatie

Het college blijft onverminderd inzetten op meer betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming en de inwoners nog meer zelf te laten doen in bijvoorbeeld de eigen omgeving. Die betrokkenheid heeft vele positieve kanten zoals verbinding in de buurt, zorg voor de eigen leefomgeving, prioriteitsstelling in de buurt en niet onbelangrijk in deze financieel moeilijke periode geld besparing voor de gemeente en dus de burgers. Inwoners kunnen zaken vaak veel goedkoper uitvoeren dan wanneer de gemeente dat zelf doet of laat doen. Het college heeft over dit onderwerp een notitie geschreven, die binnenkort in de commissie bestuur behandeld wordt.

Veiligheidsplan 2020

Het veiligheidsplan laat zien welke doelen, resultaten en activiteiten voor het jaar 2020 zijn gepland en hoe de beschikbare middelen worden ingezet. De raad heeft als prioriteit aangegeven de aanpak van ondermijning, zorgfraude, verkeersveiligheid, aanpak problematiek kwetsbare personen en aanpak problematiek rond arbeidsmigranten. In 2020 is er ook extra aandacht voor het verbinden van veiligheid met zorg en wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de vier coffeeshops uit het centrum te verplaatsen. Voor dit laatste onderzoek, dat hoge prioriteit heeft, wordt een ambtenaar vrijgemaakt of iemand van buiten aangetrokken. Daarnaast blijft de aanpak van overlast en geweld op straat een belangrijk aandachtspunt. Inwoners geven regelmatig aan hier last van te hebben en vragen herhaaldelijk om optreden van de gemeente.

Voorkomen van schulden

Gemeenten zien het voorkomen dat inwoners in problematische schuldensituatie belanden steeds meer als hun taak. Tiel is in 2017 begonnen met schuldhulpverlening. De komende maanden worden de resultaten geëvalueerd en omdat veel partijen voortzetting van dit beleid nodig vinden wordt de aanpak voortgezet. De vroege signalering blijkt een probaat middel om een schier onoplosbare schuldensituatie van individuen en gezinnen te voorkomen. Dat aspect krijgt steeds meer aandacht. Voorkomen van schulden zorgt ook voor het voorkomen van problemen op andere leefgebieden en zorgt voor meer welzijn.

Besparing

Tijdens de zoektocht naar mogelijk besparing op de gemeentelijke uitgaven is de gemeente gestuit op dure energieaansluitingen met een hoog vermogen die jaren geleden op het Plein zijn aangelegd voor de kermis die daar vroeger gehouden werd. Nu de kermis al jaren niet meer op het plein staat kan volstaan worden met een in plaats van drie aansluitpunten. De vermindering levert de gemeente 8000 euro per jaar op.

Dijkverzwaring

Het versterken van de dijk levert mooie meekoppelkansen op voor recreatie en toerisme zoals een fiets- en wandelbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en verschillende belevingspunten. Het college gaat zich inspannen om fondsen te verwerven om een aantal wensen op dit punt te realiseren.

Overdracht van standplaatsen en huurwoonwagens

De gemeente draagt per 1 januari 2020 de woonwagenlocaties aan de Sportparklaan (vier standplaatsen met huurwoonwagens) en de Vlonder (twee standplaatsen met huurwoonwagens) over aan woningcorporatie Kleurrijk Wonen. De overdracht gebeurd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die in april 2016 is gesloten met Kleurrijk Wonen. Verhuur van woningen, standplaatsen en/of woonwagens is geen wettelijke taak voor de gemeente. De openbare gronden zoals het groen en de wegen blijven wel eigendom van de gemeente.

Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid

5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat in ons hele land de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het college vindt het belangrijk dat deze mijlpaal passend herdacht wordt in Tiel en wil initiatieven die individuen en organisaties daartoe nemen financieel steunen. Daarvoor is 15.000 euro beschikbaar. Vanaf nu tot 1 maart kunnen individuele inwoners en organisaties die een plan hebben om de gebeurtenissen van toen te herdenken en de vrijheid te vieren, of een plan waarmee u laat zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Op www.tiel.nl/tielherdenkt kunt u lezen aan welke voorwaarden activiteiten moeten voldoen. Daar vindt u ook informatie over hoe u subsidie kunt aanvragen. De subsidieregeling staat ook open voor activiteiten om de Japanse bezetting in Nederlands Indië te herdenken.

Er zijn twee rondes voor het aanvragen van subsidie. De eerste ronde eindigt op 30 november, de tweede in week 2 van 2020. Het college neemt kort na genoemde data’s een beslissing over de aanvraag en informeert de aanvrager. De Tielenaar geeft tot enkele weken na de bevrijdingsdatum iedere week op donderdag een overzicht van gebeurtenissen die 75 jaar geleden plaatsvonden.

Begrotingsbehandeling op 13 november

Op woensdag 13 november behandelt de gemeenteraad van Tiel de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2020 en volgende jaren. Het is een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. Maar ook een hele zit. De vergadering begint om 14.00 uur en eindigt meestal laat in de avond. Er zijn enkele geplande pauzes waaronder een eetpauze . In de pauzes kunnen het college en de partijen zich beraden op hun reactie op vragen, voorstellen, moties en amendementen. Moties zijn voorstellen om een bepaald discussiepunt aan de orde te stellen en hier de mening van andere partijen en het college over te vragen. Amendementen zijn wijzigingsvoorstellen van de begroting. Belangrijke punten zijn dit jaar de bezuinigingen die het college voorstelt op sport, cultuur en andere verenigingssubsidies, het beëindigen van de aanstelling van de beiaardier van het stadscarillon en de verhoging van de lokale belastingen met meer dan de inflatiecorrectie. De gepresenteerde begroting voor 2020 en 2021 is sluitend, maar bevat vrijwel geen ruimte voor tegenvallers en extra niet geplande uitgaven. Voor de jaren 2022 en 2023 is het het college niet gelukt om op basis van nu bekende cijfers een sluitende begroting voor te leggen. Dit wordt doorgaans wel door de provincie als toezichthouder geëist. Aan een sluitende begroting wordt veel waarde gehecht, maar die waarde blijkt toch betrekkelijk. Dit jaar bijvoorbeeld stevent de gemeente ondanks een sluitende begroting opnieuw af op een fors tekort. Een forse verhoging van de kosten van het sociale domein bleken niet voldoende om de uitgaven te dekken. Ieder jaar blijken er mee- en tegenvallers te zijn. Hoe je het ook bekijkt, de fianciele situatie van tiel is verre van gezond. Pleister op de wonde is het feit dat Tiel lang niet de enige gemeente is, die moeite heeft om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Het meest interessant vind ik de algemene beschouwingen van alle partijen die beginnen vermoedelijk rond 14.30 uur. Ook deze marathonzitting van de raad is openbaar en wordt rechtsreeks uitgezonden via internet. Ga hiervoor naar de knop gemeenteraad op de site van de gemeente Tiel en kies aankomende vergaderingen. Later is de uitzending daar ook terug te zien, maar kies dan de knop laatste vergadering.

In vergelijking met de andere regiogemeenten zijn de huidige gemeentelijke lasten in Tiel aan de lage kant. Uitgaande van een gezin met twee personen met een eigen huis van 250.000 euro betaal je in Tiel in 2019 voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en Onroerende zaakbelasting 776 euro. In Buren is dit 767 euro, in Culemborg 781, Neder-Betuwe 845, Maasdriel 760, West Betuwe 884, West Maas en Waal 821 en in Zaltbommel 797 euro. (bron Coelo, lokale lasten calculator). Ook in vergelijking met gemeenten buiten de regio Rivierenland zijn de lasten in Tiel nu relatief laag.

Rondleidingen herinrichting Waalkade

Zaterdag 16 november kunt u zich laten informeren over en een kijkje nemen bij de werkzaamheden die uitgevoerd worden om de Waalkade te herstellen en atractiever te maken. Er zijn vanaf 9.30 tot 11.00 rondleidingen. Meer info en beelden vindt u op https://detielenaar.nl/nieuws/2019/11/rondleidingen-herinrichting-waalkade-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights