Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 19 april 2018

Woensdag 18 april vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling met een ‘gebruikelijke’ agenda . Dat gebeurde nog met het ‘oude’ college. Een agendapunt betrof de procedure om naast het coalitieakkoord te komen tot een raadsbrede agenda voor de komende vier jaar. Voor de raad maar ook de nieuwe coalitie is dit punt een mooie lakmoesproef. Burgemeester Beenakker concludeerde echter met de fractievoorzitters een dag voor de vergadering dat er meer voorbereiding nodig is om dit punt zinvol te kunnen bespreken. Samen met de griffier gaat hij de verschillende fracties langs om de verschillende standpunten en verwachtingen van de partijen in kaart te brengen, waarna de burgemeester als voorzitter van de raad met de griffier met een plan van aanpak komt. Tot nu toe genoemde onderwerpen voor de raadsagenda zijn:

  • Burger en overheidsparticipatie en de rol van de raad daarin;
  • Bestuurlijk sen ambtelijk samenspel en ieders rollen daarbij;
  • Invoering van de omgevingswet;
  • Grip op de verbonden partijen, zoals Avri, Werkzaak, Regionaal archief,Industrieschap Medel en de samenwerking in de regio.

De agenda werd verder moeiteloos afgewerkt. Het openbare deel van de vergadering duurde niet meer dan drie kwartier.

Enkele zaken die wel aan de orde kwamen:

Stadsplattegronden

Met het bepalen van de plaats van de nieuwe stadsplattegronden is het een en ander mis gegaan. De directeur gaat bekijken of de borden op de huidige plaats kunnen blijven hangen. Met name het bevestigen van een plattegrond aan de coupure bij de Waterpoort lijkt geen gelukkige keus.

zie ook: https://detielenaar.nl/opinie/2018/04/geen-gezicht-reclame-plattegrond-borden-in-tiel/

Voortgang coalitieakkoord en collegevorming

Mede formateur Carla Kreuk-Wildeman kon nog geen mededelingen doen over het Coalitieakkoord en de vorming van het college. Wel zegde zij de raad op heel korte termijn nadere informatie toe.

Donderdag werd bekend dat het coalitie overleg op 25 april zal starten.

Boetebeleid AVRI

Raadslid Elisa Derksen en anderen hadden zich gestoord aan het boetebeleid van de Avri. Het je niet houden aan de regels kan tot forse boetes leiden. De raadsleden vroegen zich af of de communicatie hierover niet wat vriendelijker gekund had. Zij wensen ook dat er eerst waarschuwingen gegeven worden voordat het bonboekje gepakt wordt.

Glasvezelnet

De Europesche commissie heeft er mee ingestemd dat de Regio Rivierenland zelf een glasvezelnet in het buitengebied gaat exploiteren. Wethouder Ben Brink deelde desgevraagd mede, dat dat niet betekent dat er direct met de aanleg gestart wordt. Eerst moet er een gemeenschappelijke regeling opgesteld worden en vervolgens komt er een Europese aanbesteding. Pas dan kan er iets gezegd worden over het tijdpad en de volgorde van aansluiting van de verschillende gemeenten. Brink wees er op dat het vooralsnog alleen maar gaat om het buitengebied. Het gaat daarbij niet om geringe bedragen. De regio denkt dat de aanleg ruim 45 miljoen euro gaat kosten. Eerder zagen we dat nutsvoorzieningen de lokale overheden veel geld op brachten. Tiel kon mooie dingen doen met de bijvoorbeeld de verkoop van de kabelmaatschappij en GGR-Gas.

Wijziging bestemmingsplan voor terrein tussen Begoniastraat en Scheeringlaan

Voor de omwonenden van het oude bedrijfsgebouw achter de huizen in de Begoniastraat en de Scheeringlaan is het van belang te weten, dat de raad de wijziging van het bestemmingsplan van de grond waarop dit gebouw staat ongeacht ingediende zienswijze heeft vastgesteld. Daardoor kan het gebouw gesloopt worden en vervangen door garageboxen en opslagruimte. Omwonenden zijn, afhankelijk van waar zij wonen, blij of juist ontevreden met de wijziging van de bestemming. Er zijn dan ook drie zienswijzen ingediend tegen de wijziging van de bestemming. Vaststaat dat de nieuwbouw er een stuk netter uit zal gaan zien.

1,6 miljoen voor ICT

De samenwerking tussen de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel op ICT-gebied , maakt een harmonisering van de ICT-programma noodzakelijk. Verder is er geld nodig om de ICT ambities van de drie gemeenten te harmoniseren. Daarvoor heeft de gemeenteraad ingestemd met het voteren van een bedrag van ruim 1,6 miljoen. Dat geld is beschikbaar in een speciale ICT reserve. Enkele raadsleden vroegen zich af of de gemeentelijke organisaties wel voldoende in staat zijn om dit omvangrijke project moeiteloos uit te voeren. Er gaar namelijk op ICT gebied van de verschillende overheden in Nederland veel mis en hiermee gaan vak enorme bedragen verloren. Wethouder Verspuij stelde de raad gerust. Er waren de nodige waarborgen ingebouwd en de ICT deskundigen van de drie gemeenten hadden eerder laten zien grote projecten aan te kunnen. De wethouder had er goed hoop op dat de nieuwe gemeente West Betuwe,waar Geldermalsen in 2019 in opgaat, deel gaat uitmaken van de huidige samenwerking. “Uittreden zou overigens een kostbare zaak zijn voor Geldermalsen”, stelde de wethouder.

Punten uit de collegevergadering van 17 april

De nationale bewegwijzeringdienst, voorheen ANWB, gaat voor bijna 77.000 euro de bewegwijzering naar de parkeerterreinen en de parkeergarage in Tiel harmoniseren. Daardoor zal het aantal verwijzingsborden afnemen en zal de parkeerverwijzing een rustiger en eenduidiger beeld krijgen. De werkzaamheden zullen pas na de zomervakantie uitgevoerd worden.

Het college heeft het bestemmingsplan Buitengebied-Buitenplaats Hogeweg ongewijzigd vastgesteld.

Het college staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de katholieke scholen koepels Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) en de stichting Rooms-Katholiek Primair Onderwijs Culemborg (SRKPOC).

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights