Begroting gemeente Tiel naar raad

Door Bert Leenders op woensdag 4 oktober 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Tiel heeft zijn begroting voor 2018 en de daaropvolgende jaren klaar. Het was een hele puzzel om de begroting sluitend te maken. Dat lukte niet zonder nieuwe bezuinigingen en een extra verhoging van de onroerende zaakbelasting. Die belasting gaat in plaats van de eerder aangekondigde 7,5 % nu in totaal met ruim 10 % omhoog. Opvallend punt is dat voor Oost-Europeanen die in Tiel verblijven, toeristenbelasting betaald moet gaan worden. In dit artikel een samenvatting van een aantal belangrijke punten uit de begroting.
Projecten
In 2018 zullen een viertal grote projecten uitgevoerd worden. Dat zijn de bouw van de nieuwe MAVO voor het RSG Lingecollege, het integraal kindcentrum in Passewaaij, de Brede school in Wadenoijen en het verbeteren en verfraaien van de Waalkade . Inwoners met forse schulden kunnen, wanneer ze zelf voldoende meewerken, rekenen op meer hulp van de gemeenten.
De begroting vermeld dat enkele belangrijke voorgenomen bezuinigingen in het coalitie akkoord niet te realiseren bleken. Het gaat daarbij om het privatiseren van het zwembad, en een bezuiniging op het accommodatiebeleid voor sport en scholen. Ook het plan om het gemeentelijk vastgoed in een stichting onder te brengen levert geen besparing op. Bij elkaar bijna 1,1 miljoen euro aan niet behaalde bezuinigen.
Posten die nieuw zijn of in 2018 meer gaan kosten
•De accountant gaat naar verwachting 21.000 meer kosten.
•Het rijk stopt met de financiering van de exploitatiekosten van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten. Gemeente moeten kosten zelf gaan betalen. Voot tiel betekent dat een extra last van 105.000 euro.
•De nieuwe gemeenteraad moet in 2018 ingewerkt worden. Kosten 25.000 euro.
•Er moet een vervangingsreserve voor Zinder opgebouwd worden. Storting in 2018 39.000 euro.

Eerder ingediende moties van de gemeenteraad zorgen voor extra kosten voor:
Het project Zohra, dat ontspoorde jongeren een tweede kans biedt 32.000 euro.
Burgerparticpatie vereist structureel een bedrag van 25.000 euro.
Voor de wijkregisseurs is 47.000 euro extra nodig.

Binnen het sociaal domein is 64.000 extra nodig voor Wmo-hulpmiddelen en eist de nieuwe vorm van het regiovervoer 163.000 extra. Aan werkzaak moet 594.000 euro extra afgedragen worden voor re-integratiekosten. Dit bedrag wordt meer dan goedgemaakt door de bevriezing van de WSW en de loonkosten die daarmee gepaard gaan in combinatie met een hogere rijkssubsidie. Beide posten zorgen voor een meevaller van 824.000 euro.
Voor schuldhulpverlening wordt 300.000 euro extra uitgetrokken.
Een speciale praktijkondersteuner voor de jeugd bij de huisarts moet resulteren in minder en goedkopere doorverwijzingen naar specialistische hulpverleners binnen de jeugdzorg. Na aftrek van kosten moet dat 100.000 euro opleveren.
Tiel heeft vier wijkteams voor de jeugd afkomstig van twee (clusters) van organisaties. DE ene organisatie rekent veel hogere prijzen dan de andere. De duurdere organisatie moet met de prijs omlaag of raakt anders het werkpakket kwijt.
Op het jaarlijkse mantelzorgcompliment wil de gemeente 100.000 euro besparen.
Het Tielse minimabeleid maakt het mogelijk bedragen toe te kennen voor onder meer de aankoop van pc’s, witgoed en bijdragen in zorgkosten. Door voortaan in plaats van geld goederen te verstreken, die via gebundelde inkoop goedkoper aangeschaft kunnen worden, hoopt de gemeente 75.000 euro te bezuinigen zonder het verstrekkingenpakket geweld aan te doen. Dat wordt dus bijstand in natura. Tot slot worden in het sociale domein een aantal onderzoeksprojecten uitgezet om nog meer besparingsmogelijkheden op het spoor te komen.

Bezuinigingen

Alle budgetten met uitzondering van die voor Zinder, het beheer van de openbare ruimten en sport worden gekort met 2,5 % in 2018 en 5 % vanaf 2019. De Agnietenhof moet deze percentages ook bezuinigen.

Lastenverzwaringen

De bouwleges gaan met 5 % omhoog.
De toeristenbelasting met 0,50 meer per dag. Voor een hotelovernachting moet voortaan 1,50 afgedragen worden, De tarieven voor campings gaan van 0,50 naar 1 euro.
Toeristenbelasting gaat ook gelden voor personen uit Midden- en Oost-Europa.

Wethouder Verspuij vindt het in navolging van andere gemeenten redelijk dat mensen uit Midden- en Oost-Europa bijdragen aan de gemeenschapsvoorzieningen waarvan zij gebruikmaken. Daarom zullen de verhuurders van panden of kamers aan mensen uit dat gebied voortaan toeristenbelasting moeten gaan betalen. De wethouder schat dat tussen de twee- en drieduizend mensen uit Midden- en Oost-Europa in Tiel verblijven. Hij verwacht dat de belasting voor zeker 1000 personen eenvoudig geïnd kan worden. Op jaabasis levert dat 525.000 structureel op.

Ozb gaat extra omhoog.

Om de gebouwen van het Lingecollege te verbouwen en een nieuwe mavo te betalen was eerder al besloten de OZB met 7,5 te verhogen. Dit wordt vanaf 2018 2,5 % meer en inclusief inflatiecorrectie 10,3 %. Een forse verhoging, maar Tiel blijft binnen de regio ook na de verhoging de goedkoopste gemeente.

Al die bezuinigen en lastenverhogingen, waarvan u overigens hierboven een selectie vindt, leiden er toe dat er voor 2018 een positief saldo is van 762.000 euro. dat loopt in de jaren daar snel terug en slaat in 2021 om in een tekort van 133.000 euro. Dat is echter zo ver weg dat we dan wel weer eens in een heel andere situatie kunnen zitten.

Her rijk heeft besloten om de door velen als onrechtvaardig ervaren heffing precariobelasting op ondergrondse leidingen met ingang van 2022 te verbieden. Dit slaat dan een fors gat in de begroting. Mogelijk worden dan wel de mogelijkheden om meer heffingen en gemeentelijke belastingen in te voeren verruimd.

Tiel heeft in vergelijking met andere gemeenten een hoge schuldquote en dus een lage solvabiliteit. Grote zorgen maakt het college zich daar niet over. Het weerstandsvermogen is voldoende om de ingeschatte risico’s op te vangen. Het college verwacht ook dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen zal verbeteren, omdat er de komende jaren minder geld geleend hoeft te worden.

De hele begroting vormt een lijvig boekwerk van 342 pagina’s. Belangstellenden vinden onder de knop organiatie en bestuur een beknopte samenvatting van de begroting. De volledige begroting vindt u op: https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-commissie-beleidscyclus_3649/d…

Wanneer we dit schrijven is de begroting bestuurlijk gezien nog niet meer dan een voorstel aan de gemeeteraad. De gemeenteraad kan beleidsvoornemens veranderen en prioriteiten toevoegen. Het resultaat moet wel zijn dat de begroting sluitend is en dat de provincie hem als realistisch en voldoende degelijk beoordeeld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights