De gemeenteraad van Tiel vergaderde op 30 augustus

Door Bert Leenders op donderdag 7 september 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Woensdag 30 augustus hield de gemeenteraad van Tiel zijn eerste raadsvergadering na de zomervakantie. In deze bijdrage treft u een kort verslag van deze bijeenkomst. We besteden onder meer aandacht aan de structuurvisie voor de binnenstad, het woonbeleid en een aantal punten die tijdens het vragenuurtje aan de orde kwamen.

De structuurvisie binnenstad.

Volgend jaar moet er een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad vastgesteld worden. Dat bestemmingsplan is belangrijk omdat het tien jaar lang richting geeft aan wat eigenaren met hun panden en grond mogen doen. Het gedetailleerde bestemmingsplan is een uitwerking van de structuurvisie ofwel de ontwikkelingsrichting van het gebied. College en raad werken nu aan de ontwikkeling en vaststelling van deze visie.
Hoofdlijnen van de voorlopige structuurvisie zijn:
•De detailhandel meer concentreren in een compact kernwinkelgebied;
•Er moet rond dat kernwinkelgebied een dwaalmilieu komen waarin ruimte is voor horeca, ambachtelijke bedrijven, dienstverlening, wonen en in beperkte mate detailhandel.
•De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor bezoekers, funshoppers en mensen die vertier zoeken.
•De plannen voor de drie poorten blijven actueel.
• De Waal, Waalkade en dijken moeten een belangrijker functie krijgen binnen het beleid om de stad aantrekkelijker te maken.
•Nachthoreca wordt alleen toegestaan op het Plein.
•De visie moet de voorwaarden scheppen om horeca, detailhandel en warenmarkten te kunnen laten floreren.
•Er moet in de binnenstad ruimte zijn voor tijdelijke initiatieven uit de samenleving.
•Nieuwe ontwikkelingen, die nu niet voorspeld kunnen worden, moeten zonder veel gedoe een kans kunnen krijgen wanneer ze bijdragen aan de aantrekkelijkheid en het bij de tijd houden van het centrum.

De raad kon zich in hoofdlijnen wel vinden in deze uitgangspunten. Enkele partijen hadden problemen met het voornemen om wonen in de Weerstraat ook op de benedenetage mogelijk te maken. ‘Dat moet een winkelstraat blijven met aantrekkelijke horeca’. Ook kreeg het college het verzoek om wat te doen aan het vele verkeer ten westen van het kernwinkelgebied.
Wethouder Ben Brink, die de binnenstad in zijn portefeuille heeft, kreeg complimenten voor de wijze waarop hij over dit dossier gecommuniceerd heeft met alle belanghebbenden. Ook tijdens de bespreking viel op dat hij helder, concreet, kort en in begrijpelijke taal reageerde op de vragen en opmerkingen vanuit de raad. Het college gaat de opmerkingen van de raad verwerken en komt er na wellicht nog een consultatieronde voor belanghebbenden mee terug in de raad.

Zinder en het Bleekveld.

Er is veel lof voor het nieuwe cultuurgebouw. Arjen Sijpkes was echter niet blij met de minieme ruimte die er in de fraaie entree is ingeruimd voor toeristische informatie en promotie van de stad. Ook vond hij dat het lelijke resterende parkeerterrein op het Bleekveld dringend een betere uitstraling verdiende. Hij pleitte, gesteund door Armagan ?nder, voor een groene inrichting daar zoals een boomgaard. Dat zal nog even niet gebeuren. Wanneer de nieuwe bioscoop er komt, is die ruimte nodig voor de opslag van bouwmachines, gereedschappen en verblijfsruimten voor de bouwlieden. Het huidige parkeerterrein heeft een woonbestemming. Projectontwikkelaar Slokker, die eigenaar is van de grond, maakt echter al jaren geen haast met de ontwikkeling daarvan. Burgemeester Hans Beenakker kon wel toezeggen dat de toeristische informatie en stadspromotie meer aandacht en ruimte krijgt in het Zindergebouw.

Vuil bij afvalcontainers

Het blijkt erg lastig om iets te doen aan overvolle containers voor plastic en kartons in het stadscentrum centrum en de winkelcentra in de wijken. De Partij voor de Burgers probeerde daarom maar eens met een motie het college te dwingen een einde te maken aan een van de grote ergernissen van bewoners en bezoekers: de bergen afvalzakken bij de verzamelcontainers. ‘Er moeten snel extra containers komen’, stelde Carla Kreuk. Wethouder Verspuij gaat zijn best doen. Hij meldde en passant dat Tielenaren weliswaar hun afval goed scheiden maar dat juist bij de containers voor plastic en cartons veel restvuil gedumpt wordt. Avri kan daarom niet anders dan deze zakken laten verbranden en dat is niet de bedoeling.

Meer woningen voor midden en hogere inkomensgroepen.

Wim van Baal benadrukte bij de bespreking van het woonbeleid daarbij gesteund door enkele andere woordvoerders nog eens het belang van een meer evenwichtige spreiding van de bevolking over de verschillende inkomensgroepen. Dat moet via het woningprogramma gebeuren. Een dilemma voor wethouder Driessen. De dorpen in de regio bouwen veel voor de hogere inkomensgroepen. Mensen met lagere inkomens trekken daardoor naar Tiel. Daardoor is de vraag naar goedkope woningen hier groot. Driessen moet zijn collega’s in de regio zien te bewegen om evenwichtiger te bouwen. Best lastig, hij heeft ze niet aan een touwtje. Voor een bloeiende binnenstad en een goed gebruik van de culturele voorzieningen zijn mensen die wat meer te verteren hebben belangrijk.

Geldermalsen blijft samenwerken met Tiel en Culemborg

Leden van de gemeenteraad waren op grond van berichten in De Gelderlander bang dat Geldermalsen na de herindeling de ambtelijke samenwerking met Culemborg en Tiel zou beëindigen. Dat blijk niet het geval. De bestaande samenwerking op het gebied van personeelsmanagement, ICT en juridische zaken blijft ook na de fusie van Geldermalsen met Lingewaal en Neerijnen gehandhaafd. Er is een reële kans dat de samenwerking na de fusie verder uitgebreid wordt. Wethouder Verspuij schetste de afgesproken uittrederegels. Uittreden blijkt voor de vertrekkende gemeente een kostbare zaak. Na de fusie, die per 1 januari 2019 gepland is, besluit de nieuw gevormde gemeente over uitbreiding van de samenwerking.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights