Begroting Tiel is gereed

Door Bert Leenders op maandag 10 oktober 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

De gemeente heeft zijn begroting voor 2017 en de volgende jaren klaar. Dankzij de aantrekkende economie krijgen alle gemeenten flink meer geld van de rijksoverheid. Voor Tiel betekent dit ondanks de forse  investeringen in de kwaliteit van de stad een overschot op de jaarrekening 2016 en vooralsnog een sluitende begroting met nog wat extra ruimte voor tegenvallers en nieuwe zaken in de komende jaren.

Toch kan Wethouder Verspuij niet spreken van een florissante financiële situatie. Er moest flink gerekend worden om in de zwarte cijfers te blijven.  “De algemene financiële reserves zijn met tien miljoen  niet groot  maar volgens de wethouder, wanneer we kijken naar de risico’s, voldoende.  Daarnaast is er een bestemmingsreserve van 27 miljoen voor geplande grote projecten. Of dat geld allemaal nodig is en binnen de geplande periode uitgegeven zal worden, moet nog blijken.

De begroting beslaat de jaren 2017 tot en met 2020 en de ruim 200 pagina’s zijn door iedereen te bekijken. (zie link onderaan). Het totaal van alle posten bedraagt ruim 115 miljoen euro. Per inwoners geeft de gemeente  bijna 2800 euro uit. Meer dan de helft van alle uitgaven gaat naar het sociale domein.  

In de algemene beschouwing constateert het college onder meer een sterke afname van het aantal woninginbraken en eerste resultaten van de aanpak van overlast door jongeren. In de gemeente zijn er nu 22 buurtpreventieteams. De recessie is op zijn retour. Er word weer flink geïnvesteerd in de stad. De bloei van de binnenstad blijft een punt van zorg. Veranderingen in het koopgedrag tasten de functie van de binnenstad aan. Meer beleving, waarbij fruit een belangrijke rol speelt moet het publiek naar het centrum blijven trekken. De prijzen van de woningen herstellen, maar blijven in de regio achter bij de landelijke ontwikkeling. Dit maakt de uitvoering van bouwplannen op zogenaamde inbreidingslocaties lastig. De werkgelegenheid neemt weer toe. Voorlopig zal de gemeentekas hier in financieel opzicht nog geen voordeel van hebben. Het extra geld van het rijk voor werkloosheidsuitkeringen zal evenredig aan de afname van het aantal uitkeringen verminderen.  In 2017 zullen er weinig nieuwe plannen voor de stad gemaakt worden op planologisch gebied. Het college en het ambtelijk apparaat heeft de handen vol aan de uitvoering van de plannen die eerder gemaakt zijn voor het Waalfront en de drie poorten. Op financieel gebied houdt het college er rekening mee dat de eerder ingeplande besparing op onroerend goed van 895.000 wellicht te optimistisch is. Dat geldt ook op het extra bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte. Hetzelfde is van toepassing  voor de besparing op het zwembad van 471.000 vanaf 2018. Aan deze opsomming kunnen we mogelijk ook het niet doorgaan van de besparing op evenementen toevoegen. De leden van de commissie ruimte schrokken deze week  behoorlijk van de reacties van de besturen van het Fruitcorso en Appelpop op de geplande bezuinigingen. Voorzitter Rian Verwoert dreigde daar zelfs met het aftreden van het gehele bestuur. Veiligheidshalve reserveert het college daarom een flink deel van het te verwachten overschot voor geplande bezuinigingen die in 2017 mogelijk niet gehaald zullen worden.

Enkele andere punten:

  • Het college wil onverminderd doorgaan bij het meer betrekken van de inwoners bij het onderhoud en beheer van voorzieningen en de mensen stimuleren om zelf initiatieven op velerlei gebied te nemen, die de leefbaarheid bevorderen.
  • Het college is erg tevreden over de werkwijze en de resultaten van het leerwerkproject Dynamiek. Het project wordt in 2017 geïntegreerd binnen welzijnsorganisatie Mozaiek. Het college hoopt dat dit tot een verandering binnen Mozaiek  zal leiden op de manier van werken.
  • Met enige trots constateert het college dat Tiel voor de inwoners een goedkope stad is. Van de buurgemeenten heeft Tiel verreweg de laagste belastingen. Ook landelijk gezien is het wonen in Tiel ook na de geplande verhoging van de onroerende zaakbelasting in financieel opzicht aantrekkelijk.
  • De gemeente heeft een forse vastgoedportefeuille. Het betreft 186 objecten waaronder ook de schoolgebouwen, die samen voor 239 miljoen verzekerd zijn. Dat is wel inclusief de inventaris. In 2017 wil het college proberen deze objecten onder te brengen in een stichting. Door een andere beheersvorm en efficiënter onderhoud verwacht het college belangrijk te besparen op deze begrotingspost. Het voorbeeld is daarbij de gemeente Culemborg, die dit al eerder deed.
  • Wat de auteurvan deze bijdrage  miste in de plannen voor 2017 is het aanbrengen van een of meer openbare toiletten in de stad. Wildplassen ligt steeds meer onder vuur, maar soms moeten mensen wel. Zeker wanneer de nood hoog is en fietsstalling en de bibliotheek gesloten zijn.

Link naar begroting:  http://begroting.tiel.nl/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights