Leerlingenvervoer

Door Hubertien Stultiens op maandag 20 juli 2015, geplaatst in Politiek.

In de Raadsvergadering van 17 juni jongstleden is de wijziging op de Verordening Leerlingenvervoer door de Tielse gemeenteraad vastgesteld. Hiermee wordt bepaald dat het Leerlingenvervoer niet meer door de gemeente wordt geregeld, maar door ouders zelf georganiseerd dient te worden. De kosten die ouders daarvoor maken blijven echter wel voor rekening van de gemeente en worden middels het Persoonsgebonden Bugdet aan ouders betaald. Daarmee is Tiel de eerste gemeente die het Leerlingenvervoer op deze manier inricht. 

Wat betekent dit voor ouders?
Een deel van de Tielse leerlingen gaat naar scholen voor speciaal onderwijs of bijzonder onderwijs waarvoor zij beduidend verder moeten reizen dan hun leeftijdgenoten die naar een reguliere basisschool in de eigen wijk of buurt gaan. Ook zijn er leerlingen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar school te reizen en het voor hun ouders ook niet haalbaar is om dit vervoer dagelijks uit te voeren. Voor hen is er het Leerlingenvervoer; taxibusjes die hen samen met andere kinderen naar en van school brengen en weer ophalen. Bij wet is dit een taak voor de gemeente; ouders hoeven hier geen kosten voor te maken. De gemeente bepaalt op basis van een aantal criteria welke kinderen in aanmerking komen voor deze vorm van vervoer. Voorheen werd dit volledig door de gemeente geregeld. Daarvoor werd er een aanbesteding gedaan, waarop verschillende vervoersbedrijven konden inschrijven. Door vaststelling van bovengenoemde wijziging in de Verordening Leerlingenvervoer worden ouders nu zelf verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Zij dienen dus voor de start van komend schooljaar (dat over enkele weken al is) taxivervoer geregeld te hebben voor hun kind(eren) die in aanmerking komen voor deze vorm van vervoer. Achteraf dienen zij de rekening in bij de gemeente, die de kosten middels een Persoonsgebonden Budget aan ouders zal vergoeden. 

Felle dicusussie.
Voordat de Tielse gemeenteraad tot dit besluit is gekomen is er fel gediscussieerd. Zowel in de voorbereidende commissievergadering van de Commissie Samenleving (d.d. 8 april 2015) als in de Raadsvergadering (d.d. 22 april 2015) waarin de keuze voorlag om de ouders of de gemeente het vervoer te laten regelen waren er veel argumenten vóór en tegen te horen. 
Argumtenten om te kiezen voor het laten regelen van het vervoer door ouders zijn bijvoorbeeld dat ouders het beste zicht hebben op de behoeften van hun kind. Ouders kunnen nu zelf een vervoerder kiezen die “goed voelt” en de ouders kennen de vervoerder. Bovendien hoeft er op deze manier niet Europees aanbesteed te worden wat ertoe bijdraagt dat lokale bedrijven “voorrang” krijgen bij de keuze die ouders maken. Ouders zelf hebben tijdens de vergadering ingesproken en gepleit om zelf het vervoer te mogen regelen. Zij hebben zich verenigd in een oudercollectief. Zij onderstrepen het belang van het zelf leren kennen van de vervoerder en de kennis die zij zelf hebben van de behoeften van hun kind. Het collectief is tevens bereid om ouders bij te staan die het meer moeite kost om het vervoer te regelen. 
Er zijn echter ook grote zorgen uitgesproken tijdens de Raads- en commissievergadering. Een belangrijk tegenargument dat is uitgesproken door de Partij van de Arbeid en ProTiel is dat er een kwetsbare groep ouders (en hun kinderen) bestaat die mogelijk niet in staat is om zelf het Leerlingenvervoer te regelen. Veel van de kinderen in de doelgroep hebben veel zorg nodig, waardoor ouders mogelijk “door de bomen het bos niet meer zien”. De gemeente kan hen dan niet meer helpen en mogelijk weten zij ook de weg niet te vinden naar het oudercollectief. Het risico bestaat dan dat ouders “tussen de wal en het schip vallen” en hun kinderen niet naar school kunnen. Een gevolg hiervan is dat de kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Iets dat ten alle tijden voorkomen dient te worden. Een ander gehoord tegenargument is dat de regeling een zogeheten “open eind-regeling” betreft. Dat betekent dat de gemeente geen grip (meer) heeft op de kosten; ouders maken een afspraak met vervoerders en de rekening gaat naar de gemeente. Mogelijk gaan de kosten van de gemeente dus flink stijgen.

Uiteindelijk is gekozen voor het zelf laten regelen van het vervoer door de ouders. ProTiel en de Partij van de Arbeid hebben daar tegen gestemd; zij spreken een voorkeur uit om het Leerlingenvervoer te laten regelen door de gemeente. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat bijna alle partijen zorgen en twijfels hadden. Er is dan ook een motie aangenomen van de Partij en van de Arbeid, de Partij voor de Burgers en ProTiel dat er een klankbordgroep van ouders wordt gevormd die meepraat over het te vormen beleid van de gemeente. Ook kunnen zij een rol spelen bij het monitoren van de gang van zaken bij het Leerlingenvervoer. De motie werd gesteund door het CDA, de ChristenUnie en SociaalTiel. 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights