Actieplan mobiliteit voor de jaren 2024 en 2025 en voorlopige keuze voor verbetering ontsluiting Passewaaij in mei

Het ambitieuze plan heeft tot doel om de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de gastvrijheid in de gemeente in stand te houden en liefst verder te verbeteren. Verbeteren is nodig omdat er de afgelopen jaren behoorlijk wat knelpunten op het gebied van een goede verkeersdoorstroming en parkeren zijn ontstaan. Voor de komende jaren staat veel op de rol, maar of het financieel allemaal kan, moet nog blijken. Wellicht zullen er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. De financiële toekomst van de gemeenten in Nederland ziet er niet rooskleurig uit. Daarom wil het college zich in ieder geval voor de jaren 2024 en 2025 beperken tot de projecten waarvoor de financiële middelen beschikbaar zijn. Wethouder Groen: “Veel wensen zullen we meer als voorheen uitvoeren in combinatie met ander noodzakelijk werk zoals wegdekvernieuwing of rioolvervanging. Dat is kostenbesparend en geeft minder overlast voor de bewoners en verkeer”.

Wat gaat er in 2024 en 2025 gebeuren?

 • Besluiten welk alternatief voor de ontsluiting van Passewaaij de voorkeur heeft. En dit planologisch en technisch uitwerken.

 • De aanleg van het ontbrekende stuk in de rondweg tussen de Jhr. Reuchlinlaan en Weegbree om de geplande buurten 9,10 en 11 te kunnen ontwikkelen.

 • Wanneer de provincie een financieel handje helpt het aanleggen van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal .

 • Het verbeteren en opnieuw inrichten van de Nieuwe Tielseweg door het verbeteren van de hoofdrijbaan, onderhoud van de fietspaden, aanleg vrijliggende fiets

  Mogelijke plaats fietspad over Amsterdam Rijnkanaal

  paden op rotondes, het aanpassen van de oversteekpaden en de parallelweg inrichten als fietsstraat.

 • Het uitvoeren van alle werkzaamheden om de binnenstad autoluwer te maken en besluiten wie de centrumstraten straks nog in mag met zijn of haar auto.

 • De aanleg van een rotonde op de plek waar Teisterbantlaan en Papesteeg elkaar raken en het verbeteren van de fietsvoorzieningen in de Papesteeg.

 • Verder staat op de rol: het nemen van een besluit voor een tunnel voor langzaam verkeer tussen Papesteeg en Siependaallaan onder het spoor, het herinrichten van de Wadenoijenlaan en de reconstructie van de rotonde in die weg, het verbeteren van de verkeersveiligheid bij enkele scholen, aanleg fietspad en herinrichting hoofdrijbaan tussen Echteldsedijk en Fabriekslaantje, op enkele plaatsen oversteekplaatsen herinrichten en het kruispunt Stationstraat – Lingedijk verbeteren.

 • Nog niet uitvoeren maar wel voorbereiden: Verbeteren deel Teisterbantlaan nabij winkelcentrum Westlede. Daarbij wordt gedacht aan aanleg van vrijliggende fietspaden, het opnieuw inrichten van de hoofdrijbaan en het verruimen van het kruispunt Teisterbantlaan – Tielerwaardlaan.

 • Het college gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om de vele bestelauto’s voor het bezorgen van per internet bestelde spullen uit de gemeente te beperken door de invoering van een centraal distributiesysteem. Ook de toekomstige verkeerssituatie rond de nieuwe buurt Lingehoven op een deel van parkeerterrein het Taluud en het terrein van Oostendorp zal onderdeel van studie zijn.

 

Wat is er van de vorige planperiode (2008 -2020) uitgevoerd

Van de lange lijst van infrastructurele werken die niet uitgevoerd zijn, komen een aantal onderwerpen concreet terug in het uitvoeringsprogramma voor 2024 en 2025, anderen konden door gewijzigde omgevingsplannen of nieuwe ontwikkelingen geschrapt worden. Niettemin is er ook flink wat wel uitgevoerd. We noemen: de reconstructie van de Binnenhoek, de reconstructie van de Provinciale Weg tussen Berekuil en Waardenburglaan, de aanpassing van de route voor vrachtverkeer tussen Hoog-Kellenseweg en Kellenseweg, het gedeeltelijk afsluiten van de Burgemeester Meslaan ter hoogte van het ziekenhuis, de aanpassing van de Grote Brugsegrintweg nabij Medel, en de snelle fietsroute tussen treinstation Passewaaij- Wadenoijenlaan.

Ontsluiting Passewaaij

Een hete maar wel dringende aardappel, zo zou je de voorlopige keuze voor een betere ontsluiting van de wijk Passewaaij kunnen noemen. Deze maand komt het college met zijn voorlopige voorkeursvariant. Later dit jaar zal de raad nadat ook inwoners en andere belanghebbenden hun zegje hebben, bepaalt de gemeenteraad of deze of een andere variant nader uitgewerkt kan worden. Welke dat ook zal zijn, duidelijk is dat er voor iedere van de vijf varianten veel weerstand bestaat. In Passewaaij is het nu nog rustig maar wanneer het college zou kiezen voor de variant om de bestaande verbinding via de provinciale weg Tiel-Buren naar de A15 te verbeteren zal daar het verzet in volle hevigheid losbarsten, zo voorspelt De Passewaaijer, het wijkblad van Passewaaij. “De komst van een derde ontsluitingsweg is ons immers al jaren toegezegd”. In een gesprek met de redactie van het blad stelt burgemeester Frank van der Meijden: “Die weg moet er komen, ondanks alle protesten uit de omliggende dorpen”. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de keuze geen derde ontsluitingsweg maar verbetering van de bestaande uitvalsweg via de berenkuil naar de A15 niet voor de hand ligt. Niet onlogisch want tijdens de evacuatie in 1995 bleek dat de twee bestaande uitvalswegen onvoldoende waren om de inwoners bij calamiteiten snel een uitweg uit de wijk te bieden. En ook bij een blokkade van de huidige rondweg is het erg lastig voor de hulpdiensten om de hele wijk snel te bereiken. Bovendien kan de N 834 het verkeer tijdens de spits Tussen Tiel de aansluiting met de A15 al niet aan.

Ophemert

Dan blijven er vier varianten over waarvan er drie het grondgebied van Wadenoijen doorsnijden en een vierde die op Tielse grond op de grens ligt van de gemeenten West Betuwe en Tiel. Die weg loopt langs de Ophemertsestraat en de Nieuweweg. In Wadenoijen wordt het verzet tegen een weg die het dorp van het buitengebied splijt breed gedragen. Voordeel van de meest Noordelijke slingervariant is, dat deze wel het goedkoopste is. De variant op de grens West Betuwe – Tiel leek tot een paar maanden geleden op weinig verzet te stuiten. Het college van de gemeente West Betuwe zag naast nadelen ook voordelen. Dat zou mogelijkheden kunnen bieden om een aantal verkeersproblemen zoals een betere ontsluiting van de dorpen Ophemert en Varik en het verminderen van verkeer op de Ophemertsedijk en het sluipverkeer door Opijnen en Waardenburg. Kunnen oplossen. Het college van de gemeente West Betuwe wilde wanneer Tiel voor deze variant koos wel overleggen om de voordelen voor het westelijke deel van de gemeente West Betuwe dan optimaal te kunnen benutten. Toen dat bekend werd ontstonden er felle protesten in Ophemert, waarbij het kleine aantal omwonenden van dit tracé het voortouw namen. Zij krijgen een lawaaierige en drukke weg in hun achtertuin. Voor anderen bleek het doorsnijden van het open gebied tussen Wadenoijen en Ophemert een groot bezwaar.

Fotoalbum

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights