Ontsluiting Passewaaij; ook Ophemert roert zich

Wat een brief al niet kan doen. In oktober zond het college van West Betuwe een brief met vragen en opmerkingen en wensen naar de gemeente Tiel. Deze belangrijke brief werd als ingekomen stuk en ter afhandeling door B en W pas eind januari ter kennis van de Tielse gemeenteraad gebracht. Dat zorgde voor een uitgebreide discussie.

Daarin werd geconstateerd dat in het overleg en informatietraject te weinig aandacht is besteed aan de inwoners van Ophemert. Wanneer gekozen wordt voor variant 5 zijn zij direct belanghebbenden en dat ook inwoners van West Betuwe belangen hadden bij de tracékeuze. Het Tiels College zag dat ook in en er bleek al een informatiebijeenkomst gepland in Huis op Hemert op 6 maart.

De organisatie daarvan was in handen van de gemeente West Betuwe en het Dorpsplatform.

Er moesten flink wat stoelen bijgezet worden in Huis op Hemert om de ruwweg 130 aanwezigen te kunnen laten zitten. Grof geschat kwam ongeveer de helft van de aanwezigen uit Ophemert. De rest van de aanwezigen veelal uit andere dorpen Van West Betuwe, raadsleden van Tiel en West Betuwe en enkele Tielenaren
Afgaande op het applaus en de inhoud van de vragenstellers zou je kunnen concluderen dat de inwoners uit Ophemert allerminst zitten te wachten op de mogelijke keuze van een tracé dat vanaf Passewaaij op Tielse grond langs de grens van West Betuwe uiteindelijk uitkomt bij de afslag Wadenoijen. Die afslag bevindt zich vlakbij de T-splitsing Overlaat – Lingedijk bij kersenboomgaard D’n Kerkewaerdt.

Gemeente West Betuwe te laks

Meerdere sprekers vonden dat het college tot nog toe te afwachtend gereageerd heeft om de komst van die weg tegen houden. Sprekers wezen op een met algemene stemmen eerder aangenomen motie van die strekking. Wat deze sprekers niet op hun netvlies hadden, was dat de motie kort na het aannemen gewijzigd was. De raad zag naast nadelen voor natuur, overlast voor het overigens kleine aantal omwonenden, en geluidshinder ook kansen voor onder meer een betere verkeersafwikkeling, de waterhuishouding , een snel fietspad tussen Tiel en Geldermalsen en het verminderen van (sluip)verkeer richting Tiel op wegen van de gemeente West Betuwe. Tijdens de informatieavond bleek ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Tiel en het waterschap over het verbeteren van de waterhuishouding in en rond het plangebied. Daarvoor is een extra water aanvoerroute nodig die ongeveer 800.000 euro kost. Wethouder Hartman van de gemeente West Betuwe reageerde daarop dat het college daarover niets bekend was en dat de gemeente West Betuwe ook geen plannen had om de beurs te trekken voor deze en andere meekoppelkansen. Afgaande op de gestelde vragen uit de zaal en het applaus voor woordvoerders die tegen de zogenaamde vijfde variant waren, bleek dat een meerderheid van de aanwezigen tegen die meest zuidelijke variant op Tiels grondgebied was.

Hoe gaat het nu verder?

Bij de afsluiting van de avond zegde wethouder Jacoline Hartman toe dat zij de te berde gebrachte zorgen meeneemt in een nieuwe brief richting de gemeente Tiel door het verslag van deze avond als bijlage te koppelen aan een eerder gezonden brief, waarin West Betuwe zijn zorgen uit en vragen en voorwaarden verbindt aan een eventuele keuze voor variant vijf. Dat moet snel gebeuren want het college van Tiel heeft de eigen gemeenteraad toegezegd deze maand, in maart dus, met een voorstel te komen om een van de vijf mogelijke trace’s verder uit te werken. De Tielse raad neemt hierover uiteindelijk het besluit. De Tielse wethouder Dijkstra zegde toe dat het college goede nota zal nemen van de opmerkingen, wensen en bezwaren van de gemeente West Betuwe. De wethouder wees er op dat veel inwoners van West Betuwe eerder de informatieavonden in Tiel bezochten en dat Ophemert vertegenwoordigd was in een van beide zogenaamde advies- en overlegtafels. Bij het uitwerken kan bovendien blijken dat uiteindelijk een andere dan de eerder gekozen trajectkeuze minder problematisch is, aldus de wethouder. Feit is dat aan alle tracés nadelen kleven. Niemand wil in zijn achtertuin een drukke 80 kilometerweg. Vrijwel alle aanwezigen in Ophemert bleken het er over eens dat het ontwerp- en besluitvormingsproces tot nu toe rommeling verlopen was. De voorzitter van het onlangs opgerichte kernteam Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert (BCB)de BCB-Ophemert, die het woord voerde sprak zich onomwonden uit voor de keuze van alternatief 1, het opwaarderen van de verbinding Tussen Tiel West en de A15.

Ter informatie zetten we de verschillende alternatieven voor het verbeteren van de ontsluiting van Passewaaij nog even op een rij

  1. Het opwaarderen van het gedeelte van de weg Tiel -Buren van Tiel tot de A15 waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

  2. Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;

  3. Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;

  4. Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;

  5. Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg. Over dit alternatief gaat dit artikel.

Bovenstaand artikel is eerder geplaatst. Op verzoek van de afdeling voorlichting van de gemeente West Betuwe hebben we dit kort verwijderd in afwachting van het ontvangen van het verslag dat van de informatieavond in Ophemert op 6 maart gemaakt is. Daarin vond de auteur aanleiding om het artikel aan te vullen en op enkele plaatsen te wijzigen

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights