Nieuws uit Tiel, editie 9 maart 2024

In deze editie:

– Vernieuwing Cultuurnota

– Zorgen financiële positie Tiel 2026

– Santé Partners

– Samenstelling gemeenteraad

Vernieuwing Cultuurnota

De cultuurnota van de gemeente Tiel is inmiddels 10 jaar oud. Tijd dus voor vernieuwing. Als voorbereiding werd door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd. Zij nodigden diverse organisaties uit die met cultuur te maken hebben. Er waren zo’n 50 deelnemers die in groepen met elkaar in gesprek gingen. Alle tips en ideeën worden door de gemeente verzameld zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan. Onder de aanwezigen was wethouder van cultuur Dave Verbeek en onder andere vertegenwoordigers van zangkoren, muziekkorpsen, de bibliotheek, Elstars MuziekTheater, Appelpop en Jazzy Tiel. Maar ook kunstenaars, de Tielse Oudheidkamer, het museum, Buah Hati (namens de Molukse gemeenschap), Mozaïek en de Tielse Stadsfabriek. (ML)

Zorgen over financiële positie vanaf 2026

Het zou best kunnen dat de gemeente vanaf 2026 flink moet bezuinigen op haar uitgaven of de gemeentelijke belastingen flink moet verhogen. De rijksoverheid heeft aangekondigd dan fors te gaan bezuinigen op de voor de gemeenten en provincie belangrijke uitkeringen. Om dit dreigende onheil af te wenden heeft een meerderheid van de raad in navolging van veel andere gemeenten via een motie besloten de informateur en de Tweede Kamer te wijzen op de ingrijpende gevolgen van deze bezuiniging en verzocht van dit plan af te zien. Voor Tiel zou het daarbij kunnen gaan om een bedrag van 5 à 6 miljoen. CDA, D66, Lokaal Liberaal Tiel, Christen-Unie en Forum voor Democratie zijn er niet gerust op dat de motie de bezuinigingsplannen geheel ongedaan zal maken. De Rijksoverheid staat immers voor de noodzaak om fors te bezuinigen en staat voor extra uitgaven. Daarom adviseren die partijen om bij de uitgaven en de begroting voor 2025 al vast rekening te houden met de mogelijk forse kortingen in 2026.

Santé Partners

Santé Partners, voorheen STMR, was altijd een belangrijke partner en (gratis) adviseur van de regio gemeenten over onderwerpen die met zorg te maken hadden. Een evaluatie van de activiteiten bracht het bestuur tot het inzicht dat het beter was om zich meer te richten op de hoofdtaken thuiszorg en de woonvormen voor ouderen, die onder het beheer van Santé Partners vallen. Een aantal andere taken, die de organisatie voor Tiel en de regio uitvoert zoals de consultatiebureaus voor jonge kinderen, de wijkdienst jeugd en het algemeen maatschappelijk werk zullen de komende twee jaar afgebouwd worden. Wethouder Verbeek is in overleg met de regiogemeenten en op zoek naar organisaties die deze taken over kunnen en willen nemen.

Goede start van nieuwe burgemeester

De raadsvergadering van 28 februari was de eerste vergadering die onze nieuwe burgemeester , Frank van der Meijden, leidde. Dat ging hem goed af. Hij leidde deze vergadering met verve, deelde de nodige complimenten uit en maakte gebruik van kwinkslagen, die een goede sfeer bevorderen. De burgervader voerde een nieuw ritueel in. Bij het begin en einde van de vergadering verzocht hij de raadsleden te gaan staan en sprak hij een kort openings- en afsluitend woord. Naast het creëren van een prettige vergadersfeer, wist hij ook in slechts iets meer dan 1,5 uur de omvangrijke agenda te behandelen. De 43.000 kijkers thuis, die de burgemeester noemde, zullen er niet geweest zijn. Maar het zou goed kunnen dat zijn manier van voorzitten bijdraagt aan meer belangstelling voor het raadswerk. “Want raadsleden en het raadswerk doen er toe” aldus de nieuwe burgemeester.

Tijdens de raadsvergadering van 28 februari maakte de burgemeester tot zijn genoegen bekend, dat hij voorgedragen was als lid van het algemeen bestuur van de regio. De Raad accordeerde de voordracht met enthousiasme.

De burgemeester staat bekend als iemand die hecht aan veiligheid. Daarom aarzelde hij niet om een bedrijfspand aan de Latensteinseweg voorlopig voor twee weken te sluiten, toen daar een drugslab en een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen werd. Van der Meijden: “Ik vind het onacceptabel dat er in onze gemeente drugs geproduceerd en verhandeld of gebruikt wordt. Met de sluiting van het pand laten we zien dat we in onze gemeente ondermijning niet tolereren.” Eerder zijn er maatregelen genomen tegen een inwoner die een medewerker van het klantencontactcentrum uitschold en bedreigde. De politie heeft de persoon kort na dit gebeuren aangehouden. Gedurende een jaar mag hij het stadhuis waarin het klantencontactcentrum gevestigd is niet betreden en alleen via de mail of per brief contact opnemen met de gemeente. “Handen af van onze medewerkers”, stelt de burgemeester. “Dit gedrag is onacceptabel. We kunnen en willen dit niet accepteren.

Wijzingen in samenstelling gemeenteraad

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft mevrouw I. van Roozendaal (Forum voor Democratie) haar lidmaatschap van de gemeenteraad opgezegd. Mevrouw A. van Yperen die haar al enkele maanden verving neemt nu blijvend haar plaats in. Gedwongen door een verhuizing naar een andere gemeente heeft ook raadslid A. van der Lee (VVD) haar raadslidmaatschap moeten neerleggen. Zij is opgevolgd door de heer H. van Dee.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights