Tiel laat financiële zorgen voorlopig achter zich

Het gaat goed met de gemeentelijke huishoudportemonnee. Naar het zich laat aanzien zullen op 31 december de boeken sluiten met een overschot van naar verwachting 1,575 miljoen euro. Ook de financiële plaatjes voor 2024 en 2025 zien er goed uit, terwijl er ook nog ruimte is om te investeren om de gemeente, mooier en aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken of te bezoeken.

Voor 2025 en 2026 ziet het financiële beeld er een stuk anders uit. Maar dat geldt voor alle gemeenten. Door herverdeling van en kortingen op het gemeentefonds, de belangrijkste inkomensbron van de gemeenten, vrezen vrijwel alle gemeenten in de rode cijfers terecht te komen.

Uit de tweede financiële tussenbalans die de gemeente onlangs maakte, blijkt dat een gevreesd tekort in 2023 waarschijnlijk zal omslaan in een overschot van dik 1,5 miljoen. Daarmee heeft tiel een weerstandsreserve, die goed genoemd kan worden. Ook de begroting voor de jaren 2024 en 2025, die nog door de gemeente besproken en gewijzigd kan worden, laat mooie overschotten zien van respectievelijk ruim een miljoen in 2024 en 3 miljoen in 2025. Wethouder financiën, Remco Dijkstra is er blij mee en ook best trots op. De wethouder: “We hebben duidelijk meer greep op de beheersing van onze uitgaven. De miljoenentekorten op de jeugdzorg zijn flink teruggedrongen en we ontvingen in 2023 rond de 1,5 miljoen meer aan leges voor bouwactiviteiten in de openbare ruimte. We liggen goed op schema met de uitvoering van ons coalitieakkoord. Veel is al uitgevoerd en de rest zal volgens de opgestelde planning uitgevoerd worden. Belangrijk is ook dat onze ambtelijke organisatie zowel getalsmatig als kwalitatief op peil is.

Het ravijn

De korting op en herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2026, in gemeenteland het ravijn genoemd, maakt de financiële toekomst een stuk minder rooskleurig. Gemeenten voeren via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten actie tegen de plannen van het rijk om de gemeenten financieel te beknotten. Om duidelijk te maken wat de korting zou kunnen gaan betekenen, presenteren vrijwel alle gemeenten forse verwachte tekorten voor de jaren 2026 en 2027. Voor beide jaren samen komt dit voor Tiel neer op ruim acht miljoen euro. Wettelijk is het niet toegestaan om een meerjarenbegroting met tekorten in te dienen bij de provincie. Maar vrijwel alle gemeenten doen dat om het rijk te overtuigen dat zij met de voorgenomen korting een aantal taken niet meer zullen kunnen uitvoeren.

Voor Tiel kan het voorlopig allemaal best meevallen. De recente uitbreiding van Medel zorgt dat de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel op termijn flink wat afdrachten tegemoet kunnen zien. Uit de meerjarenbegroting van het industrieschap blijkt dat er over de jaren 2023, 2024 en 2025 in totaal een positief financieel resultaat van 23 miljoen verwacht wordt.

Wat brengt de Tielse begroting voor 2024

Het college verwacht dat er in middelgrote steden zoals in Tiel de behoefte aan winkels verder zal afnemen. De nadruk in het centrum zal meer verschuiven naar beleving, vrijetijdsbesteding en vermaak. Er is steeds meer behoefte aan elkaar ontmoeten en de binnenstad is hiervoor een mooie plek. Erfgoed en cultuur(historie) zullen daar een belangrijker plek krijgen. Meer groen en aantrekkelijker straten zullen bijdragen aan de aantrekkingskracht van het centrum.

Ook in Tiel-West krijgt de openbare ruimte een grote opknapbeurt. Theole krijgt het broodnodige kunstgrasveld en een aantal buitensportverenigingen krijgen installaties om de velden te besproeien. Dat is mede door de klimaatverandering wenselijk. Er komen extra middelen voor toezicht en handhaving. De openbare verlichting wordt op orde gebracht en overal komt ledverlichting. Voor startersleningen voor de eerste aankoop van een eigen huis wordt opnieuw geld uitgetrokken. Datzelfde gebeurt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden en het mogelijk maken dat iedereen kan deelnemen en genieten van sport en cultuur. In de begroting is voor 2024 een stelpost opgenomen van een miljoen voor onvoorziene uitgaven. Vorig jaar was dat 1,6 miljoen. Dat bedrag is helemaal opgegaan. Voornaamste reden was de gierende inflatie waar ook de gemeente mee geconfronteerd werd.

In de begroting is anders dan voor 2023 geen spaarbedrag opgenomen voor verbetering van de ontsluiting van Passewaaij. Ook ontbreekt een stelpost voor het verbeteren van de waterafvoer van de Waalkade. De gemeente wacht nog op het resultaat van een onderzoek van een op dit terrein deskundig bureau. De aanleg van een fiets- en wandelbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal lijkt een stukje dichterbij te komen.

De gemeentelijke belastingen zullen in 2024 slechts met drie procent verhoogd worden. Dat is minder dan de verwachte inflatie.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights