Nieuws uit Tiel, editie 26 juli 2023

In deze editie:

Provinciale weg N834 dicht

Personeelsgebrek

– Meer bomen

– Afspraken met woningcorporaties

 

Werkzaamheden Provincialeweg N834

De Provincialeweg tussen de Berenkuil / Rivierenlandlaan en de rotonde Waardenburglaan wordt heringericht. De weg is een maand dicht tot zondagavond 20 augustus. De aannemer kan dan in de zomervakantie aan het werk. Er is een omleiding via Passewaaij de Doctor J.M. den Uyllaan en Schaarsdijkweg. De fietsers gaan via de Wadenoijenlaan en Inundatiekanaal Noord.

De weg wordt anders ingericht en de snelheid wordt verlaagd van 70 km per uur naar 50 km per uur. De rijbanen worden gescheiden door een middenberm van beton. Op verschillende plaatsen komen verkeersremmende maatregelen. De fietspaden worden ook vernieuwd. Ter hoogte van de Verlengde Tielseweg komt een fiets oversteek. De bushalte aan de noordzijde na de rotonde is verplaatst naar een tijdelijke halte voor de rotonde op de Nieuwe Tielseweg.

 

Personeelsgebrek wordt steeds nijpender

Het personeelstekort in Nederland en dus ook in Tiel wordt steeds nijpender. Op veel winkelruiten en bedrijfsauto’s zie je dat er personeel gevraagd wordt. Er zijn maar weinig bedrijven die geen personeelsproblemen hebben en zonder Oost-Europese werknemers zouden onder meer bedrijven in de bouw, de agrarische sector, de maakindustrie en het vervoer in grote problemen komen.

In Tiel zijn er ook tekorten in de zorg maar in tegenstelling tot veel andere gemeenten zijn de problemen daar minder groot dan bijvoorbeeld in de Randstad. De personeelstekorten is een extra stimulans voor de (gezondheids) en zorginstellingen in de regio om meer samen te gaan werken om zoveel mogelijk cliënten tijdig en adequaat te kunnen helpen. Dat gebeurt op het gebied van werkverdeling en in urgente situaties worden ook medewerkers aan elkaar uitgeleend of kan gebruik gemaakt worden van elkaars diensten. Ook zet het personeelsgebrek extra vaart in de ontwikkeling om meer gebruik te maken van technische en digitale hulpmiddelen.

Voor de gemeente Tiel zorgde het niet tijdig kunnen vervullen van vacatures voor een financiële meevaller in 2022. Er werd minder uitgegeven aan salarissen dan begroot. Wethouder Dijkstra constateerde met trots maar ook met dankbaarheid naar het gemeentelijk personeel dat de dienstverlening er weinig onder geleden had. Medewerkers bleken bereid een tandje bij te zetten en ook buiten hun portefeuille werk te doen. “Die situatie kan echter niet al te lang duren, zonder dat de dienstverlening aan de inwoners merkbaar minder wordt en nieuwe projecten niet of later aangepakt kunnen worden. Inmiddels is de personele situatie door het in huis kunnen halen van jonge en ook ervaren nieuwe krachten weer redelijk op orde.

 

Ook veerpont Tiel – Wamel kampt met personeelsgebrek

Ook Bleu Amigo, de exploitant van het veer Tiel – Wamel tobt met een tekort aan medewerkers. Eind mei lukte het niet om de veerdienst te bemensen. Blue Amigo die naast allerlei ander nautisch werk 14 veerdiensten in Nederland exploiteert, koos er toen noodgedwongen voor om in het weekeinde de pont tussen Tiel en Wamel niet te laten varen. Daar waren de centrumwinkeliers niet blij mee, want er komen in het weekeinde heel wat bezoekers van de binnenstad van ‘de overkant’. Ook recreatieve fietsers voelden zich gedupeerd omdat ze meer dan 10 kilometer extra moesten omrijden om Tiel te bereiken via de brug bij Echteld of het veerpontje van Varik naar Heerewaarden en omgekeerd. Wethouder Groen gaf begin juli antwoord op vragen van Wim de Boer (PvdB) die zich zorgen maakte over de continuïteit van het veer. Groen: “Bleu Amigo is de exploitant van het veer. De Pomona, de pont voor fietsers, is echter eigendom van de gemeente Tiel. Bij faillissement of andere redenen waardoor de exploitatiemaatschappij de pont niet langer kan exploiteren of niet aan de afgesproken voorwaarden voldoet, neemt Tiel de exploitatie van het veer weer over.” Of er, als deze situatie zich voordoet, direct voldoende toegerust personeel beschikbaar is, zal dan moeten blijken. Makkelijk zal het in de vaart houden van het veer dan niet zijn. Blue amigo heeft op dit moment 47 vacaturen waarvan 24 bij de veerdiensten. Voor het veer in Tiel zien we op de website dat er een vacature is voor een schipper voor 24 – 32 uur per week.

 

Meer bomen in Tiel

Raadsbreed was er steun voor een motie van GroenLinks om in Tiel meer bomen te planten. Dit omdat bomen bijdragen aan de klimaatdoelen, overlast door overmatige hitte verkleinen, de leefbaarheid in de wijken verhoogd, veel inwoners groen en bomen waarderen en Tiel er bovendien mooier van wordt. De motie vraagt het college om op zoek te gaan naar kansrijke plekken binnen de gemeente waar zonder al te veel moeite en kosten snel bomen gepland kunnen worden en dat dan ook te doen. Verder vraagt de motie om iedere Tielenaar die dat wil op kosten van de gemeente een bij zijn of haar tuin passende boom cadeau te doen. Daarvoor zou ieder belangstellende met een tuin een waardebon moeten krijgen van de gemeente voor de aanschaf van een boom bij nader aan te wijzen groenbedrijven. Ook wethouder Groen bleek de motie te omarmen. Belangstellenden voor een boom moeten nog even geduld hebben. De gemeente heeft nog wat tijd nodig om de motie concreet uit te werken.

 

Afspraken met woningcorporaties aangepast; er komen meer sociale huurwoningen

Wethouder Remco Dijkstra (m), de bestuurders van de woningcorporaties KleurrijkWonen Tjapko van Dalen (L) en Thius René Wiersema (R) en vertegenwoordigers van de beide huurdersorganisaties Gerard Klein-Poelhuis (staand L) en Derk Jan Bult (staand R groen)

De beide in Tiel actieve woningcorporaties Thius en KleurrijkWonen hebben samen met wethouder Dijkstra nieuwe afspraken gemaakt over het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen in Tiel. Daaraan is grote behoefte. Afgesproken was al dat er op het veilingterrein 100 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Wanneer alles volgens plan verloopt wordt daar in 2024 met de bouw begonnen. In Passewaaij zal 25 % van de te bouwen woningen bestemd worden voor huurders met een kleine beurs. Verder hebben partijen afgesproken dat zo nodig ook elders in Tiel sociale woningen gebouwd kunnen worden. Met deze afspraken bouwt Tiel wat meer sociale huurwoningen dan eerder de bedoeling was. Tiel heeft in vergelijking met de omliggende gemeenten nu al naar verhouding veel huurwoningen. Om tegemoet te komen aan de enorme behoefte maar ook aan de verdeelsleutel die de rijksoverheid eist, worden er nu dus wat meer sociale huurwoningen gebouwd. Vaak wachten inwoners, die op een dergelijke woning zijn aangewezen al meerdere jaren op zo’n woning.

 

Andere afspraken met de woningcorporaties

Hertogenwijk
Burgemeesterswijk

De woningen in de Hertogenwijk en de Burgemeesterswijk krijgen een grondige opknapbeurt. Om de leefbaarheid daar te verbeteren zal een aantal sociale huurwoningen vervangen worden door duurdere woningen. Ook zal er actie ondernomen worden om de onderlinge samenhang en samenwerking in de wijk te verbeteren. Doel is daarbij een verbetering van het woonklimaat en verhoging van de (sociale) veiligheid. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verder verduurzamen van het woningbestand van de corporaties in Tiel, het eerder te hulp schieten van huurders met een betalingsachterstand en de samenwerking tussen gemeente en de woningcorporaties bij WMO-aanpassingen in woningen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights