Belangrijke stappen in de tracékeuze voor derde of betere verbinding tussen Passewaaij en de A15

Met het toenemen van het aantal bewoners wordt het voor de inwoners van de uitbreidingswijk Passewaaij steeds lastiger om via de twee bestaande uitvalsmogelijkheden de wijk te verlaten. Dagelijks ontstaan er tijdens de spits files in de richting van en naar de A15. Ook de Nieuwe Tielseweg, een belangrijke doorgaande weg in Tiel – West raakt steeds meer verstopt. Een nieuwe verbinding of een verbetering van de bestaande aansluiting via de provinciale weg Tiel – Buren moet voor een betere verkeersdoorstroming gaan zorgen.

Het college heeft ingenieursbureau Movares opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze het fileleed opgelost dan wel sterk verminderd kan worden. Het bureau heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe weg en het mogelijke tracé van de weg. Die verbinding moet goed en veilig zijn, sluipverkeer overbodig maken en zo weinig mogelijk hinder opleveren voor de omgeving. Om tot een voorkeurstracé te komen is er veel onderzocht maar ook gebruik gemaakt van de gebiedskennis van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat heeft tal van tips en aandachtspunten opgeleverd. Maar ook een beeld van de voor- en nadelen van ieder van de vijf alternatieven. Daarbij waren onder meer de effecten op verkeer, doelbereik, landschap,ruimtegebruik en natuur en gezondheid belangrijke afweegfactoren.

Adviestafel

Tijdens twee zogenaamde adviestafel bijeenkomsten, die bestonden uit inwoners van Tiel en het buitengebied zijn alle alternatieven zorgvuldig besproken en de voor- en nadelen op een rij gezet. Dat leidde tot belangrijke aandachtpunten en wensen maar niet tot een eensluidende keuze. Dat is ook lastig bij een groep, waarvan de leden sterk verschillende belangen hebben. Wel werd men het eens over drie oproepen aan het gemeentebestuur van Tiel. Deze zijn:

  1. Laat de kosten niet de belangrijkste besluitfactor zijn. Het moet ook een goede weg worden voor de omgeving waar hij doorheen gaat.

  2. Realiseer eerst een betere uitvalsmogelijkheid voordat je verder gaat met bouwen van nog meer woningen in Passewaaij.

  3. Het betrekken van een adviestafel bij projecten is voor de toekomst belangrijk om de menselijke maat een plek te geven bij de besluitvorming over projecten in de openbare ruimte.

Presentatie onderzoeksresultaten op 1 februari

Op woensdag 1 februari informeert het college de gemeenteraad over de onderzoeksresultaten en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Dat gebeurt in de informatieve commissievergadering in de raadzaal van het stadhuis. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur maar pas rond 21.30 uur staat de informatie over de ontsluitingsweg gepland.

 

Vijf alternatieven

Uit het onderzoek zijn vijf mogelijke alternatieven voor de westelijke ontsluiting naar voren gekomen:

1. Verbetering van de bestaande provinciale weg, de N834, naar de A15. Ook wel het ‘nulplusalternatief’ (Oranje).
2. Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel (Rood);
3. Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel (Groen);
4. Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af (Blauw);
5. Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg (Paars).

In onderstaande afbeelding van Movares zijn de verschillende alternatieven op de kaart ingetekend.

Verdere procedure

Eind februari / maart 2023 neemt het college een zogenaamd ontwerpbesluit. Dit is een voorlopig en dus nog geen definitief besluit. Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt en kort daarna komt er een inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden. Daarbij is gelegenheid om vragen te stellen over de onderzoeksresultaten en het ontwerpbesluit. De volgende stap is een periode van zes weken waarin reacties of zienswijzen kunnen worden ingediend. Na een nieuwe afweging besluit het college dan welk tracé de voorkeur verdiend en aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De gemeenteraad kiest uiteindelijk welk alternatief verder uitgewerkt gaat worden.

Nog lange weg te gaan

Dat uitwerken is geen kleinigheid. Het gaat om een ingrijpende verandering, die nooit iedereen tevreden kan stellen en waar heel veel bij komt kijken. Eerder is al aangegeven dat rekening wordt gehouden met meer dan dertig miljoen euro. Hoeveel de gemeente Tiel hier zelf aan moet bijdragen is nu nog onduidelijk. Maar zeker is dat het om een fors bedrag gaat. Daarom is vorig jaar besloten dat de gemeente de komende jaren ieder jaar een flink bedrag opzij legt om voor haar aandeel in de nieuwe of verbeterde ontsluitingsweg te sparen. De feitelijke uitvoering zal vermoedelijk pas na 2030 kunnen starten.

De informatieve bijeenkomst kunt u thuis volgen via de link agenda Tiel-informatieve commissie woensdag 1 februari 2023 19.30 -21:53 – ibabs RIS bestuurlijke informatie.nl. Ook later kunt u de bijeenkomst nog terugzien. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dat kan, maar houdt er rekening mee dat er wellicht veel belangstelling is en er maar weinig plaatsen in de raadszaal zijn. Wilt u zich vooraf wat uitgebreider informeren? Kijk dan op https://ontsluitingtiel.movares.net/ daar vindt u ook de vijf alternatieven waaruit een keuze gemaakt gaat worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights