Begroting Tiel voor 2023 – 2026 nader bekeken

Woensdag 9 november behandelt de gemeenteraad de meer jarenbegroting voor de jaren 2023 to en met 2026. Voor de raadsleden is de behandeling van de begroting voor het volgende jaar een van de belangrijkste agendapunten van het raadsjaar. In verschillende sessies hebben de raadsleden zich over de door het college gemaakte begroting gebogen en worden er wijzigingsvoorstellen (zogenaamde amendementen) en moties (een oproep aan het college om een bepaald beleidsstandpunt over te nemen of een of meer vragen om iets te doen of juist niet te doen) opgesteld. Zowel voor moties als amendementen zoeken fracties steun bij andere partijen. De begrotingsvergadering begint om 14.00 en kan pas laat in de avond eindigen. Het resultaat is meestal dat de begroting vrijwel ongewijzigd overgenomen wordt.
Is de begroting sluitend?
De begroting is sluitend en eindigt voor de jaren 2023, 24 en25 achtereenvolgens met een overschot van 251 000, 1.037.000 en 2.967.000 euro. Voor het jaar 2026 wordt voorlopig uitgegaan van een fors tekort. Maar dat komt omdat dan de financiering vanuit het rijk verandert en de gemeenten nu nog niet weten hoe de verdeling van deze grootste inkomensbron over de gemeente zal uitpakken. Maar het blijven natuurlijk zorgvuldig berekende inschattingen in onzekere tijden. De overschotten lijken forse bedragen maar op een totaal aan geplande uitgaven van 160 miljoen euro in 2023 zijn het minieme percentages en kunnen overschotten maar zo omslaan in tekorten. Wethouder Remco Dijkstra beaamt dat. “Onze financiële positie is nu op orde. Maar ook gemeenten hebben te maken met actuele onderwerpen die van invloed zijn op het werk van de gemeente. De explosief gestegen energieprijzen, schaarste aan bouwmaterialen en hoge inflatie zorgen voor hogere uitgaven. En voor 2026 is nog onduidelijk hoeveel middelen de rijksoverheid aan gemeenten geeft voor de uitvoering van onze taken. We kunnen niet achteroverleunen, maar moeten alert blijven.” In de begroting worden tal van onzekerheden genoemd, maar over de gevolgen van een recessie , die steeds waarschijnlijker wordt, vinden we niets terug.
Een actueel risico is het vervangen van de riolering in en aantrekkelijker en autoluwer maken van de binnenstad. Aannemers Heijmans heeft dit voor Tiel reusachtige karwei weliswaar aangenomen maar heeft de kosten van tegenvallers bij de gemeente gelegd. dat kan best tot hoge extra uitgaven leiden. Zo gaat dat tegenwoordig in de bouwwereld.
Wat valt verder op?
• Er is een bedrag van 1,7 miljoen opzij gezet om individuele inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te helpen met de gevolgen van de hogere inflatie.
• Tiel mikt na jarenlange stilstand en zelfs een lichte achteruitgang van het aantal inwoners op een groei naar 50.000 inwoners in 2040. In de binnenstad zijn de afgelopen jaren veel van de beschikbare plekken voor woningbouw benut. Daarom zal de bulk van de daarvoor benodigde huizen in de nog resterende wijken van Passewaaij gebouwd moeten worden. De planning daar omvat 1200 te bouwen woningen. Omdat goede bereikbaarheid een belangrijk punt is bij de aankoop van een woning, zet het college volop in op een snelle realisering van de vurig gewenste derde uitvalsweg. Afhankelijk van de gekozen variant zal deze ontsluiting volgens een ruwe schatting 15 tot 30 miljoen euro gaan kosten. Daarvan zal ook weer naar inschatting van de gemeente de helft door Tiel zelf zal moeten worden opgebracht. In 2023 staat voor het eerst een bedrag van 650.000 euro op de begroting om hiervoor te sparen.
• Nu de gemeente wat ruimer in het financiële jasje zit, worden de nog niet gerealiseerde bezuinigingen voor 2022 geschrapt. Dat waren wel de bezuinigingen die het moeilijkst te realiseren bleken.
• Opvallend is een extra bedrag voor de doorontwikkeling van de Sociale Poort, het informatie- en adviespunt voor alle inwoners van Tiel. Het project heeft tot nog niet voldaan aan de hoge verwachtingen maar wel al veel geld gekost.
• Belastingen: Vrijwel alle gemeentelijke heffingen en belastingen zullen in 2023 verhoogd worden met het lage en gezien de hoogte van de huidige inflatie misschien wel onrealistische percentage van 3 %. De verblijfsbelasting (=toeristenbelasting) wordt verhoogt met 0,50 per overnachting. Ook gastarbeiders, die niet bij de gemeente zijn ingeschreven betalen deze belasting. De naheffing, een mooi woord voor boete, bij het niet of niet voldoende betalen voor parkeren op plaatsen met parkeerapparatuur wordt verhoogd van 66,50 naar 72,90. De parkeertarieven zelf worden volgens het coalitieakkoord vier jaar lang niet verhoogd. De rioolheffing wordt in ieder geval 3 % hoger. Daarnaast moet nog vastgesteld worden of de inkomsten in 2023 voldoende zijn om de geplande uitgaven te dekken. De tarieven voor standplaatsen op de markt worden meer dan 3 % duurder. De gemeente zelf blijft de markt beheren. In vergelijking met de gemeenten in de wijde omtrek was Tiel in 2022 wat loonlasten betreft een goedkope gemeente. Landelijk gezien was Tiel een middenmotor.
• De weerstandscapaciteit (nagenoeg 15 miljoen) is afgezet tegen de risico’s uitstekend volgens een algemeen gebruikte normtabel.
• Verder: Er komt een tweede kleinere veegwagen om (fiets)paden te kunnen onderhouden, er komt extra aandacht voor het openbaar groenonderhoud, de parkeertarieven worden niet verhoogd, het completeren van de rondweg in Passewaaij is een belangrijk aandachtspunt maar er is nog geen concreet plan, de individuele inkomenstoeslag wordt weer van 35 % van de bijstandsnorm naar 40 % teruggebracht en draagkrachtige inwoners moeten rekening houden met hogere eigen bijdragen wanneer ze een beroep doen op de WMO.
Uiteraard is deze opsomming slechts een greep uit de vele voornemens en plannen die in de begroting zijn opgenomen. Voor de complete begroting zie: https://www.tiel.nl/file/29851/download

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights