Nieuws uit Tiel, editie 3 juli 2022

In deze editie:

– Tunnel bij Spoorzone

– Grondtransactie Latenstein integer behandeld

– Komst arbeidsmigranten op Latenstein onzeker

– Onrust over gebruik voormalige school Bataaf Passewaaij

– Woon-units Lingecollege later klaar

– Wapenstok voor Boa’s?

Financiële positie Tiel minder somber

Rijksoverheid betaald fors mee aan reconstructie van de infrastructuur om woningbouw Spoorzone op Veiling-, VMBO-terrein en Lingehoven te versnellen

Tiel krijgt maar liefst 12 miljoen van het rijk voor de nieuwe rotonde waar Papesteeg en Teisterbantlaan elkaar raken, een veiliger fietspad langs een deel van de Teisterbantlaan en de ontsluiting van Lingehoven (= het gebied van en rond het Oostendorpterrein aan de Kijkuit, Stationsstraat en Spoor). Hiermee kunnen volgens de gemeente de bouwplannen voor circa 550 woningen op veilingterrein, VMBO-terrein aan de Teisterbantlaan en op Lingehoven versneld worden uitgevoerd. De bouw van de al jaren door de gemeente en Prorail gewenste fietstunnel maakt ook deel uit van de plannen.

Vorige week ondertekenden de gemeente Tiel, BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling en Thius al de nodige overeenkomsten voor de bouw van 325 woningen op het veilingterrein en 89 woningen op de locatie Teisterbantlaan (Terrein VMBO-college).

Om de 12 miljoen definitief te krijgen moet de gemeente zelf een deel van de kosten voor infrastructuur betalen. De gemeente rekent vooralsnog op 25 %. Dat zou neerkomen op een bedrag van 4 miljoen euro.

Geen niet-integer handelen van wethouder Groen in grondtransactie op Latenstein

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni verklaarden CDA, Christen-Unie en Krachtig Tiel wethouder Groen niet langer van niet-integer handelen te verdenken. D66 die eerder ook zijn bedenkingen tegen het handelen van de wethouder uitsprak, wil eerst de overwegingen die de drie partijen tot dit inzicht brachten op schrift zien. Die schriftelijke vastlegging komt er.

Samen hadden de vier partijen in een zogenaamde artikel 41 brief een reeks van vragen gesteld aan het college, die resteerden nadat het verslag van het reconstructieonderzoek centrale huisvesting arbeidsmigranten in een vorige raadsvergadering besproken was. Ook op de artikel 41 vragen die CDA, Christen-Unie en D66 naar aanleiding van de voor hen onbevredigende beantwoording van vragen stelden, volgde naar het oordeel van de partijen geen bevredigend antwoord. Dat was reden om contact te zoeken met een van de onderzoekers. Die verklaarde dat hij op basis van een privaatrechtelijke koopovereenkomst, die de onderzoekers op eigen initiatief opgevraagd hadden bij de kopende partij, geen reden zag om aan de betrokkenheid en integriteit van wethouder Groen bij de koop te twijfelen.

Omdat de Tielenaar door publicaties van mijn hand mogelijk heeft bijgedragen aan het negatieve beeld over de wethouder in deze kwestie is met de kennis van nu een excuus voor deze publicaties gerechtvaardigd.

Dit alles neemt niet weg dat de bij het dossier arbeidsmigranten betrokken collegeleden door het niet verstrekken van tijdige en adequate informatie en onvoldoende reageren op reacties die dat in de raad en bij een aantal inwoners opriep, een situatie schiepen waardoor deze kwestie zo beladen kon worden.

Komst hotel voor arbeidsmigranten op Latenstein nog niet zeker

Ook het Forum voor Democratie heeft een aantal artikel 41 vragen over het rapport van het onderzoeksbureau gesteld. Deze waren mede gebaseerd op informatie die een inspreekster van de Stichting leefomgeving Rivierenland inbracht. In de beantwoording stelt het college expliciet dat de huidige bestemming industrieterrein is en dat de bestemming alleen met instemming van de raad gewijzigd kan worden.

Omwonenden ongerust over gebruik school voor Oekraïense vluchtelingen

De tijdelijke komst van ruim vijftig Oekraïense vluchtelingen in schoolgebouw De Bataaf aan het Hooibeestje 3 in Passewaaij is voor de meeste omwonenden van de school die nu door enkele ‘anti-kraakbewoners’ tijdelijk bewoond wordt geen probleem. Wel leeft de vrees dat er onder de vluchtelingen zich ook mensen kunnen bevinden uit andere voormalige Oostbloklanden. Die door zich voor te doen als vluchteling gebruik maken van de mogelijkheid om via Oekraïne naar Nederland te komen. Nog groter is de vrees dat wanneer de school op rijkskosten eenmaal geschikt gemaakt is voor de vluchtelingenopvang, het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) de ruimte na vertrek van de Oekraïense vluchtelingen zal claimen voor asielzoekers. Bewoners zijn ook niet blij dat ze de komst van de vluchtelingen moesten vernemen van de huidige bewoners van de school en niet van de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni informeerde een inspreker de raad over de gevoelens en angst en die bij de bewoners leven. Het was het begin van een lange discussie waarbij het burgemeester Beenakker niet lukte het wantrouwen over een mogelijk gebruik voor ‘COA-vluchtelingen’ weg te nemen. Best begrijpelijk wanneer je leest dat het COA momenteel te maken heeft met een sterk gegroeide instroom aan vluchtelingen die allemaal recht hebben op opvang. Gemeenten worden door de rijksoverheid dan ook flink onder druk gezet om woningen voor statushouders beschikbaar te stellen en noodopvang voor nieuwkomers te creëren. Dinsdag 5 juli organiseert de gemeente een inloopavond voor de inwoners en afhankelijk van de daar gebleken behoefte zal daar eventueel nog een vervolg aan gegeven worden.

Woon-units op terrein Lingecollege later klaar

Doordat de nutsbedrijven niet in staat zijn om de geplande woonunits op het sportveld van het Lingecollege snel aan te sluiten op de verschillende nutsleidingen, zal het nog enkele maanden duren voordat de geplande units in gebruik genomen kunnen worden. Burgemeester Beenakker vertelde tijdens de raadsvergadering dat de behoefte aan huisvesting voor de asielzoekers uit Oekraïne nog steeds zeer groot is. Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen naar ons land. Bovendien blijkt dat veel particulieren die spontaan ruimte in hun woning aangeboden hebben, zich verkeken op wat het betekent om hun huis langdurig te delen met mensen uit een ander land.

Nog geen besluit over wapenstok voor Boa’s

Pas na de zomer vakantie zal er een besluit genomen worden om de bestaande verdedigingsmiddelen van de Boa’s uit te breiden met een wapenstok. Het besluit hierover wordt in de ‘driehoek’ politiechef, burgemeester en openbare aanklager genomen. Alvorens het besluit te nemen wil burgemeester Beenakker weten hoe de Boa’s hier zelf over denken. De rijksoverheid heeft het bezit van een wapenstok toegestaan vanwege geweldsincidenten op meerdere plaatsen in het land waar Boa’s bij betrokken waren. Dergelijk incidenten hebben zich tot nu toe in Tiel niet voorgedaan. Uiteraard heeft dat ook te maken met de terreinen waar Boa’s ingezet worden.

Financiële positie Tiel minder somber

Vorig jaar is er flink meer geld uitgegeven aan  de verbetering van de Waalkade dan was begroot. Ook de jeugdzorg zorgde door toename van het gebruik opnieuw voor meer uitgaven. Extra uitkeringen van de rijksoverheid voor zorg en voor de algemene middelen in de zogenaamde meicirculaire zorgen ervoor dat het gemeentelijk huishoudboekje toch redelijk in balans blijft. Komende week presenteert de nieuw gevormde coalitie zijn plannen voor de lopende raadsperiode. Uiteraard zullen wij u daarover informeren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights