Nieuws uit Tiel, editie 15 juni 2022

Nog geen einde aan discussie over gang van zaken rond centrale huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad besteedde op 18 mei een volledig raadsvergadering aan het rapport van het reconstructieonderzoek centrale huisvesting waartoe de raad op initiatief van D66 eerder besloot. De beoogde coalitiepartijen wilden er het liefst zo weinig mogelijk woorden aan besteden. Zij vonden dat het rapport voldoende helderheid verschafte over de verschillende stappen en dat het dossier gesloten kon worden. De beoogde oppositiepartijen oordeelden daar anders over.

Inspreekster Karin Bosschaert, voorzitter en woordvoerder van de Stichting Leefomgeving Rivierenland, maakte vooraf gebruik van het recht om in te spreken. Zij somde op basis van eigen onderzoek een aantal punten op die in het rapport ontbraken, dan wel daarin niet duidelijk vermeld waren. De stukken waarop haar betoog gebaseerd was, stelde zij via de griffier ter beschikking aan de raadsleden.

Ünal Sözen betreurde het dat de onderzoekers zich met uitzondering van een notariële akte hadden beperkt tot stukken die binnen het gemeentehuis aanwezig waren en er niet gesproken was met belanghebbenden en andere betrokkenen buiten het gemeentehuis. “Het rapport is daardoor eenzijdig en onvolledig. Jammer en zonde van de 30.000 euro die het onderzoek gekost heeft”, oordeelde hij. Ook woordvoerders van CDA, D66 en Christen-Unie toonden zich weinig tevreden met de aanpak en de resultaten van het onderzoek. Die partijen hadden een flink aantal vragen over het rapport en het verloop van het besluitvormingsproces. Daar gaf naar hun mening burgemeester Beenakker, die de opdrachtgever voor het onderzoek was, geen of onvoldoende antwoorden op. De drie partijen en de groep Sözen besloten daarop de vragen via een zogenaamde artikel 41 brief schriftelijk te stellen. Wordt dus nog vervolgt.

Eerste voortgangsrapportage over 2022 niet best

De eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de financiële begroting van de gemeente ziet er niet gunstig uit. De begroting die eind vorig jaar voor 2022 vastgesteld is, toonde een overschot van 439.000 euro. Dat overschot is in enkele maanden tijd echter omgeslagen in een tekort van 252.000 euro. Een tegenvaller dus van 691.000. De ervaring leert dat een tussenstand over de eerste maanden van het begrotingsjaar weinig zegt over het uiteindelijke resultaat. Maar het is wel een signaal dat bestuur en raad tot waakzaamheid dwingt.

Goede berichten komen er van Werkzaak. Mede door de huidige krapte op de arbeidsmarkt doen minder inwoners een beroep op de sociale wetten en voorzieningen. Dit leidt mogelijk tot minder uitgaven voor de gemeente aan sociale zorg. Ondanks toenemende tekorten bij de rijksoverheid lijkt er wanneer we de zogenaamde meicirculaire, die op 1 juni openbaar werd, bekijken niet bezuinigd te worden op de bedragen die het rijk via het gemeentefonds de gemeenten toekent. Voor verschillende extra gemeentelijke taken geeft het rijk extra geld en ook een wijziging van de verdelingssleutels van het fonds over de verschillende gemeentecategorieën lijkt anders dan werd gevreesd geen dramatische gevolgen te hebben voor Tiel. Binnenkort zal de gemeente wel publiceren wat de gevolgen precies zijn voor Tiel van de vele wijzigingen en geschuif met budgetten binnen het fonds, De uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomensbron van de gemeenten.

Raadslid Sözen ‘bedreigd’ en sluit aan bij krachtig Tiel

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni kwam raadslid Ünal Sözen met een opmerkelijke mededeling. Hij was op de ochtend van 1 juni toen hij een kijkje nam bij de opgeslagen woonunits op het vroegere Duijtsterrein op Latenstein, bedreigd door een bekende. De ‘bedreiger’ bleek Riny Terhaar, exploitant en programmamaker van RegioTV Tiel te zijn .

Kort daarvoor had Sözen die al dan niet gedwongen – daarover bestaan verschillende lezingen – Groenlinks verlaten heeft, zich aangesloten bij Krachtig Tiel. Krachtig Tiel deed in maart voor de tweede keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar wist geen zetels te behalen. In een lange brief aan college en raad verwijt de voorzitter van Krachtig Tiel, Anton van Straten, dat de partijdige aandachtsverdeling voor de verkiezingen door RegioTV Tiel voor de politieke partijen een belangrijke oorzaak was voor het teleurstellende verkiezingsresultaat. In de brief betwist van Straten verder de benoeming van Tom van Oostrum en stelt hij vraagtekens bij de financiering van RegioTV Tiel. Van Oostrum zou ten onrechte als raadslid beëdigd zijn, omdat hij bij de beëdiging nog voorzitter was van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van regioTV Tiel. Die combinatie van functies is verboden. Later bleek dat Van Oostrum al voor de beëdiging zijn voorzitterschap van het beleidsbepalend orgaan van RegioTV Tiel zijn banden met de lokale omroep verbroken had. De verdachtmakingen van Krachtig Tiel zouden – zo lezen we in de Gelderlander – de aanleiding zijn voor het vervelende treffen tussen Terhaar en Sözen. Terhaar geeft overigens een heel andere lezing van de ontmoeting bij het Duijts terrein.

Nu krachtig Tiel via Sözen een ingang in de raad heeft, wil de partij ook partijleden voor raadscommissies kunnen aandragen. De verordening voor raadscommissies van de gemeente Tiel maakt dit echter niet mogelijk. Om dat toch mogelijk te maken kwam Sözen met een wijzigingsvoorstel van de verordening. Een grote meerderheid van de raad voelde niets voor deze gelegenheidswetgeving en steunde het voorstel niet. Sözen liet weten dat Krachtig Tiel zich daar niet bij neerlegt en op zoek gaat naar juridische mogelijkheden om benoeming van burgerleden namens de partij alsnog mogelijk te maken.

Nog geen nieuwe regering in Tiel

Er zijn bijna drie maanden verstreken en nog steeds komt er geen witte rook uit het Tielse gemeentehuis. Bijzonder is dat niet. Volgens een telling van de NOS had op 20 mei slechts een derde van de 345 gemeenten de vorming van een nieuw bestuurscollege rond. Het is een landelijke trend dat coalitievorming bij iedere verkiezing voor de gemeenteraden gemiddeld langer duurt. Over de grote lijnen zijn partijen in Tiel het eens en ook de namen van de wethouders zijn bekend. Het is nu nog een kwestie van details en het akkoord op schrift zetten. Met vier partijen die ieder zo veel mogelijk van hun eigen programma willen realiseren is dat best een lastige klus, die formateur Ed Goossens moet klaren naast zijn functie van buurgemeente West Betuwe. De prognose is dat eind juni, vlak voor het vakantiereces van de gemeenteraad het nieuwe wethoudersteam en het coalitieakkoord gepresenteerd kan worden en de wethouders kunnen worden beëdigd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights