Nieuws uit Tiel, editie 20 april 2022

Eerste informatieve commissievergadering valt in goede aarde

De gemeenteraad gaat in navolging van veel andere gemeenten, die daar goede ervaringen mee hebben, anders vergaderen. Iedere maand is er voortaan een zogenaamde informatieve commissievergadering , een voorbereidende commissievergadering en een besluitvormende raadsvergadering. Daarmee vervallen de vroegere themacommissies ruimte, samenleving , beleidscyclus en bestuur. De maandelijkse vergadering van de voorzitters van de verschillende fracties, het presidium, blijft bestaan. Doel van de informatieve commissie vergadering is dat de raad en de commissieleden daar informatie vergaren over onderwerpen waar de werkzaamheden van de gemeenteraad betrekking op hebben. Naast raads- en commissieleden kunnen ook ‘gewone’ inwoners aanschuiven en hun zegje doen. De commissievergaderingen hebben geen vaste vorm. De invulling en wijze van vergaderen is afhankelijk van de agenda. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de raadszaal maar ook daarbuiten. De agenda van de eerste vergadering op 6 april bevatte actuele onderwerpen die zodanig behandeld werden dat de inwoners mogelijk meer belangstelling krijgen voor de lokale politiek. Voorzitter Elisa Derksen van Lokaal Liberaal Tiel toonde tijdens haar eerste optreden de voorzittershamer uitstekend te kunnen hanteren.

Remmende maatregelen nodig voor Huf van Burenstraat

De Huf van Burenstraat, de straat tussen de nieuwe bibliotheek en de Vlindertuin is niet veilig. Dat betoogde een Tiels gezin tijdens de eerste informatieve commissievergadering. De brede pleinachtige straat oogt als een voetgangersgebied maar is ook de toegangsweg voor auto’s en ander snelverkeer naar het centrum vanuit Tiel-West. De commissie was het met het gezin eens dat er snel maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van voetgangers en fietsers daar te verbeteren. Volgens omwonenden zijn het vooral bezoekers van de coffeeshops en lieden die voor de lol rondjes rijden door het centrum die door hun hoge snelheden voor onveilige situaties zorgen.

 

Woningen en geen winkelcentrum of migrantenhotel op terrein van voormalig winkelcentrum Kwadrant’

De omwonenden van het voormalige winkelcentrum Kwadrant zijn ongerust over de wijze waarop het terrein mogelijk ingevuld gaat worden. Bij de vergunningverlening voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum Westlede bedong de ontwikkelaar van dit project dat er gedurende langere tijd geen nieuw winkelcentrum op Kwadrant mocht worden gebouwd. De gemeente vond dat logisch en nam in afwachting van een definitief besluit een voorlopige maatregel, die een jaar geldig was, om de bouw van winkels daar te verhinderen. Wens van de gemeente was toen dat er woningen op het terrein gebouwd zouden worden. Omdat het tijdelijke besluit daarna niet omgezet werd in een bestemmingsplanwijziging is de bestemming in feite nu nog steeds winkelcentrum. De architect van de huidige eigenaar heeft ondertussen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een megasupermarkt op het voormalige winkelcentrum. Dat gebeurt nu, nadat de gemeenteraad eerder verhinderde dat er een groot hotel voor arbeidsmigranten gebouwd zou worden. Op de tekening beslaat de supermarkt ruim een derde van het terrein en worden er naast de parkeerplaatsen die er al waren 90 extra aangelegd op de plaats waar eerder een deel van de winkels stond. Karin Bosschaert, voorzitter en woordvoerder van de Stichting Leefomgeving Rivierenland maakte de aanwezige volksvertegenwoordigers deelgenoot van de zorgen van omwonenden en riep de gemeenteraad op om vast te houden aan het oorspronkelijke plan om woningen te bouwen op deze belangrijke zichtlocatie bij de westelijke entree van Tiel.

De Teerling laat hoop op laatste fase nieuwbouw niet varen

Er is nog een sprankje hoop dat Eerste Jeu de Boulesvereniging De Teerling alsnog de gevraagde subsidie van 30.000 euro van de provincie krijgt. Mocht deze er toch niet komen dan heeft de vereniging nog een tweede ijzer in het vuur, namelijk een flinke donatie van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Deze stichting lijkt bereid om De Teerling uit de brand te helpen. Voorwaarde is wel, zo betoogde voorzitter Ed Roelofs van De Teerling dat het college de toegezegde subsidie van 30.000 euro blijft verlenen.

Tiel koopt 15 mobile woonunits voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Nederland wil en moet een aandeel leveren in de opvang van de miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Voorlopig gaat het om 50.000 vluchtelingen, waarvan de veiligheidsregio Gelderland –Zuid er 2000 voor zijn rekening neemt. Er is echter grote kans dat flink meer vluchtelingen naar ons land zullen komen. In het hele land is grote bereidheid om de vluchtelingen te helpen. Tiel doet daar niet voor onder. Tijdens een presentatie voor gemeenteraad en commissieleden complimenteerden raadsleden het college en de uitvoerende ambtenaren met de voortvarende aanpak en de aandacht die er is voor hulp voor de vluchtelingen op alle leefgebieden. Het is hartverwarmend om te zien hoe veel inwoners hulp en goederen aanbieden en zo willen bijdragen aan een goede opvang en begeleiding in Tiel en hulp aan de mensen die nog in het land verblijven. Bij de hulpverlening in Tiel wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de vluchtelingen zelf. Een onderwijsvoorziening voor basisschoolleerlingen is al gestart en aan een onderwijsaanbod voor oudere leerlingen wordt hard gewerkt.

Begin april zijn er 37 vluchtelingen ondergebracht in Ziekenhuis Rivierenland. In samenwerking met de gemeente werkt het ziekenhuis aan het vrijmaken van ruimte om nog meer vluchtelingen te kunnen opvangen. Daarnaast worden er nu al in Tiel tientallen vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Deze gastgezinnen hebben vaak een binding met Oekraïne.

Hoewel er landelijk een enorm tekort is aan tijdelijke woonunits is de gemeente er in geslaagd vijftien mobiele woonunits te kopen. Op dit moment wordt bekeken waar deze het beste geplaatst kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat alle woonunits bij elkaar een klein wijkje gaan vormen. De gemeente is op zoek naar een gebouw waarin 150 of meer vluchtelingen tijdelijk kunnen wonen. Voor deze grootschalige opvang heeft de gemeente al een groslijst van mogelijk geschikte panden aangelegd.

Bomen in Schaepmanstraat geplant

Deze week zijn in de Dr. Schaepmanstraat de nieuwe bomen geplant. Veel bomen in de straat waren al weg of ziek en zijn half maart gerooid. Er worden 40 platanen en 5 magnolia’s voor terug gezet zodat de laanstructuur is hersteld. De nodige kabels en leidingen zijn omgelegd om beschadiging door wortelgroei te voorkomen.

 

800 euro tegemoetkoming in hoge energielasten

Alle huishoudens krijgen via een verlaging van de energiebelasting door de rijksoverheid wat compensatie voor de torenhoge energieprijzen van dit moment. Voor mensen met een kleine beurs is dat niet voldoende. Huishoudens met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een extra vergoeding van 800 euro. Daarvoor moet je hoofdbewoner zijn van een woning, 21 jaar of ouder zijn, in de gemeente Tiel wonen, beschikken over een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning en geen studiefinanciering ontvangen omdat je student bent. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Tiel bij Bijzondere Bijstand.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights