Begroting Tiel vrijwel ongewijzigd vastgesteld

Woensdag 10 november behandelde de gemeenteraad van Tiel de meerjarenbegroting 2022-2025. Het leverde een vergadering op die met de pauzes meegerekend negen uur duurde. De vaak lange discussies leiden niet tot ingrijpende wijzigingen. In dit artikel doe ik een poging om de hoofdlijnen van de algemene beschouwing van iedere partij kort samen te vatten. In een volgend artikel later deze week vertellen we u wat de begroting in 2022 voor uw portemonnee betekent.

Partij van de Burgers, Wim de Boer

De bijdrage van Wim de Boer had veel weg van een vervroegd verkiezingspraatje. Uitvoerig somde hij op wat er de afgelopen vier jaar gebeurd was om de gemeente aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers en wat er nog allemaal allemaal in voorbereiding was. het was een indrukwekkende opsomming, het college wist de afgelopen vier jaar zeker van aanpakken. De meeste plannen en projecten stonden dan ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de Tielse partijen. De Boer pleitte voor een nadere bezinning op de uitvoering van het groenonderhoud.

Lijst Verduin, Teus Verduin

Teus Verduin wijdde vrijwel zijn gehele speech aan het parkeren. Wanneer je de binnenstadondernemers echt wil helpen, moet je het parkeren veel goedkoper en liefst gratis maken, betoogde hij. Dat vond het college en de raad een stap te ver. Kosteloos parkeren scheelt enkele miljoenen aan inkomsten en doorkruist het hele parkeerbeleid. In de begroting zijn wel vijf extra gratis parkeerdagen opgenomen. Verduin schuift bij wethouder Groen aan tafel om hem zijn plan voor een betere verwijzing naar de Tielse parkeerterreinen toe te lichten. Spreker vond dat het overgebleven geld voor ondernemers via de zogenaamde TONK-regeling bij de ondernemers terecht moest komen.

GroenLinks, Ünal Sözen

GroenLinks miste in de begroting concrete plannen om op lokaal gebied iets te doen aan de klimaatcrises. Hij pleitte voor het versnellen van de aanleg van de snelle fietsverbinding Geldermalsen – Tiel – Medel – Kesteren. In navolging van de marktwisselkraam kwam de partij met het voorstel om ook een wisselwinkel aan het winkelbestand in het centrum toe te voegen. Nieuwe ondernemers zouden daar zonder hoge kosten kunnen uitproberen of hun nering kansrijk is in Tiel. Om de ondernemers tegemoet te komen pleitte de fractievoorzitter voor het één jaar niet heffen van reclamebelasting.

ProTiel, Peter Elferink

ProTiel wil dat de gelden die de gemeente straks krijgt voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire in zijn geheel naar de talrijke Tielse slachtoffers gaan. Ook het overschot uit 2020 op het budget voor de bestrijding van laaggeletterdheid moet in 2022 moet gereserveerd worden voor deze inwoners. De partij riep op om het streven om meer draagkrachtigen naar Tiel te halen niet ten koste te laten gaan van de bouw van woningen voor de eigen inwoners. Aan de afspraak dat 25 % van de nieuwe woningen sociale huurwoningen moeten zijn, mag niet getornd worden. Elferink wil dat de gemeente bevordert dat ruimte boven winkels in de binnenstad geschikt gemaakt worden voor bewoning door starters en andere Tielse woningzoekenden. De partij wees er op dat bijna 50 miljoen van de 140 miljoen die Tiel jaarlijks uitgeeft naar gemeenschappelijke regelingen gaat. Daarom moet de gemeenteraden meer greep krijgen op het beleid, kosten en prestaties van deze diensten en moet er op dit punt meer samenwerking en overlegkomen tussen de deelnemende gemeenten.

ChristenUnie, Martin Koning

Koning pleitte voor het meer vertrouwen en zeggenschap geven aan de inwoners. Nu er weer wat financiële ruimte is moeten de bezuinigingen die de bewoners getroffen hebben worden teruggedraaid. Koning kon nog niet juichen over de financiële situatie van de gemeente. Zonder de meer dan royale bedragen voor Corona en de extra uitkering voor de jeugdzorg van de rijksoverheid zouden we het nu zwaar hebben,was zijn conclusie. Hij pleitte er voor om de gedwongen winkelnering bij de besteding van het mantelzorgcompliment via de Flippas te stoppen. Verder pleitte het raadslid onder meer voor een terugkeer van de bioscoop en het beter promoten van onze cultuurcluster.

Partij van de Arbeid, Kamiel Gulikers

De PvdA vroeg om meer oog voor de onmisbare helpers in de zorg, de schoonmakers, de pakketbezorgers en de vuilnismannen. Die krijgen (te) weinig betaald en de mensen met de laagste inkomens leven gemiddeld zes jaar korter dan de mensen die het beter hebben. Daarom is verstandig investeren in mensen belangrijk. De fractievoorzitter kwam met initiatieven om als gemeente wat royaler te zijn voor de minder draagkrachtigen. De centrale vraag van de partij was volgens hem in wat voor stad willen we leven en wat draagt daar aan bij. Tiel moet staan voor een stad waar mensen elkaar zien, respecteren en helpen.

VVD , Ans Duquesnoy

Ook de VVD was trots op wat er de afgelopen vier jaar gepresteerd is. De fractievoorzitter pleitte voor het voorzichtig zijn met het uitgeven van geld. De gemeente heeft maar weinig ruimte om onvoorziene rekeningen te betalen. Zorgen had de VVD over de veiligheidsrisico’s. Ergernis was er over het vuil op straat en het groenonderhoud. Daar moet echt iets aan gebeuren. De VVD nam het initiatief om de voorgenomen extra verhoging van de OZB geheel te laten vervallen, aan de verenigingen 100.000 euro beschikbaar te stellen voor zelf gekozen doelen. De gemeenteambtenaren mochten ook wel een keer een extraatje krijgen in de vorm van een zogenaamde verbindingsdag.

D66, Ton Zuidema

Zuidema pleitte voor voorzichtig zijn met geld uitgeven uit het coronapotje. Er was nog veel onzekerheid over het verloop en de gevolgen van het virus. De fractievoorzitter bleek van oordeel dat de pijn van de bezuinigingen en de uitgaven niet eerlijk verdeeld zijn. De schuld voor het slechte onderhoud van de openbare ruimte moet je vooral bij de gemeente zoeken en niet bij AVRI. Het is niet reëel te denken dat Tiel zelf die werkzaamheden goedkoper kan uitvoeren. Complimenten waren er voor het schoonmaakwerk van Tiel Tip Top, soortgelijke organisaties en individuele personen. De D66 voorman kon niet begrijpen waarom het sportveld bij het Linge College verkocht moest worden. Zuidema pleitte voor het meer betrekken van de jeugd bij het gemeentelijke beleid. Ook moet er volgens D66 meer overleg en afstemming komen met de buurgemeenten. De fractievoorzitter herhaalde zijn twijfels over de wenselijkheid om veel geld te besteden aan stenen in een paar straten in de binnenstad. Hij zag dit geld liever naar de wijken en buurten gaan.

CDA, Yvonne Son-Stolk

Son-Stolk maakte zich zorgen over de portemonnee van de inwoners. De gemeente en de gemeenschappelijke regelingen zijn verantwoordelijk voor een flink deel van de prijsstijgingen die het budget aantasten. Het CDA had met een aantal andere oppositiepartijen de afgelopen raadsperiode vaak veel moeite met de keuzes die gemaakt werden bij investeringen en bezuinigingen. Zij constateerde dat het betrekken van en de communicatie met de inwoners de afgelopen jaren vaak niet in orde was. Inwoners hebben daardoor veel vertrouwen in de overheid verloren. De fractievoorzitter riep daarom op tot bezinning over de rol van de gemeente en de politiek in hun relatie tot de inwoners. Maar participatie is niet wie schreeuwt krijgt zijn zin.

De volledige tekst van de politieke beschouwingen vindt u op: https://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e7ecbd36-7b70-4038-b512-71217ced7792

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights