Nieuws uit Tiel, editie 24 september 2021

Kleurrijk verdwijnt, Teus Verduin keert terug

Bij de laatste raadsverkiezingen van 2018 lukte het de nieuwe partij Krachtig Tiel een zetel in de raad te verwerven. Teus Verduin bleek daarbij als lijstrekker een stemmenkanon. Binnen de partij liep het niet helemaal lekker en na enkele maanden besloot Teus zijn zetel terug te geven. Vic Latumahina kwam als eerste in aanmerking, aanvaardde de vrijgekomen zetel en ging tot ieders verbazing met een ander minipartijprogramma verder als Kleurrijk Tiel. Vic werd helaas getroffen door corona en ondervindt daar nog steeds de vervelende gevolgen van. Daarom heeft hij besloten zijn raadszetel weer in te leveren. Volgens de kieswet valt de zetel dan weer terug naar Krachtig Tiel en kwam Teus Verduin als eerste in aanmerking. Na enige bezinning heeft Teus besloten terug te keren in de gemeenteraad. Dat doet hij met de partijnaam ‘Lijst Verduin’. Het als solist in de raad zitten is Teus slecht bevallen. Hij heeft daarom aansluiting gezocht bij Groenlinks en ProTiel. Die twee partijen werken al veel samen. Teus kan door zijn tijdelijke aansluiting het geluid van beide fracties versterken en tegelijkertijd profiteren van de kennis en ervaring van de beide fracties. Of hij daarna verder gaat in de politiek laat Teus nog even in het midden. “Dat hangt af van mijn ervaring gedurende de maanden tot de verkiezingen in 2022. Voorlopig heb ik vertrouwen in de samenwerking met de beide partijen, waar ik al aan een aantal overleggen heb deelgenomen.”

De herbenoeming en beëdiging van Teus Verduin stond op de agenda van de raadsvergadering van 22 september. Deze vergadering ging niet door, vanwege problemen met de digitale openbaarheid. Besloten is, voorafgaand aan de commissie Ruimte op 28 september, een korte raadsvergadering te beleggen om enige zaken die doorgang moeten vinden te kunnen agenderen.
Deze raadsvergadering start om 19:30 uur. De commissie Ruimte zal aanvangen om 20:30 uur.

Aannemer voor versterking dijkvak Tiel – Waardenburg

Er is weer een belangrijke stap in het proces van het versterken van het dijkvak Tiel – Waardenburg gezet. Want dat mag je de geslaagde aanbesteding van dit traject wel noemen. Menige overheid ziet zich de laatste tijd geconfronteerd met het feit dat inschrijfsommen van aannemers, als er al belangstelling voor is, het vastgestelde bouwbudget ver te boven gaan. Ploegam, van Oord en Dura Vermeer gaan onder de gelegenheidsnaam Mekante Diek, Betuws voor markante dijk, het karwei klaren. Samen Slim versterken is hierbij het motto. Het laatste stukje van 2021 en geheel 2022 zal worden besteed aan voorbereidende werkzaamheden. Oplettende gebruikers van de dijk tussen Tiel en Waardenburg hebben de afgelopen weken al regelmatig mensen aan het werk gezien. Zij verrichten aanvullend bodemonderzoek, dat nodig is om het ontwerp op enkele punten nog te verbeteren. Zo kan het zijn dat er enkele geplande damwanden nog wat langer worden. De uitvoering van het grote werk begint in 2023 en zal tot in 2026 duren. Belangrijk uitgangspunt van de aannemers en het Waterschap is het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor omwonenden en weggebruikers. Zo zal transport veelal over water plaatsvinden en het afsluiten van de dijk voor verkeer zo kort mogelijk zijn.

Voortgang bouw veilingterrein

Een snelle bebouwing van het veilingterrein komt steeds meer in zicht. De provincie Gelderland subsidieert het voor Tiel belangrijke inbreidingsproject met een subsidie van maar liefst 2,5 miljoen euro. Daarnaast is er kans dat Tiel ook nog wat toegewezen krijgt van het bedrag dat de rijksoverheid extra uittrekt voor het bevorderen van de woningbouw. Het kan daarbij wel zijn dat de rijksoverheid eisen stelt aan het aantal te bouwen sociale huurwoningen binnen het project.

Op maandag 27 september organiseert de gemeente in Restaurant Buitensporig (stationsgebouw) van 19.30 uur – 21.00 een inloopinformatiebijeenkomst voor belangstellenden. Details over de woningen die straks te koop of te huur zijn, zijn nu nog niet bekend. Daarvoor moet het stedebouwkundig plan klaar zijn. Daar wordt nu nog aan gewerkt. De nu wel beschikbare informatie vind je op: http://veilingterrein.project.bpd.nl/veilingterrein

 

Terugdringen dak en Thuislozen

Het aantal dak- en thuislozen is in Nederland de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld. Aanvankelijk zag je alleen in de grotere steden mensen die op straat moesten leven. Maar nu vind je in Tiel en vergelijkbare plaatsen ook steeds meer mensen zonder een dak boven hun hoofd. Met het geld dat de regio van het rijk ontvangt en een eigen bijdrage per gemeente wil de regio onder meer een regisseur dak- en thuislozen aanstellen. Die moet de problematiek in kaart brengen en nagaan wat er beter kan om de groei van het aantal dak- en thuislozen te stoppen en liefst terug te dringen.

Aanleg glasvezel in winkelcentrum van start

Begin september is een start gemaakt met de aanleg van glasvezel in de Tielse binnenstad. Het graafwerk zal daar ongetwijfeld voor overlast zorgen. De aannemer heeft belooft dat de hinder zoveel mogelijk beperkt zal lijven en dat alle gegraven sleuven nog dezelfde dag weer dichtgemaakt zullen worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights