Gemeenteraad zet extra OZB-verhoging en niet noodzakelijke uitgaven voor komende jaren in de wacht

De gemeenteraad van Tiel was woensdag 23 juni bij de behandeling van de perspectievennota duidelijk. Geen uitgaven doen die niet strikt noodzakelijk zijn voordat we zeker weten dat het daarvoor benodigde geld er ook daadwerkelijk is en geen nieuwe extra verhoging van de gemeentelijke belastingen in 2022. Het college kon niet anders dat daarmee instemmen.

De raadsvergadering was speciaal belegd om bouwstenen aan te dragen voor de programma begroting 2022 – 2025. Als informatiebron diende de zogenaamde meicirculaire*) en de perspectievennota**). Het college was in de perspectievennota duidelijk optimistischer dan vrijwel alle raadsfracties. Wethouder Melissen vond de kijk van de gemeenteraad te somber. De uitkeringen uit het gemeentefonds zouden in de jaren 2021 en 2022 voor extra beschikbare middelen zorgen en pas in 2023 nadeliger uitvallen voor Tiel. Bovendien kwam door een nabetaling van het rijk en uitzicht op hogere uitkeringen in de komende jaren het einde van de desastreuze tekorten op de jeugdzorg in zicht.

Eerst zien en dan geloven’

De raad was daar nog niet zo zeker van. ‘Eerst zien en dan geloven’ was het oordeel. Naast kansen die de financiële positie van de gemeente kunnen versterken, staan er in de perspectievennota ook een aantal risico’s genoemd. Het feit dat het het college niet lukt om veel van de afgesproken bezuinigingen te realiseren, bleek ook niet goed voor het vertrouwen.

Martin Koning (CU) vertolkte het gevoel van de raad met de woorden: “De basis is niet op orde. Bezuinigingsopgaven zijn niet gehaald. Pijn van deze crises moet niet doorgeschoven worden naar volgende colleges. Parkeeropbrengsten vallen tegen. We moeten voorkomen dat nieuwe uitgaven ten laste van onze beperkte reserves gebracht moeten worden.“

Parkeergarage trekt te weinig gebruikers

Koning noemde overigens niet als enige de tegenvallende parkeeropbrengsten. De parkeergarage bij Zinder, waar iedereen zo trots op was, staat behoudens drukbezochte voorstellingen in de Agnietenhof en enkele evenementen grotendeels leeg. Ook de toekomst ziet er op parkeergebied niet gunstig uit. Peter Elferink (ProTiel) wees daarbij op de afnemende belangstelling van beleggers voor het financieren van publieke parkeergarages. Beleggers hebben te weinig vertrouwen in de toekomstige opbrengsten.

Ommezwaai bij coalitie

Verschillende oppositiepartijen toonden zich blij verrast dat de coalitiepartijen PvdA en de VVD ook kozen voor een veiliger koers op het gebied van aangaan van nieuwe verplichtingen en het financieel ontzien van de inwoners. De PvdB hield zich aanvankelijk op de vlakte maar bleek uiteindelijk niet tegen.

Dit najaar is er meer bekend over de bedragen die de gemeente Tiel  voor de jeugdzorg extra gaat ontvangen. Ook is dan meer bekend over de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven over het jaar 2021. Dan zal de gemeenteraad beslissen of en welke posten van de wensenlijst alsnog toegekend worden.

Wat wel doorgaat

 • Het meedoen van inwoners met een beperking in de samenleving te bevorderen (10.000 euro per jaar van 2022 – 2025).

 • Verbeteren van de laad- en loskade van industrieterrein Kellen. (kosten 1 miljoen euro; jaarlijkse last 35.000; komt terug uit erfpachtbijdragen).

 • Baggerwerk door het waterschap op Medel en Tiel Oost (189.000 euro in 2022 / 2023)

 • Rattenoverlast bestrijden (2022 – 2025; 26.000 per jaar extra).

 • Onderwijshuisvesting (440.000 euro voor de jaren 2022 – 2025 gezamenlijk).

 • Verbeteren van de uitvoering van en aandacht voor de privacywetgeving (31.000 voor ieder van de jaren 2022 – 2025).

Wat voorlopig moet wachten tot er meer financiële duidelijkheid is

 • Extra geld voor ondermijning (65.000 euro in 2022)

 • Vervangen buitensport accomodaties (347.000 voor de jaren 2022 – 2025 in totaal )

 • Geen extra geld voor LHBTI (10.000 euro per jaar)

 • Geen extra geld voor invoering omgevingswet (95.000 in 2022)

 • Geen mobiel stembureau bij station bij raadsverkiezingen in 2022 (5000 euro)

 • Geen inhaalslag controle huisvesting arbeidsmigranten (100.000 euro).

 • Geen extra geld voor recreatie en toerisme (10.000 euro per jaar).

* De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

**In de perspectievennota worden door de Gemeenteraad de kaders gesteld, aan de hand waarvan het College de begroting voor het daarop volgende jaar kan opstellen. Deze kaders worden gesteld naar aanleiding van de meicirculaire in combinatie met de jaarrekening van het voorgaande jaar.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights