Kansrijke plek voor ‘Anders Wonen’ in beeld

Sinds 2017 is het gemeentebestuur van Tiel op zoek naar een geschikte plek voor het project Anders Wonen. Dit is een vorm van wonen voor mensen voor wie het zelf en / of voor hun woonomgeving beter is dat zij tijdelijk onder begeleiding in een betrekkelijk rustige omgeving kunnen verblijven. Onder hen zijn Tielenaren die nu een zwervend bestaan leiden maar ook mensen die moeite hebben zich aan te passen aan de gebruikelijke manier van wonen in woonwijken of voor zichzelf een rustiger omgeving nodig hebben. Uitgangspunt is dat het wonen in een van de zes minihuisjes of wooncontainers tijdelijk is. In de praktijk blijkt bij soortgelijke projecten elders de verblijfsduur per persoon flink te verschillen.

Plaats van het project

Het project is gepland in het Buitengebied – Lingeweg op het terrein tussen de Lingeweg en de Schaarsdijkweg direct ten westen van het stuk van de Lingeweg dat deze weg verbindt met de Schaarsdijkweg. Het is de enig locatie die na een zoektocht in de hele gemeente door een groep betrokken Tielse bewoners, de gemeente en zorgverleners van de vijf mogelijke plekken is overgebleven. Eerder werd een beoogde plek nabij de Reuchlinlaan ter hoogte van het Inundatiekanaal na protesten van omwonenden als ongeschikt aangemerkt.

Het is de gemeente er veel aan gelegen om het huidige plan uit te voeren. Er is duidelijke behoefte aan. Bovendien stopt de gemeente Nijmegen over enkele jaren met het bieden van een woonvoorziening voor de hele gezondheidsregio Nijmegen-Rivierenland. Iedere gemeente zal zijn eigen inwoners, die dat nodig hebben, een (tijdelijke) aangepaste woonomgeving moeten gaan aanbieden. Uit de informatie van verantwoordelijke wethouder Melissen en een beeldvormende bespreking in de gemeenteraad blijkt dat de gemeente het ook als haar sociale plicht beschouwt om deze woonvoorziening te realiseren.

Naast de zorgwoningen ook een voedselbos

Het Anders Wonen project behoort tot de zogenaamde NIMBY-projecten (Not In My Back Yard; niet in mijn achtertuin). Mensen vinden daarbij de voorziening wenselijk, zolang hij maar niet bij hen in de buurt komt. Ook bij dit project bleken omwonenden niet blij met het plan. Tijdens een informatief overleg met de omwonenden bleef een deel van de aanwezigen nadrukkelijk tegen de komst van de woonvorm. Anderen kozen voor een positievere insteek. Zij kwamen met het plan om het naastgelegen terrein in te richten als een zogenaamd voedselbos. Een openbaar toegankelijk park dat aansluit op de bestaande voet- en fietspaden en ook een verbinding heeft met het landgoed Thedinghsweert en de nabijgelegen Berenkuil rotonde. De halfverharde schelpenpaden in het park worden rolstoeltoegankelijk. Er komt een flinke vijver met daaromheen bankjes. Ook komen er picknickplaatsen. De beplanting wordt zeer gevarieerd en bestaat voor een deel uit eetbare of kruidachtige gewassen en een deel van de bomen en struiken zal noten produceren. Het voedselbos is ontworpen door de gemeente in nauwe samenspraak met betrokken omwonenden en zal volgens de plannen ook deels door omwonenden beheerd en verzorgd worden.

Organisatie en kosten

De woningen worden gebouwd en beheerd door woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Voor de begeleiding wil de gemeente kiezen voor RIBW-Nijmegen&Rivierenland. RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen. Deze ondersteuning wordt gegeven op gebieden als wonen, werk/zinvolle daginvulling, psychische/lichamelijke gezondheid, sociale relaties en financiën/administratie. Doel is het bereiken van een zo goed en zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. De begeleiding van de bewoners zal op de locatie plaatsvinden. Daarvoor zal er bij de woningen ook een ruimte voor de zorgverleners worden gebouwd. Gedurende de avond en nacht zijn de hulpverleners telefonisch bereikbaar. De voorlopige kostenschatting voor de begeleiding is ruwweg 120.000 euro per jaar. Omdat de gemeente nu ook al begeleidingskosten voor de beoogde doelgroep betaalt, hoeven dit geen extra uitgaven te zijn.

De aanleg van het voedselbos zal grotendeels met subsidies moeten gebeuren. Wethouder Melissen verwacht dat de provincie bereid is een flinke subsidie te verlenen voor de aanleg van een stuk bos op die plaats. De subsidioloog zal daarnaast andere mogelijke subsidiebronnen aan proberen te boren.

Tijdpad

Wanneer de gemeenteraad er mee instemt zal de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan dit jaar nog rond kunnen komen. Daarna kunnen de kleine woningen begin volgend jaar al geplaatst worden. Voorwaarde is daarbij wel dat er geen beroepsprocedures tegen het plan ingebracht worden. De gemeente verwacht wel dat er na het ter inzage leggen van de wijziging van het bestemmingsplan zienswijzen zullen worden ingediend.

Protest omwonenden

Op de site familieperspectief.nl vond ik een positieve reactie op het plan van Joke, een ervaringsdeskundige. Zij schrijft:

Tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2018 heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Ik heb van deze gelegenheid gebruik gemaakt om “iets” aan de beeldvorming te doen. Wat ik erg bijzonder vind is het gesprek dat na afloop ontstond met een van de initiatiefnemers van “Anders Wonen Nee’.  Ik realiseerde me later dat ook ik last had van beeldvorming. Beeldvorming over wat voor mensen er in zo’n protestgroep zitten. We hebben elkaar leren kennen en begrip gekregen voor elkaar. Mijn tekst is zelfs gepubliceerd op hun website. Er is geen wij en zij, we kunnen elkaar versterken en ik zie de toekomst van het Anders Wonen project in Tiel vol vertrouwen tegemoet.”

Ook een aantal omwonenden is erg positief over het combineren van de zorgwoningen met de aanleg van een aantrekkelijk wandel- en recreatiebos. Daar staan echter een groot aantal inwoners tegenover die de plaats van de zorgwoningen opgeschikt vinden. Een petitie waarin de gemeente gevraagd wordt een andere plek te zoeken, is wanneer we dit op 1 april 2021 schrijven, getekend door 714 inwoners van Tiel en omliggende plaatsen. We lezen op de site https://petities.nl/petitions/anders-wonen-nee-niet-aan-de-lingeweg-schaarsdijkweg-in-tiel?locale=en: Langs de locatie komen veel kinderen (o.a. van en naar Passewaaij) onderweg naar school, stad of de naastgelegen sportaccommodaties Locatie is te dicht bij “de Berenkuil”, wat nu al een hangplek is. Route wordt gebruikt door de kwetsbare groep inwoners van Thedinghsweert. Landschap Lingedal zal beschadigd worden Gekozen locatie is te dicht bij bestaande bewoning (50m) Geen 24-uurs toezicht zijn, veiligheid kan niet gegarandeerd worden

Oordeel gemeenteraad

Woensdag 31 maart werden de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen en konden zij hier hun eerste oordeel over geven. Dat oordeel was naast wat zorgen over het algemeen positief. De raadsleden kwamen met tal van vragen maar ook suggesties. Met name werd gewezen op de noodzaak van een zorgvuldige communicatie met omwonenden en de inwoners van Tiel. Tijdens de beeldvormende avond over dit plan werd duidelijk dat het aantal woningen ook in de toekomst beperkt blijft tot zes en dat de huisjes er permanent zullen blijven staan. Wethouder Melissen zegde toe dat er nog een notitie komt met een beschrijving van de doelgroep. De wethouder benadrukte dat het zeker niet gaat om misdadigers of drugshandelaren. Ervaringen elders leren dat de gevreesde overlast door omwonenden doorgaans ongegrond is.

Tijdens de waarschijnlijk digitale raadsvergadering van de maand april zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vraag of het college door te starten met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen verder kan gaan met de uitvoering van het plan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights