Terugblik op 2020, november

Corona

Begin november daalt het aantal besmettingen in Nederland in een langzaam tempo. In grote delen van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar Tiel deel van uit maakt blijft het aantal besmettingen hoog. Tiel is op de corona kaart van Nederland rood gekleurd. Hoopvol is dat er zicht is op het snel beschikbaar komen van vaccins tegen het virus. Grote vraag is of de restaurants met de Kerst open mogen zijn. Later in de maand komt voor de horeca het teleurstellende bericht dat dat er niet in zit. De Rijksoverheid zint op aanscherping van de maatregelen.

Van een grote saamhorigheid waar tijdens de zogenaamde eerste golf sprake van was, valt nu minder te merken. Toch zijn er verschillende Tielenaren die een handje gaan helpen in het ziekenhuis en de zorginstellingen. Walstede krijgt door de ziekte van te veel medewerkers twee weken hulp van vijf geschoolde zorgmedewerkers van de Luchtmobiele Brigade.

Welzijnsinstellingen zorgen in samenwerking met de gemeente voor gratis mondkapjes voor inwoners met een minimaal inkomen. De mondkapjes worden door vrijwilligers vervaardigd.

In november moeten we ook al weer vanwege Corona de traditionele Sinterklaasintocht ontberen. De stichting SinT komt met een leuk alternatief, een intocht verhaal op film. Het Pietenhuis in de Waterstraat neemt daarin een belangrijke plek in en voor de burgemeester getooid met de ‘hoge zijden’ is in de film een belangrijke rol weggelegd.

Beheerder Chris Kramer en pastoraal werker Klaas Faber van de H. Suitbertus parochie organiseerden op 2 november een bijzondere Allerzielen op de R.K. Begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat. De gebruikelijke gebedsviering en rondgang met graven zegening kon door corona maatregelen niet door gaan. Een individuele grafzegening door Klaas Faber was maandagmorgen wel mogelijk.

College tevreden over 2,5 jaar ‘aan het Tielse roer’

Financieel zat het niet mee. Het college was amper gestart toen de jaarcijfers over 2017 in plaats van een mooi overschot een fors tekort toonden. Ook daarna regende het tegenvallers: uitkeringen van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomensbron van de gemeente vielen lager uit dan verwacht en de cijfers van de eerste voortgangspercentage van 2018 waren ook niet om te juichen. Aan de uitgavenkant bleek dat o.a. aannemers van projecten met hogere bedragen kwamen dan door de gemeente begroot. Het ophogen van het budget voor het sociale domein met een miljoen euro bleek onvoldoende om de uitgaven de kosten niet te laten overschrijden.

Niettemin werden veel zaken in gang gezet en soms al voltooid. We noemen: De start van de bouw van 470 nieuwe woningen, waarvan er inmiddels al veel gereed zijn of binnenkort worden opgeleverd. De start van de renovatie en nieuwbouw voor Havo en VWO en het nog prille plan om nieuw te bouwen voor het VMBO op het veilingterrein, de eerste fase van de Waalkade is klaar en de bouw van het nieuwe zwembad ligt op schema. Ook op sociaal-maatschappelijk en sportief gebied werden bij verschillende plannen met de uitvoering begonnen of zijn al afgerond.

Op het gebied van de energietransitie loopt Tiel In vergelijking met de overige Gelderse gemeenten niet voorop. Vraagpunt blijft of er financiële ruimte komt voor de tweede fase van de Waalkade en zeker is dat een snelle fietsverbinding van Tiel naar Geldermalsen en het fietsvriendelijker maken van Tiel nog even moet wachten.

Trots is het college over het feit dat zowel in Tiel als in de dorpen druk gewerkt wordt aan de aanleg van glasvezel.

Samenvattend moeten we concluderen dat veel van de voornemens in het college-akkoord gerealiseerd zijn, in uitvoering zijn of op het punt staat om aan te pakken.

ROC Rivor ziet af van nieuwbouw op het veilingterrein

ROC Rivor besluit af te zien van nieuwbouw op het veilingterrein. Daardoor wordt ook nieuwbouw van de VMBO afdeling van het Lingecollege op dat terrein wat minder zeker. In december besluit het stadsbestuur te blijven inzetten op nieuwbouw voor de VMBO afdeling op dat terrein. Ondanks dat een aantal synergievoordelen door de gezamenlijke huisvesting vervallen, zullen de beide opleidingsinstituten toch nauwer gaan samenwerken.

Programmabegroting 2021-2024

Het college heeft de begroting klaar. In het voorstel wil het college doorgaan met de realisering van een aantal grote projecten die de stad aantrekkelijker moeten maken en in verkeerstechnisch opzicht toegankelijker. Om dit te kunnen betalen moet er flink bezuinigd worden en gaat de OZB extra omhoog. Een zevental verenigingen en maatschappelijke organisaties doet via het inspreekrecht een vergeefse poging om de gevolgen voor hun organisatie ongedaan te maken of te verzachten.

De voorzitter van de vereniging van centrumwinkeliers pleit daarentegen voor het niet snijden in het plan voor het autoluw maken van de binnenstad.

De oppositiepartijen komen met een alternatieve begroting. Daarin wordt voorgesteld om te wachten met de uitvoering van niet strikt noodzakelijke nieuwe uitgaven en investeringen en bezuinigingen die naar het oordeel van de oppositie de leefbaarheid in de gemeente aantasten te schrappen. De oppositie steunt wel de door het college voorgestelde lastenverzwaring. Bij de begrotingsbehandeling door de raad op 19 november blijkt dat de coalitie vasthoudt aan de door het college gepresenteerde begroting. Deze wordt met de stemmen van alle aanwezige oppositiepartijen tegen ongewijzigd aangenomen.

Karakteristieke woningen in de Voorstad gesloopt

Op de hoek Voorstad – Oliemolenwal worden 2 karakteristieke woningen gesloopt. De Verenigingen Oudheidkamer en Waardevol Tiel hadden eerder een protest ingediend waarna de nieuwbouwplannen wat zijn aangepast. Op de percelen van de woningen komt een winkel en appartementencomplex.

 

Wethouder Kreuk door ziekte gedwongen functie tijdelijk neer te leggen

Wethouder Kreuk moet een serie zware behandelingen ondergaan om haar leukemie te bestrijden. Dat maakt doorwerken voor een aantal maanden onmogelijk. Haar partij, de partij voor de Burgers gaat op zoek naar een tijdelijke vervanger.

Bewoners gaan flink meer betalen voor diensten lagere overheden

Nadat eerder bekend werd dat de Onroerende Zaak Belasting in Tiel en de afvalstoffenheffing flink verhoogd zullen worden, kondigt nu ook Waterschap Rivierenland een verhoging van de waterschapslasten aan. De verhogingen zijn niet uniek. Vrijwel alle gemeenten en afvalverwijderaars in Nederland voelen zich gedwongen de belastingen en heffingen te verhogen. Het betekent wel dat de lagere overheden een flink deel van de maatregelen van de rijksoverheid om de koopkracht te verbeteren, met hun tariefsverhogingen afromen.

Baudet zet Tiel op de kaart

Thierry Baudet levert met het Forum voor Democratie een bijdrage aan de naambekendheid van Tiel. Een verzoeningsetentje naar aanleiding van forse problemen binnen de partij zorgde door (vermeende) uitspraken van Baudet tijdens de maaltijd achteraf voor veel commotie en een uitstroom van bestuurders en leden. De bijeenkomst in Tiel zou later in de media nog vaak genoemd worden.

Installatie kinderraad

30 november was de installatie Tielse kinderraad door burgemeester Hans Beenakker. 13 scholen leveren 25 nieuwe leden. De installatie in de raadzaal was vanwege corona zonder publiek. Dit jaar met een nieuwe griffier mevrouw Marianne Ohello-Vink.

Pomona in nieuwe kleuren

Fiets- en voetveer Pomona is na onderhoudsbeurt van enkele weken in nieuwe kleuren terug bij de veerdienst Tiel Wamel over de Waal.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights