Begrotingsdebat Tiel, wil coalitie is wet

Na ruim acht uur debatteren heeft de gemeenteraad van Tiel op 11 november de Programmabegroting ongewijzigd vastgesteld. Alle oppositiepartijen met uitzondering van het afwezige Kleurrijk stemden tegen en sloten het debat af met een motie van treurnis. Die motie werd door de coalitie verworpen.

Aan het begin van de raadsvergadering waren de verwachtingen hooggespannen. In een eerdere voorbespreking werd de raad gevraagd aan te geven welke variant het college uit drie voorgelegde varianten moest uitwerken in een begrotingsvoorstel. Die drie varianten onderscheidden zich vooral in het investeren in de gebied binnen de gracht en het versterken van de ambtelijke organisatie. Van minder naar meer investeren in de stad en bestuur dus. Enkele oppositiepartijen stelden toen een vierde variant voor. Rode draad daarin was: Investeer alleen waar dit strikt noodzakelijk is gezien de dalende reserves en de onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus op wat langere termijn en wees terughoudend met lastenverzwaringen en bezuinigen die de inwoners raken. Wethouder Melissen liet tijdens het debat voorzichtig merken wel te voelen voor deze pas op de plaats. Na een lange discussie werd geconcludeerd dat die vierde variant niet nodig was. Gekozen werd voor de meest vergaande en voorkeursvariant van het college waarbij er veel geïnvesteerd zou worden. De door het college gepresenteerde begroting was immers maar een voorstel waar de raad naar believen in kon wijzigen op voorwaarde dat de begroting sluitend bleef en er natuurlijk een meerderheid was voor die wijzigingen.

Het voorgaande schiep de verwachting dat er tijdens de begrotingsvergadering een open en constructief debat zou plaats vinden waarbij in beginsel alles bespreekbaar was en gewijzigd kon worden. Daar kwam het niet van. Vijf van de zes oppositie partijen hadden voor het debat een alternatieve begroting gemaakt die er op neerkwam dat aan de lastenverzwaring niet getild werd. Wel werd er veel minder uitgegeven aan dure nieuwe grote projecten, werd de binnenstad op een veel soberder manier autoluw gemaakt en werd er minder geld voor het versterken van de ambtelijke organisatie uitgetrokken. Voor de besparingen die dat opleverde en het schrappen van enkele andere plannen konden tal van bezuinigingen die de inwoners en sportverenigingen zouden raken, worden geschrapt.

Die wijzigingen bleken voor de coalitie onbespreekbaar. De meekoppelkansen die het vervangen van de riolering in enkele woonstraten in de binnenstad bood, moesten nu benut worden en. Het aantrekkelijk maken van het gebied binnen de grachten was naar het oordeel van de coalitie nodig om het koopcentrum en de culturele voorzieningen overeind te houden. Dat hielp volgens de coalitiepartijen om beter gesitueerden naar Tiel te halen en om meer bezoekers te trekken. Die konden dan voor meer inkomsten voor de gemeente zorgen, de culturele instellingen en de neringdoenden in het centrum. Over en weer werd er lang heen en weer gepraat waarbij de keuze tussen mensen (oppositie) of stenen (coalitie) een terugkerend onderwerp was in de beschouwingen. Bij de eindstemming verwierp de coalitie (PvdB, VVD en PvdA) de alternatieve begroting en nam de door het college voorgestelde begroting ongewijzigd over. Daarop diende de oppositie een motie van treurnis in over de gang van zaken maar haalde het niet. Een pijnpunt van de oppositie (D66, CDA, GroenLinks, Pro-Tiel en Christen-Unie) was dat de coalitie (PvdB, VVD en PvdA) met geen woord repte over de bezwaren van de insprekers tegen bezuinigingsvoorstellen die een dag eerder in een extra raadsvergadering waren uitgesproken.

Wat is nu besloten:

a) Bezuinigen

Buah-Hati krijgt minder subsidie. Het aantal wijkregisseurs wordt teruggebracht van 4 naar 3. Het budget voor wijkinitiatieven wordt verlaagd evenals het budget voor cultuurcoaches. Op termijn wordt de inzet van buurtcoaches verminderd. Er komen minder of geen gratis parkeerdagen. De grotere evenementen krijgen minder subsidie en moeten zaken die de gemeente eerst uitvoerde en betaalde zelf ter hand nemen. De activiteiten van de coördinator maatschappelijke stages en coördinator brede school worden beëindigd. Het cadeau bij geboorteaangifte vervalt. Organisaties die de belangen behartigen voor inwoners met een migratieachtergrond moeten het met minder gemeentelijk geld doen. Er komt een drempelbedrag voor het WMO vervoer. Het leasen van bloembakken voor de binnenstad stopt. Er komt minder geld voor op peil houden van de beeldkwaliteit binnenstad. Alle subsidies, waaronder bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden met 5 % verlaagd.

b) Lastenverzwaringen

De bijdrage voor een tweede parkeervergunning, de grafrechten en de leges voor omgevingsvergunningen worden duurder. De OZB gaat met 10 % omhoog. De toeristenbelasting wordt hoger en de parkeertarieven stijgen. De kilometergrens voor schoolvervoer wordt verhoogd naar 6 kilometer. Daarnaast worden alle gemeentelijke belastingen verhoogd met het inflatiepercentage.

c) Overige punten.

Het college halveert het sportveld bij het Lingecollege en geeft dit een andere bestemming. Ook worden gemeentelijke eigendommen die de gemeente kan missen, sneller verkocht.

Let op: dit overzicht is niet compleet en de invoeringsdata van de bezuinigingen varieert. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de begroting op de website van de gemeente.

Enkele opmerkelijke punten tijdens het debat

De tweede fase van de Waalkade, dat is het opknappen van de rondweg langs het water en de Waalkade zelf wordt voorlopig niet uitgevoerd. Wethouder Melissen gaat wel kijken of hij tegen lage kosten de betonplaten aan de Waalzijde van de vroegere parkeerplaats kan laten vervangen door gras. Het college houdt vast aan het idee om de VMBO-afdeling van het Lingecollege te verplaatsen naar het Veilingterrein.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights