Voortgang woningbouw in Tiel Passewaaij

Rechts de toekomstige buurt 9-10-11

Langzaam maar zeker raakt buurt zeven in Passewaaij volgebouwd. Nu resteert nog het bebouwen van de buurten 9, 10 en 11 aan de westelijk kant van de wijk. Dan is de wijk ‘af’’. De gemeente Tiel wil in die buurten naast de woningbehoefte van de eigen inwoners vooral bouwen voor mensen met een flinke financiële draagkracht. Die beter gesitueerden moeten naar Tiel gelokt worden door de fraaie omgeving, de grootstedelijke faciliteiten en tegelijkertijd de bekoring van een relatief kleine plaats. Er moet volgens de gemeente voor deze groep echt onderscheidend gebouwd worden. Hoe dat er uit gaat zien werd in de presentaties tijdens de laatste vergadering van de commissie ruimte niet echt duidelijk. Wel dat het mooie buurten moeten worden met veel water en groen. Veel ´luxe´ bouw vereist veel grond. Niettemin is er in de te ontwikkelen wijken plaats voor 1000 tot 1200 woningen. De gemeente hoopt in 2023 met de bouw in de drie laatste buurten van Passewaaij te beginnen. De nieuw aan te leggen rondweg komt daarbij waarschijnlijk binnen de bebouwing te liggen. Dat is goedkoper omdat de weg dan een stuk korter is dan buitenom. Bovendien is aanleg buitenom niet mogelijk omdat enkele grondeigenaren waar de weg zou moeten komen, nog niet willen verkopen. De aanleg moet betaald worden uit een toeslag op de te bouwen woningen. De weg zal daarom pas na 2023 beschikbaar komen. Over de derde ontsluitingsweg, die ook dringend nodig is, valt nog niets concreets te zeggen. Een haalbaarheidsstudie, die nu uitgevoerd wordt, moet duidelijk maken of die derde aansluiting vanuit Passewaaij naar de A15 ruimtelijk mogelijk is en voor de gemeente te betalen is. Eerder heeft Rijkswaterstaat laten weten niet enthousiast te zijn over een extra aansluiting vanuit Tiel op de A15.

Volgens de huidige afspraken mag Tiel de komende jaren tussen de 100 en 120 woningen per jaar bouwen. De regio en de provincie hebben echter begrip voor het streven van Tiel om meer draagkrachtige inwoners aan te trekken. De gemeente heeft jarenlang veel sociale woningen gebouwd waar ook veel mensen van uit de regio gebruik van hebben gemaakt. De gemeente gaat er van uit dat er de komende tijd 150 woningen per jaar gebouwd mogen en kunnen worden. Dat aantal is ook de laatste jaren gerealiseerd en staat ook in de onlangs geactualiseerde woonvisie. Of dat lukt moet nog blijken.

Tiel heeft geen eigen grond en is afhankelijk van de plannen van projectontwikkelaars. Dat maakt snel handelen lastig. In Passewaaij is de beschikbare bouwgrond in handen van 13 eigenaren. Dat zijn projectontwikkelaars en een woningbouwcorporatie. Het is lastig om projectontwikkelaars precies te laten bouwen zoals de gemeente dat wil. In een overleg met de gemeente hebben die al laten weten niet enthousiast te zijn over de plannen om tot de verbeelding sprekende woningen te bouwen. Men kiest liever voor het veilige alledaagse.

Project Lingedijk

Op dit moment wordt er vooral in de bebouwde kom druk gebouwd. Gaten vullen in de bebouwde kom, het zogenaamde inbreiden, heeft bij de provincie de voorkeur boven het bebouwen van buitengebied ofwel uitbreiden. Het gaat in de praktijk ook makkelijker en daardoor sneller. Binnen Tiel staan nog enkele grote projecten op stapel. Dat betreft vooral appartementen. De woningbouw op het veilingterrein is evenals de nieuwe wijken in Passewaaij vooral bedoeld voor de mensen met een hoger inkomen.

Appartementen plan op locatie Amstelhoek Kijkuit

Ook in de wijken met nu vrijwel uitsluitend sociale woningen, wil de gemeente de bevolkingssamenstelling gevarieerder maken. Daarvoor zullen wat bestaande woningen moeten wijken en vervangen door woningen van een duurder type. Op het Veilingterrein moet nog veel gebeuren voordat daar gebouwd kan worden. Datzelfde geldt voor Passewaaij.

Buitenplaats nieuwbouw Passewaaij / Zennewijnen
Bouw van een van de laatste woningen buurt 7 Passewaaijse Hogeweg
Recent gebouwde woningen aan de Bruine Eikenpage met links de toekomstige uitbreiding buurt 9-10-11

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights