Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 14 juli 2020

Jaarrekening: accountant adviseert: “Zorgen voor minder uitgaven en meer inkomsten”

De commissie beleidscyclus besteedde in een voorbespreking aandacht aan de jaarrekening 2019. Daar kwamen vooral technische punten aan de orde. Meerdere sprekers herhaalden dat ondanks een miniem overschotje de financiële toekomst van de gemeente somber blijft. Unal Sözen (GroenLinks) wees er op dat de demografische ontwikkelingen (meer zorgbehoevenden en meer ouderen) daarbij niet helpt. Ton Zuidema (D66) citeerde de accountant die in zijn controlerapport schrijft dat de gemeente de komende jaren minder moet uitgeven en moet zorgen voor meer inkomsten om financieel gezond te worden. Dinsdag 14 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken en zal deze vervolgens vaststellen. De vergadering, die om 19.30 uur begint, is niet toegankelijk voor niet-raadsleden maar wel op internet te volgen. Op de agenda staat ook een bespreking van het evaluatierapport over het omgekeerd inzamelen van restafval door Avri.

Ruimtelijk ontwerp binnenstad gepresenteerd

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte presenteerde het stedebouwkundig bureau IMOSS een aantal schetsen van hoe het centrum van Tiel er uit zou kunnen zien wanneer gebruik gemaakt wordt van de meekoppelkansen die het vervangen van de riolering in enkele straten bieden. Wij publiceerden hier al eerder over. Daarom beperken we ons nu tot het laten zien van de schetsen en geven we nog wat informatie, waarover we eerder niet beschikten.

De schetsen zijn mede tot stand gekomen door de inbreng van bewoners en ondernemers. Die hebben niet alleen ideeën aangereikt maar ze ook mee uitgewerkt. De stegen, die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Tiel, worden ook mee genomen in het plan. Zij krijgen een aangepaste bestrating. De schetsen geven om een beeld van de denkrichting en de mogelijkheden voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor bewoners en bezoekers.

Het is vooralsnog de vraag of de plannen snel tot uitvoering komen. Tiel heeft nauwelijks geld voor nieuwe plannen en er wachten andere wenselijke projecten al lang op uitvoering. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 zal blijken of de gemeenteraad het project autoluw maken van de binnenstad een hoge prioriteit geeft en of de miljoenen die voor de uitvoering nodig zijn, gevonden kunnen worden.

Bioscoop wordt gemist

De Metro bioscoop in de binnenstad is gesloten. Bij een centrumgemeente als Tiel hoort een bioscoop tot de basisvoorzieningen. Dat is wethouder Ben Brink zich goed bewust. Hij probeert een van de bioscoopconcerns te bewegen om in Tiel een nieuwe bioscoop te bouwen en te exploiteren. Door de coronaperikelen zal dit op korte termijn niet lukken. De wethouder verwacht dat er binnenkort toch op andere wijze in de stad van bioscoopfilms genoten kan worden. Details kan de wethouder nog niet geven. Meest voor de hand ligt een uitbreiding van het filmprogramma-aanbod in de Agnietenhof. De voor film geschikte confortabele kleine zaal (ruim 250 stoelen) is daar niet alle avonden in gebruik.

Vroegere Serviceflat De Batouwe houdt woonbestemming en krijgt facelift.

Al een aantal weken is bouwbedrijf de Vree en Sliepen druk aan het werk in het gebouw van de vroegere serviceflat De Batouwe. De algehele sloopplannen zijn van de baan en het gebouw dat eigendom is van woningcorporatie Thius, krijgt een facelift en wordt duurzaam gemaakt. Thius investeert maar liefst 15 miljoen euro in het gebouw aan de Wadenoijenlaan. Het gebouw krijgt een eigentijdse uitstraling en de 134 kleine appartementen krijgen naast een goede isolatie eigentijdse voorzieningen. Na de renovatie blijven er nog 121 sociale huurappartementen over, waarvan er 107 twee kamers bevatten en 14 vier kamers gaan tellen.

Corso nieuws

Dat er dit jaar geen corso is, betekent niet dat de stichting Vierstromeland en de corsoverenigingen een jaar vakantie nemen. Het bruist van de activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Een overzicht:

Kerk-Avezaath maakt doorstart

Een groep enthousiaste leden aangevuld met ervaren bouwers van buiten het dorp kan niet aanzien dat aan de corsotraditie van Kerk-Avezaath een eind komt. Dus zijn er concrete plannen voor een doorstart. De club in oprichting wil de duurzame corsowagen, die ontworpen is door leerlingen van het Technasium van het Lingecollege gaan bouwen.

 

De Dekker Groep uit IJzendoorn heeft zich bereid verklaard de wagen te sponseren. Dekker ziet graag dat de duurzame corsowagen op waterstof gaat rijden en wil ook daar bij helpen. Een andere sponsor van de wagen is de grote en trouwe hoofdsponsor Rabobank West-Betuwe.

 

Fruitsculptuur

Op zaterdag 19 september, precies op de tijd dat het corso onder normale omstandigheden van start zou zijn gegaan, onthult het bestuur een fruitsculptuur, dat een plaats gaat krijgen in de binnenstad van Tiel. De sculptuur zal voorzien zijn van een aftelklok naar het corso 2021. Met het beeld wil het corsobestuur iedereen attenderen op het eerstvolgende corso in 2021.

Clubquiz

Ook op 19 september is er rond 16.00 uur een quiz voor de leggers van de mozaïeken, de vrijwilligers van Vierstromenland en natuurlijk de leden van de corsoclubs. Deelnemers doen mee vanuit de eigen locaties en zijn via een livestream met elkaar verbonden.

Corsocongres

Jaarlijks organiseert de koepel van de Nederlandse corso’s een congres waarin kennis gedeeld wordt en de dertig verenigingen onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Dit jaar is de stichting Vierstromenland gastheer van dit congres dat op 3 oktober in restaurant De Betuwe georganiseerd wordt. Een mooie gelegenheid om de deelnemers uit het hele land te interesseren voor het fruitcorso en de streek.

Duurzaamheid en geschiedenis

Het niet doorgaan van het corso schept gelegenheid om onderwerpen op te pakken waar normaal nauwelijks tijd voor is. Het bestuur koos voor de thema’s ‘Geschiedenis van het corso’ en ‘Duurzaamheid’. Commissies gaan zich over deze thema’s buigen.

Rijk stelt eerste betaling van schade door Covid 19 in vooruitzicht

Wethouder Melissen kon de commissie beleidscyclus verblijden met goed nieuws. Bij wijze van voorschot krijgt de gemeente over de periode van maart tot 1 juni alvast ongeveer één miljoen euro uitgekeerd. Het is een vergoeding voor het gemis van inkomsten voor cultuur (158.000), inhaalzorg jeugd 91.000, maatschappelijke ondersteuning 33.000, parkeren 295.000, toeristenbelasting 43.000 sociale werkvoorziening 375.000 en nog enkele andere veel kleinere posten. Wethouder Melissen: “Het zijn voorschotten en het betreft de periode 1 maart – 1 juni. Er komt nog meer. Dat is wel nodig ook. In de zogenaamde impactmonitor informeert het college de raad over de gevolgen van de coronapandemie voor de gemeentelijke organisatie en de extra kosten die door de crises veroorzaakt worden. Iedere vier weken actualiseert het college de vermelde informatie. Op 23 juni presenteerde het college de volgende stand van zaken. De cijfers hebben betrekking op feitelijk uitgegeven bedragen, gemis aan inkomsten en zijn deels zo objectief mogelijke schattingen.

Kosten crisisorganisatie (lokaal en regionaal) 22.000

Extra kosten GGD vermeerderd met het bedrag aan minder inkomsten 300.000

Kosten afzetten diverse 9sport)locaties 9.600

Extra boa-uren 132.000

Verlies parkeerinkomsten 600.000

Minder ontvangen verblijfsbelasting 40.000

Minder precario-inkomsten (terrassen) 24.000

Kosten ambtenaren voor coronagerelateerde werkzaamheden 650.000*

Minder opgenomen verlof ambtenaren 150.000

Aanpassing werkplekken en publieksbalie 7.000

Mogelijk noodzakelijke inhuur van personeel voor inlopen achterstanden 38.000

Derving van huren buitensportaccommodaties 27.000

Cultuurbedrijf (kosten schatting gemis aan inkomsten over geheel 2020) 385.000

Minder bezoekersinkomsten museum 17.000

Het college acht de kans dat de rijksoverheid een groot deel van deze kosten zal vergoeden groot.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights