Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 29 mei 2020

De vergadering van de gemeenteraad leverde samen met ander nieuws deze week voldoende stof voor een tweede “Nieuws van en over de gemeente Tiel”.

Covid 19

Maandag 1 juni gaan de terrassen in Tiel weer open. Horeca-ondernemers die in verband met de afstandsregels hun terras willen vergroten, kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Burgemeester Beenakker beloofde een snelle behandeling. Bij de beoordeling zijn een voldoende vrije doorloop (voetgangers)verkeer en ruimte voor de hulpdiensten wel belangrijke criteria. De burgemeester staat welwillend tegen het idee vanuit de raad om terrassen op andere plaatsen zoals pleinen en plantsoenen toe te staan. De burgemeester was tevreden over de wijze waarop de inwoners en met name de jeugd het belang van een onderlinge afstand van 1,5 meter inzien en zich daar met uitzondering van enkele jeugdgroepen ook aan houden. De afgebakende looprichtingen in de winkelstraten voldoen goed.

 

 

 

Een juni is er extra Boa-toezicht in de stad. Beenakker wees er op dat de verantwoordelijkheid voor het voldoende afstand houden van terrasbezoekers in eerste instantie bij de exploitanten ligt. Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) zullen Tweede Pinksterdag extra surveilleren. Hun rol zal echter meer adviserend dan verbaliserend zijn. De burgemeester vroeg opnieuw om de afstandsregels in acht te nemen in verband met de eigen en andermans gezondheid. Wanneer het aantal meldingen van besmettingen de komende weken stijgt is de overheid gedwongen de huidige versoepeling van regels en beperkingen weer ongedaan te maken.

Flipje en fruit op mondkapje

Vanaf 1 juni is het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer, waaronder voetveer Pomona, verplicht. Het Flipje en Streekmuseum doet zijn naam eer aan met het verkopen van mondkapjes met afbeeldingen van Flipje en fruit er op. Leuk om te zien en u maakt ook nog reclame voor uw gemeente. Dat mondkapje kost 4,50 euro en is vanaf dinsdagmiddag te koop in het museum aan het Plein.

 

 

 

 

Hogere belasting voor Tielenaren?

De Coronacrisis heeft spectaculaire gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente. Dat zag er al niet best uit en is dit jaar verder verslechterd door diverse tegenvallers, te optimistische verwachtingen en niet geplande uitgaven. Insiders weten ondertussen dat hogere lokale belastingen en hogere prijzen voor bijvoorbeeld parkeren onvermijdelijk zijn. Dat is nodig om met voldoende geloofwaardigheid steun te krijgen van provincie of rijk. Weten is een dat hardop uitspreken is een tweede. Ton Zuidema (D66) doorbrak dit taboe tijdens de raadsvergadering van 27 mei. Bij de verschillende overleggen over de begroting voor 2021 zal het verhogen van de gemeentelijke inkomsten door lastenverzwaring op de agenda staan.

Het college geeft in een overzicht van ruim 50 bladzijden een overzicht van de impact van het virus op de lokale samenleving en de gemeentelijke organisatie. Dat overzicht zal de komende tijd regelmatig aangevuld worden. In een apart artikel komt de Tielenaar met een samenvatting van dit lijvige rapport. Voor wie het zelf helemaal wil lezen: U vindt het bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van 27 mei. Alle fracties hadden veel waardering voor deze heldere en uitvoerige verslaglegging, die de komende maanden regelmatig aangevuld en geactualiseerd zal worden.

Toerusting BOA’s

De recente mishandeling van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)in Ede heeft de roep om extra verdediginsmiddelen voor deze handhavers en toezichthouders deze week weer doen oplaaien. Mevr Derksen (VVD) vroeg of daar in de regio aandacht voor was. Burgemeester Beenakker vertelde dat de Boa’s op dit moment de beschikking hebben over handboeien en dat er in regionaal verband overleg gepland is of daar nog zaken aan toegevoegd moeten worden. Beenakker: “Boa’s zijn echter geen politie-agenten. Wanneer er geweld dreigt hebben zij de instructie om weg te gaan en de politie te waarschuwen. Er is dan wel sprake van een aanrijtijd. Maar die zal, omdat we in Tiel beschikken over een politiebureau veelal kort zijn. We denken wel concreet aan het beschikbaar stellen van webcams. Optreden tegen geweld blijft in eerste instantie een zaak van de politie. Al moet ik toegeven dat deze toezichthouders zich langzaam lijken te ontwikkelen tot een soort gemeentepolitie. Maar daarvoor is nodig dat de rijksoverheid ook de financiën daarvoor beschikbaar stelt.” Ondertussen heeft de vakbond van de Boa’s uitgesproken dat zij een oproepknop voor de politie en een webcam voor de Boa’s niet voldoende vinden. Op verschillende plaatsen hebben de Boa’s acties georganiseerd om meer en betere verdedigingsmiddelen te krijgen.

Tweede tankstation nabij Medel?

De firma van Dijkhuizen heeft in 2009 op industrieterrein Medel (Prinsenhof 2) een modern en veelzijdig tankstation gebouwd in combinatie met stalling ruimte voor de tankwagens van het bedrijf. Alvorens daar te bouwen heeft het bedrijf bedongen dat zij zelf wanneer daar behoefte aan blijkt een tweede onbemand pompstation mogen oprichten en dat zich verder geen andere brandstofleveranciers op Medel mogen vestigen.

De grond van Medel behoort tot de gemeente Tiel, maar de exploitatie van Medel is in handen van de Gemeente Neder-Betuwe en Tiel gezamenlijk. Op 20 februari 2020 is Neder-Betuwe gestart met een procedure om de bouw en exploitatie van een door anderen dan van Dijkhuizen geëxploiteerd tankstation aan de Medelsestraat 3 in Echteld mogelijk te maken. Dit perceel waar eerder boerderij de Vaalt stond, grenst aan het terrein van Medel. Van Dijkhuizen beschouwt dit als een onrechtmatige inbreuk op de gemaakte afspraken en vecht het plan van de gemeente Neder-Betuwe aan. Het bedrijf roept via zijn juridisch adviseur de gemeente Tiel op om Neder-Betuwe te bewegen de bestemming van het terrein De Vaalt niet te wijzigen en wijst op de schadeloosheidseis die zal volgen wanneer Neder-Betuwe daar geen gevolg aan geeft. Tiel zal dan de helft van de schadeloosstelling moeten betalen.

Op 6 mei 2020 heeft de directeur van bedrijvenpark Medel laten weten dat het eventuele benzinestation op het vroegere terrein van De Vaalt buiten de met Dijkhuizen gemaakte ‘alleenrecht’ afspraken valt omdat die plek geen deel uitmaakt van Medel. Het is nu afwachten of Dijkhuizen juridische vervolgstappen zet.

De gemeente Tiel heeft in een veel eerder stadium al tevergeefs geprobeerd Neder-Betuwe er van te overtuigen dat de bouw van een tankstation door derden niet in de geest is van de met Van Dijkhuizen gemaakte afspraken.

Noodkreet bewoners Kloosterstraat

“Wij zijn de overlast van de verschillende groepen hangjongeren bij de overkapte ingang van de vroegere bibliotheek zat en willen dat de gemeente er voor zorgt dat ‘hangen’ op dat plateau niet meer mogelijk is.” Dat is de kern van een brief die bewoners en een ondernemer naar de gemeente schreven. In de brief staat verder dat men sinds de bibliotheek verhuisd is naar het Zindergebouw herhaaldelijk de politie heeft moeten bellen en dat meerdere bewoners voor eigen rekening camera’s hebben opgehangen. De overlast is al die tijd alleen maar toegenomen en bestaat uit continu gepraat, gelach, geschreeuw, samen kijken van filmpjes op mobieltjes of luisteren naar muziek, gebruik van drank en drugs en achterlaten van afval. De overlast is extra hinderlijk omdat tegenover de ingang van de vroegere bibliotheek de ingang van een begrafenisonderneming gevestigd is. Daar vinden regelmatig condoleance- en afscheidsdiensten plaats.

De brief heeft resultaat gehad. Op korte termijn gaat de gemeente het fysiek onmogelijk maken om op die plek nog rond te hangen. Ook worden controles door toezichthouders geïntensiveerd. Voor het CDA was de brief aanleiding om de aanpak van overlast van hangjongeren, die zich op meer plekken in de gemeente voordoet opnieuw ter bespreking op de agenda te zetten.

Woonpand op hoek Voorstad – Oliemolenwal wordt niet gesloopt

De Oudheidkamer, Waardevol Tiel, Stichting Stadsherstel en de Erfgoed Vereniging Heemschut uitten in een brief hun zorgen over het plan van de eigenaar van de panden voorstad 31 en 33 om het woonpand te slopen en op die plaats en het achterliggende terrein een winkel met daarboven appartementen te bouwen. De organisaties stellen dat het hier om een in cultuurhistorisch opzicht waardevol en karakteristiek pand gaat, dat dateert uit 1926 en in de stijl van de Amsterdamse school is gebouwd en daarom mede gelet op het erfgoedplan van de gemeente niet gesloopt moet worden.

 

Het resultaat van de brief was een goed gesprek met wethouder Groen met de indieners en overleg met de eigenaar van het pand. De voorgevel van het pand wordt niet gesloopt. Tegen de zijgevel tegenover de winkelvleugel aan de Oliemolenwal komt nu zelfs een fraaie afbeelding van hoe het daar vroeger was. Het pand staat vlakbij de gesloopte Zandwijckse Poort. De brief van de vier organisaties vormde voor het CDA aanleiding om in een komende vergadering van de Commissie Ruimte te bespreken hoe de historische panden in de binnenstad het beste behouden kunnen blijven.

1958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historische binnenstad is een belangrijke trekpleister van bezoekers voor hun visite aan Tiel. Om die reden wordt nu ook de voorgevel van het patronaatsgebouw in de Hoveniersweg gespaard, terwijl de rest van het pand gesloopt wordt. Momenteel is dat een spectaculair gezicht.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijk extra fietsenrekken in centrum

Om het onderling afstand houden makkelijker mogelijk te maken is het ongewenst om met de fiets de winkelstraten in het centrum in te gaan. Daarom heeft de gemeente extra fietsenrekken geplaatst bij parkeerterrein Oude Haven, naast het oude postkantoor op het Hoogeinde, aan het begin van de Hoogeindsestraat en op de Varkensmarkt. Wethouder Frank Groen roept iedereen op daar gebruik van te maken en niet met de fiets de winkelstraten in te gaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights