Tiels college kiest voor ‘Polenhotels’

In Nederland werken ongeveer 800.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. De grootste groep komt uit Polen. In de Betuwe werken er ook veel. Ze zijn hard nodig om het werk te doen waarvoor te weinig Nederlanders beschikbaar zijn. Zonder arbeidsmigranten zouden veel bedrijven in grote problemen komen. Wanneer werkgevers zich aan de regels houden, zijn ze zeker niet goedkoper dan Nederlandse arbeidskrachten maar ze weten wel van stevig aanpakken en ze zijn flexibel wanneer het op het maken van extra uren aankomt.

Twee- tot vierduizend arbeidsmigranten wonen in Tiel

De schattingen van het aantal Oost-Europeanen die in Tiel wonen er werken lopen flink uiteen. Die variëren van twee- tot vier duizend. In de agrarische sector zorgt een aantal fruittelers zelf voor huisvesting op het bedrijfsterrein. In andere sectoren doen de uitzendbureaus dat. Daarvoor hebben zij relatief goedkope woningen aangekocht en zodanig vertimmerd dat er veel mensen vaak onder primitieve omstandigheden in kunnen wonen.

Keerzijden

Een keerzijde van het inzetten van buitenlandse werknemers is dat zij in Tiel vaak geconcentreerd wonen in enkele buurten met veel goedkope woningen. Door het hoge aantal bewoners per woning zorgt dit voor extra druk op de weinige parkeerplaatsen in die wijken. Een ander probleem is dat de noeste werkers graag een biertje drinken. Dat leidt niet zelden tot onderling geruzie en lawaai overlast. Vervelend voor de gemeente is dat deze groep inwoners lang niet altijd geregistreerd staat in het bevolkingsregister en dus niet meetelt als inwoner bij de verdeling van de gelden uit het gemeentefonds. Maar ze maken wel gebruik van de gemeentelijke voorzieningen.

Een ander probleem is dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten woningen onttrokken worden uit de voorraad die bedoeld is voor mensen die voor langere tijd in Tiel willen wonen. Juist in de categorie goedkope woningen, waar starters zo’n behoefte aan hebben, is de vraag groot. Over hoeveel woningen het hier gaat weet de gemeente niet. Men schat het aantal op – schrik niet –250 tot 500 woningen.

Gemeente verstevigt greep op huisvesting arbeidsmigranten

Al deze problemen en klachten van inwoners uit straten en buurten waar veel arbeidsmigranten wonen, hebben er voor gezorgd dat de gemeente wat meer grip op de huisvesting van arbeidsmigranten wil krijgen. Sinds eind vorig jaar is voor het verkameren van woningen voor arbeidsmigranten een vergunning nodig. Daarvan zijn er door de strenge regels dit jaar slechts twee uitgegeven. Een andere maatregel is dat arbeidsmigranten, die niet bij de gemeente ingeschreven staan, verblijfsbelasting moeten betalen. Uitzendbureaus moeten daartoe dagelijks aan de gemeente met naam en toenaam doorgeven wie waar verblijft.

Speciale hotels

Daarnaast wil het college het mogelijk maken dat arbeidsmigranten meer geconcentreerd gaan wonen. De uitzendbureaus moeten daar voor zorgen door de bouw en exploitatie van speciale woonvormen, die men ook wel Polenhotels noemt. Twee uitzendorganisaties hebben al aangekondigd hier aan mee te willen werken. Het college verwacht door de bouw van de hotels op redelijk korte termijn 75 tot 80 woningen, die nu in gebruik zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de normale woningvoorraad te kunnen toevoegen.

Dat is echter gemakkelijker in een nota geschreven dan gerealiseerd. De ervaring elders leert dat bedrijven bezwaar maken tegen de vestiging op bedrijventerreinen terwijl je in bebouwd gebied ook vrijwel zeker niet kunt rekenen op applaus van omwonenden. Twee uitzendbureaus hebben laten weten belangstelling te hebben voor het ontwikkelen van deze woonvormen waar 100 tot 350 gastarbeiders op een plek wonen.

Een vraag is ook of de uitzendbureaus die zeggen te willen meewerken , ook werkelijk bouwopdrachten gaan verstrekken. Ervaringen elders in het land leren dat dit soort investeringen zelden rendabel zijn. Bovendien stelt de gemeente strenge eisen aan de te bouwen centrale huisvesting op het gebied van bouw, locatie en toezicht. Een ander probleem is dat het aantal arbeidsmigranten sterk kan gaan fluctueren. Tijdens een periode van laagconjunctuur daalt de behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten. Anderzijds is er ook een ontwikkeling dat door de groei van de welvaart, met name in Polen, de belangstelling voor het in West-Europa gaan werken afneemt.

Dinsdag 3 december bespreekt de commissie ruimte de kadernotitie waarna de gemeenteraad hier een besluit over zal nemen.

Voorjaar 2018 was het onderwerp landelijk nieuws

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights