Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 21 november 2019

In deze bijdrage aandacht voor een onderzoek om de VMBO-afdeling van het Lingecollege samen met onderdelen van ROC Rivor te huisvesten op het veilingterrein bij het NS station, veranderingen in het beheer van de weekmarkten, de vaststelling van de gemeentelijke begroting en een startnotitie van de organisaties die in het kader van de regionale energiestrategie aan de slag moeten om Nederland energieneutraal te maken.

Stand van zaken renovatie gebouwen Lingecollege; VMBO en ROC Rivor mogelijk samen op een terrein.

Binnenkort wordt de gemeenteraad geïnformeerd hoe het met de voortgang van de renovatie van het Lingecollege staat. Verrassend daarbij is de vooraankondiging dat het college de mogelijkheid wil onderzoeken om de huidige VMBO afdeling aan de Teisterbantlaan, waar beroepsgerichte opleidingen verzorgd worden samen met nieuwbouw voor het ROC Rivor te huisvesten op het veilingterrein bij het station.

Marktmeester wordt niet vervangen

Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie en het toezicht van de wekelijkse markten in Tiel. De marktmeester, die in dienst is van Avri, neemt nu het leeuwendeel van het werk dat daarbij komt kijken voor zijn rekening. Dat gaat veranderen. De marktmeester gaat met pensioen. Een goed moment om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden rond de weekmarkten anders te organiseren. Met ingang van 1 januari 2020 wordt daartoe de overeenkomst met Avri over het beheer van de markten opgezegd . De gemeente wil binnen kaders die de gemeente zelf vaststelt veel meer aan de marktkooplui zelf overlaten. Dat moet nog in detail uitgewerkt worden en met de gemeenteraad besproken. In afwachting hiervan wordt de functie van marktmeester tijdelijk ingevuld tot 1 april 2020.

Begroting nagenoeg ongewijzigd vastgesteld

Woensdag 13 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 en volgende jaren nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. De beiaardier mag onder voorwaarden nog even blijven en een enkele bezuiniging is wat verzacht. Pleidooien om niet op het mantelzorgcompliment te bezuinigen haalden het niet. Vanaf 2020 wordt er minder geld voor uitgetrokken.

Duidelijk is dat de financiële positie van de gemeente precair is. Vanaf 2022 wordt nu al een flink tekort voorzien, terwijl college en raad nog twee miljoen nodig hebben om de Waalkade een stuk aantrekkelijker te maken en er 1,5 miljoen nodig is om de ambtelijke ondersteuning op orde te brengen.

In de ambtelijke organisatie is de laatste jaren flink bezuinigd , terwijl er tegelijkertijd een aantal taken van rijk naar gemeenten geschoven werden. Het college vindt versterking daarom dringend nodig. Het college is optimistisch over het antwoord op de vraag of de provincie met de huidige begroting kan instemmen. Of dat zo is zal binnen enkele weken blijken. Gedeputeerde Jan Markink wil deze maand nog met een uitgebreide delegatie van college en raad overleggen en zal nog dit jaar meedelen of en onder welke voorwaarden de provincie al dan niet kan instemmen met de meerjaren begroting. Wanneer de provincie niet akkoord gaat ligt een veel directere bemoeienis van de provincie met het gemeentelijk huishoudboekje op de loer. Behalve Tiel zijn er nog enkele gemeenten in Gelderland die in de financiële gevarenzone verkeren.

Regio ontwikkelt energiestrategie.

De in Parijs afgesproken klimaatafspraken hebben in Nederland tot de afspraak geleid dat in 2030 er een CO2reductie van 49 % gerealiseerd moet worden en dat Nederland in 2050 klimaat neutraal moet zijn. Alle regio’s moeten een plan maken om dit te bereiken. De Regio Rivierenland heeft de eerste stappen gezet. De partners die in de Regionale Energie Strategie (RES) in deze regio samen werken zijn de regio gemeenten, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Greenport Gelderland, de woningbouwcorporaties in de regio, gebiedscoöperatie Rivierenland, VNO-NCW Rivierenland en netwerkbeheerder Alliander. Deze organisaties hebben een notitie samengesteld met uitgangspunten en een plan van aanpak. Die uitgangspunten worden de komende weken voorgelegd aan het bestuur en de achterban van hun organisaties. Daartoe behoort natuurlijk ook de gemeenteraad van Tiel.

Belangrijke vragen die de regionale RES moet beantwoorden zijn hoeveel duurzame energie in de eigen regio kan worden opgewekt, hoeveel duurzame warmtebronnen in de regio aanwezig zijn en hoe die benut kunnen worden, hoeveel duurzame elektriciteit de regio kan opwekken en welke aanpassingen in de huidige energie-infrastructuur nodig zijn. Ook komt er een samenwerkingsagenda die moet kansen opsporen voor werkgelegenheid , onderwijs en betrokkenheid van de inwoners.

Voorlopig lijkt het vooral een overlegcircus te worden dat zich op grote afstand van ons gewone burgers afspeelt. Maar dat zal niet lang duren. Om de noodzakelijke doelen te halen, moet er in korte tijd veel gebeuren wat ons allemaal gaat raken en waarschijnlijk ook beslag gaat leggen op een stukje besteedbaar inkomen. Vervelend maar noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights