Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 30-10-2019

In deze editie met nieuws van en over de gemeente besteden wij aandacht aan enkele zaken die de laatste weken in de wekelijkse collegevergadering op de agenda stonden., doen we verslag van de raadsvergadering van 16 oktober en vermelden we nog wat ouder nieuws.

Steunactie voor familie van Molukse Tielenaren

De Molukken zijn eind september zwaar getroffen door een aardbeving. Vele tienduizenden gezinnen verloren huis en haard. Nog steeds zijn er naschokken die de inwoners in angst doen leven. Raadslid Vic Latumahina is met een aantal Tielenaren met Molukse wortels een actie begonnen om familieleden van de Molukse Tielenaren in de Molukken te helpen. Het gemeentebestuur steunt de actie met een bescheiden bijdrage om de mensen die zo zwaar getroffen zijn te helpen. Mede-initiatiefnemer Vic Latumahina vertelt graag op welke wijze inwoners en bedrijven aan de actie kunnen bijdragen. Veel leden van de Tielse Molukse gemeenschap onderhouden nog altijd nauwe banden met hun familie in Indonesië en gaan er regelmatig op familiebezoek. De Tielse Molukkers organiseren zelf ook diverse acties om geld voor hun verre familieleden bijeen te brengen. E-mailadres: vblatumahina@tiel.nl

Compensatie voor inwoners met veel incontinentieafval vanaf 1 januari 2020

Sinds 1 juli 2019 moeten de inwoners van het westelijk deel van het Rivierengebied hun afval in zakje van 30 liter naar een daarvoor bestemde ondergrondse afvalcontainer brengen. Dat kost per zakje een euro. Tijdens de besluitvorming daarover bleek in veel Avri-gemeenten waaronder Tiel de inzameling van incontinentiemateriaal een aandachtspunt. Gezinnen met kinderen in de luiers of oudere gezinsleden met incontinentieproblemen hebben daardoor extra veel afval. Dat zorgde ook in het oude systeem voor extra kosten. “Daar moest bij de invoering van het wegbrengsysteem een oplossing voor komen” vonden veel raadsleden. Apart ophalen of verzamelen is nog geen optie omdat recycling van deze materialen nog niet goed mogelijk is. Apart inzamelen is bovendien fors duurder dan inwoners financieel te compenseren. Daarom kiest de gemeente vooralsnog voor financiële compensatie. Binnenkort maakt de gemeente bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien en hoe hoog de compensatie is. Een aparte ambtenaar gaat de regeling uitvoeren. Inwoners die al op andere wijze compensatie of vrijstelling hebben voor het betalen voor het restafval komen uiteraard niet in aanmerking voor deze regeling. Verschillende partijen toonden zich weinig enthousiast over de nu door het Avri-bestuur voorgestelde regeling. Te duur in de uitvoering, moeilijk te controleren vonden zij. Wethouder Groen wees er op dat de raadsleden zelf om een tegemoetkoming gevraagd hadden. Hij kon geen beter alternatief bedenken. Met uitzondering van de VVD gingen uiteindelijk alle partijen akkoord met het voorstel dat alle Tielenaren in 2020 per woonadres 2,75 euro per jaar aan afvalstoffenheffing gaat kosten.

Geen behoefte aan herindeling is privémening van wethouder Groen

Informeel wordt er door sommige raadsleden van de raden van Buren, Neder-Betuwe en Tiel gesproken over een mogelijke herindeling. Daarbij wordt gedacht aan het opheffen van de gemeente Buren en het grondgebied toe te voegen aan Neder-Betuwe en Tiel. Aanleiding is de bestuurscrises in Buren en het feit dat de samenwerking tussen een aantal fracties niet lekker loopt. Desgevraagd gaf wethouder Groen als zijn persoonlijke mening dat hij een herindeling niet nodig vindt. Burgemeester Jan de Boer van Buren vond in de geruchten en publicaties daarover aanleiding om formeel te verklaren dat een herindeling geen punt van overleg is. “Buren heeft een sluitende begroting en zelfstandigheid is het uitgangspunt voor de toekomst.”

Procedure tegen bestemmingsplan buitengebied moeten deels opnieuw

Er is het een en ander mis gegaan bij het horen van de belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen van de actualisering van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Om achteraf niet in een juridisch moeras terecht te komen, heeft het college nadat er vanuit de commissie ruimte kritiek op de procedure was geuit, besloten om het toelichten van ingediende zienswijzen en de advisering daarover over te doen. Dit gaat nu door een onafhankelijke commissie van buitenstaanders gebeuren. De procedure om tot een nieuw bestemmingsplan te komen gaat daardoor flink langer duren.

Binnenkort duidelijkheid wie kosten van vervuilde grond bij cultuurcentrum moet betalen

Ton Zuidema (VVD) vroeg tijdens de vergadering naar de voortgang van het geschil tussen aannemer en projectontwikkelaar Volker Wessels over de extra kosten die gemaakt moesten worden bij de bouw van het cultuurcentrum vanwege aangetroffen vervuilde grond. Die kwestie, waarbij het om meerdere miljoenen gaat, speelt al enkele jaren. Binnenkort komt er echter duidelijkheid. Partijen hebben hun informatie gewisseld en met enkele weken komt de Raad van Arbitrage voor de Bouw met een uitspraak. Laten we hopen dat het voor de gemeente goed afloopt. In een periode waarin de gemeente ieder dubbeltje moet omdraaien, zou een extra uitgave van miljoenen een financiële ramp, betekenen. De kaarten voor de gemeente liggen echter niet al te best. In de meeste geschillen rond het aantreffen van vervuilde grond tijdens bouwwerkzaamheden stelt de rechter de opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten.

Gedeeltelijk verbod op gebruik lachgas in nieuwe algemene politieverordening

De algemene politieverordening van de gemeente Tiel is geactualiseerd. Nieuw is daarin het verbod op gebruik van lachgas in de binnenstad. Wanneer blijkt dat het gebruik van lachgas elders in de gemeente hinderlijke vormen aanneemt zal het gebruiksverbod uitgebreid worden. Ondertussen is bekend dat ook elders in de gemeente omwonenden ernstige ervaren van ‘lachgasgebruikers’. De gemeente Arnhem een stap verder gaat .

Tweede voortgangsrapportage

Voorafgaande aan het opmaken van het huishoudboekje na afloop van het kalenderjaar, kijkt het college twee keer tijdens het lopende begrotingsjaar hoe het er met de financiën voorstaat. Kortgeleden is dit voor de tweede keer gebeurd. De conclusies stemmen niet vrolijk. Bij de eerste keer, in het voorjaar werd nog gerekend op een tekort van 600.000 euro. Bij de najaarsevaluatie was het resultaat meer dan eens zo groot, namelijk 1,25 miljoen is. Geen prettige conclusie wanneer je weet dat de reserves onder een noodzakelijk minimum zijn gedaald en ook de volgende jaren geen rooskleurig beeld geven. Evenals een flink aantal andere gemeenten lukt het niet om de feitelijke inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Boosdoeners zijn de nauwelijks te beheersen kosten in het sociale domein, extra onvoorziene noodzakelijke uitgaven en een lagere algemene uitkering van de rijksoverheid dan waarop gehoopt was. De maatregel om de kosten van het sociale domein terug te dringen hebben tot nu toe te weinig resultaat.

Mantelzorgcompliment

Gedwongen door de financiële positie van de gemeente overwoog het college eerder dit jaar het jaarlijkse mantelzorgcompliment af te schaffen. Dat was tegen het zere been van de leden van de gemeenteraad en het college haalde bakzeil. Ook dit jaar kunnen mantelzorgers zelf of anderen voor hen weer een mantelzorgcompliment aanvragen. Het bedrag is wel verlaagd, namelijk 90 euro in plaats van de 125 euro in de voorafgaande jaren.  Het aanvraagformulier voor het compliment is verkrijgbaar op de stadhuiscampus, (Achterweg 2, Tiel), bij Mozaïek (Hertog Karellaan 140, Tiel) en natuurlijk digitaal (www.tiel.nl). Zoek daar op mantelzorgcompliment). Inwoners kunnen het aanvraagformulier ook opvragen bij Mozaïek Matchpoint via 0344-611566..

Cruyff Court blijft voorlopig in gebruik

Het college ziet mogelijkheden om het veel gebruikte Cruyff Court in Tiel-West open te houden. Voorlopig kan er gewoon op gespeeld worden. Voor volgend jaar hoopt de gemeente voor de renovatie van het kunstgras op een bijdrage van de Balije Utrecht van de Ridderlijke Duitse Orde en steun van het Tielse bedrijfsleven via de ‘Tielse uitdaging’. Wanneer steun onverhoopt uitblijft, wordt sluiting opnieuw een optie. Medio volgend jaar verwacht het college meer duidelijkheid te kunnen geven. Het Cruyff Court blijkt in een geweldige behoefte te voorzien. Het wordt druk gebruikt door de jeugd en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplek in Tiel-West.

Geen speciale maatregelen om vuurwerk te beperken

Burgemeester Beenakker blijft bij zijn standpunt dat een beperking van de vuurwerkoverlast in Tiel geen reële optie is. De burgemeester zou graag beperkende maatregelen nemen, maar twijfelt aan nut en noodzaak om dat alleen binnen Tiel te doen. ‘We hebben in Tiel geen plekken waar extreme problemen spelen of aanleiding is om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Bovendien heeft de politie geen capaciteit om een verbod te handhaven. Zeker in de Oudejaarsnacht heeft de politie andere prioriteiten” aldus burgemeester Beenakker De burgemeester kijkt uit naar landelijke maatregelen om het gebruik van hinderlijk vuurwerk aan banden te leggen. Ondanks herhaalde verzoeken en toenemende druk van verschillende kanten waaronder oogartsen en een toenemend draagvlak van uit de bevolking , lijkt de regering nog geen grote stappen te willen gaan zetten. Vanaf de jaarwisseling 2020 – 2021 komt er wel een verbod op het allerzwaarste vuurwerk. De gemeente Apeldoorn steekt dit jaar wel zijn nek uit. Daar komen op initiatief van de gemeenteraad dit jaar al vuurwerkvrije zones en volgend jaar een totaal verbod. De inwoners van Apeldoorn hebben verdeeld gereageerd op dit verbod.

West-Betuwe wordt deelnemer aan de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Het was de vraag of de nieuwe gemeente West Betuwe zich zou aansluiten bij de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Deze gemeenschappelijke regeling is opgericht door de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel en voert voor deze gemeenten facilitaire zaken zoals financieen, informatiemanagement & ICT, personeel en organisatie en algemeen juridische zaken centraal voor deze gemeenten uit. Daartoe zijn gemeentelijke ambtenaren na de oprichting overgestapt naar deze gemeenschappelijke organisatie. Na de fusie tussen Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe was het onduidelijk of de grootste nieuwe gemeente binnen de Regio Rivierenland het bestaande samenwerkingsverband zou voortzetten. Daar is nu dus voor gekozen.

Cadeautje voor woningeigenaren aan stadsgracht.

De eigenaren van woningen aan Konijnenwal en Hoveniersweg die aan de stadsgracht grenzen krijgen van de gemeente de waterkades aan de achterzijde van de gemeenten cadeau. Deze kades waren tot nu toe eigendom van de gemeente.

Mogelijk wooncomplex voor arbeidsmigranten

Enkele uitzendbureaus hebben de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan een appartementencomplex voor arbeidsmigranten. Het college heeft naar aanleiding hiervan een discussienota voor de gemeenteraad gemaakt, die dit jaar nog behandeld wordt. De zogenaamde polenhotels zijn omstreden. Buurtbewoners keren zich vaak tegen de plannen omdat ze door de grote concentratie overlast vrezen. Die overlast is er nu echter ook in de straten in Tiel waar veel buitenlandse werknemers gehuisvest zijn. Daar hebben uitzendbureaus woningen gekocht en deze vertimmert om veel werkers te kunnen huisvesten. Dat geeft druk op de parkeerruimte in de straten en wil door overvloedig drankgebruik ook voor andere overlast zoals lawaai en soms vechtpartijen zorgen. Om dit te beperken zijn er in Tiel al eerder maatregelen genomen die landelijke aandacht kregen.

De gemeente West Betuwe besloot om geen medewerking te verlenen aan de bouw van een hotel voor buitenlandse werknemers. In het Westland, waar ook veel Oost-Europeanen werken staan echter al een aantal voor hen bestemde hotels waar goede ervaringen mee zijn opgedaan.

Een exacte plaats is in Tiel nog niet bekend. Die zoektocht begint pas nadat de gemeenteraad zich over de plannen heeft uitgesproken en het licht voor de verdere ontwikkeling op groen gezet heeft.

Ondertussen lijkt de groei van het aantal gastarbeiders uit Oost-Europa af te vlakken. Door de welvaartsgroei in Polen is werken in West-Europa voor hen minder aantrekkelijk geworden. Ook zie je dat met name Polen besluiten om zich blijvend in Nederland te vestigen. De bouw van een Polenhotel in Tiel heeft het voordeel dat woningen , die nu aan de huisvesting van Tiel onttrokken zijn, weer voor de ‘normale’ woningmarkt beschikbaar komen. Wethouder Melissen schat dat het wel om 60 woningen kan gaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights