Verenigingen en stichtingen protesteren tegen bezuinigingen gemeente Tiel

De gemeente moet flink bezuinigen om de begroting voor de volgende jaren sluitend te krijgen. Woensdag 26 juni geeft de gemeenteraad zijn oordeel over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het standpunt dat de raad dan inneemt zal verwerkt worden in de begroting voor 2020 en verdere jaren. Donderdag 13 juni kregen de organisaties die geraakt worden door de bezuinigingen, die het college voorstelt, de gelegenheid om hun oordeel te geven om te vertellen wat het voor hen betekent om minder geld van de gemeente te ontvangen. Dertien insprekers deden hun zegje. Rode draad: We hebben het al moeilijk genoeg om zwarte cijfers te schrijven. Fondsenwerving kost nu al evenredig meer geld. Gemeentelijke plannen werken verlammend. Deze bezuinigingen willen en kunnen we er niet bij hebben.

Stichting Duurzaam Rivierenland

Voorzitter Gerrit de Weerd schetste de werkzaamheden van de 300 vrijwilligers van zijn organisatie die zorgen voor een schone omgeving en wat de stichting Duurzaam Rivierenland allemaal om niet doet op het gebied van natuureducatie. De bescheiden gemeentelijke subsidie en de opbrengsten van de maandelijkse papierinzameling zijn keihard nodig om die vrijwilligers toe te rusten, het nodige materiaal te verschaffen en te belonen met een aardigheidje. Wat meer subsidie voor de stichting zou op zijn plaats zijn en een enorm rendement opleveren.

Ontslag Stadsbeiaardier

Dit voornemen van de gemeente waarmee 20.000 euro per jaar bespaard wordt, heeft veel Tielenaren in beweging gebracht. Meer dan 1750 personen tekenden zonder dat er voor handtekeningen geleurd werd, de petitie tegen dit plan.

Ben Middelkoop, bestuurslid van de stichting Carillon Tiel somde nog eens op wat er allemaal wegviel wanneer het contract met de beiaardier verbroken wordt. Een indrukwekkende opsomming waarbij bleek dat de beiaardier erg betrokken is bij de Tielse gemeenschap en veel levert voor zijn bescheiden honorarium.

Gradus van Wel vertelde over de inzet van de gehele Tielse samenleving om de Sint Maartenskerk na het herstel van de ernstige oorlogsschade en de voltooiing van de wederopbouw van de stad weer van een passend carillon te voorzien.

Martin van de Mark voorzitter van de Oudheidkamer wees op het eigen erfgoedbeleid van de gemeente, waarmee het ontslag van de beiaardier flagrant in strijd is. “Laat het carillon luiden”, was zijn hartekreet.

Beiaardier Wim Ruitenbeek vertelde desgevraagd dat het in het vet zetten van het carillon slechts is voor de conditie en later veel geld kan gaan kosten wanneer de gemeente door de huidige financiele crises heen is.

Bezuinigingen op sport

Ronald Holdijk, voorzitter van Keep Fit vertelde de raadsleden wat zijn vereniging allemaal doet om de inwoners aan het bewegen te krijgen. Vooral voor ouderen en de jeugd doet de vereniging veel en tegen geen of heel weinig contributie om de drempel zo laag mogelijk te houden. “Wij ondersteunen daarbij het gemeentelijke gezondheidsbeleid en kunnen het geld niet missen. Bovendien zien we het ook als een miskenning van onze inzet.”

Peter de Rooij van de Tielse Sport Federatie was erg duidelijk. “Wanneer de gemeente deze bezuiniging op sport- en beweeggebied in het jaar van meer bewegen voor alle Tielenaren doorzet, houden wij er mee op. Er is een enorme discrepantie tussen wat de gemeente zegt en doet. Dat demotiveert ons enorm.”

George Spanjer voorzitter van de cliëntenraad van de participatiewet

“Bezuinig niet op individuele inkomenstoeslag van bijstandsgerechtigden. Die is niet voor niets in het leven geroepen. Mensen hebben dit keihard nodig. Bezuiniging staat haaks op het plan van de gemeente om met hulp van het armoedepact de schrijnende armoede in Tiel te verminderen. Er is door het afschaffen van de witgoedregeling al bezuinigd.”

Spanjer had ook geen goed woord over voor het plan om mogelijk uit Werkzaak te treden. Hij wees daarbij op het moeizaam functioneren van de eigen secretarie afdeling werk- en bijstand in het verleden, toen Tiel nog zelf een deel van de taken van Werkzaak vervulde.

Tiel dreigt predicaat evenementenstad te verliezen

Sombere reacties kwamen er van de zijde van het fruitcorso en Appelpop. Voorzitter Verspuij van de Stichting Vierstromenland wees er op hoeveel moeite het nu al kost om de kosten en inkomsten in evenwicht te houden. Hij wilde niet tornen aan de afspraak dat de gemeente zorg draagt voor het parcours en het corsobestuur voor de wagens, mozaieken en andere activiteiten. “Een forse bezuiniging vanuit de gemeente betekent het einde van het corso en als het eenmaal gestopt is komt dit immateriële erfgoed nooit meer terug.

Woordvoerders van de corsoverenigingen Tiel, Drumpt en Passewaaij schetsten de vele inspanningen om hun huishoudboekje rond te krijgen. Daar gaat nu al evenredig veel tijd van het bestuur en de leden in zitten. Meer kan echt niet. Leden willen vooral bezig zijn met het bouwen van de wagen. Bezuinigingen op de overkoepelende stichting heeft gevolgen voor het startgeld voor de wagenbouw. De clubs wezen ook op de sociale revenuen van het corso en de individuele corsoclubs voor de Tielse en regionale samenleving.

Sebastiaan Sewalt benadrukte nog eens dat corsoclub Passewaaij vanaf 2020 geen bouwlocatie meer heeft. Een intensieve zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Hulp van de gemeente is hierbij nodig.

Kees van Keulen, voorzitter van Appelpop benadrukte dat Appelpop financieel in een neerwaartse spiraal zit. Sponsoren blijven trouw maar de opbrengst van de verkoop van drank en etenswaar viel vorig jaar flink tegen. De reserves moesten aangesproken worden. Dat kan niet doorgaan. Appelpop heeft een flinke buffer nodig om een jaar slecht weer te kunnen doorstaan. Snijden in subsidies en faciliteiten is in een dergelijke situatie ongewenst. De grenzen zijn bereikt en het vragen van entreegeld is geen optie. Wanneer de gemeente Tiel fors op de bijdragen aan Appelpop gaat bezuinigen wordt er mee stoppen een reële optie.

Zowel Appelpop als Fruitcorso vinden het ter bescherming van hun sponsors ongepast openbaarheid te geven van hun inkomsten en uitgaven. Maar raadslid Ans Duquesnoy is desgevraagd welkom om en kijkje in de boeken te nemen.

KTVM

Ook Nico Moll van KTVM informeerde de raad over de vele activiteiten van KTVM voor de Tielse samenleving. Tot de leden horen alle leeftijdsgroepen van 8 tot 80 jaar. Via acties lukt het de vereniging om jaarlijks 35.000 extra inkomsten te verwerven. Een kleine actieve groep (bestuurs)leden zorgt hiervoor en doet veel voor de jeugd. Meer kan echt niet en daarom kunnen we de huidige subsidie van de gemeente niet missen.

Alternatieven

Geen van de insprekers had een duidelijk alternatief voor de voorgestelde bezuinigingen. Vrijwel iedereen wilde wel meedenken naar alternatieve mogelijkheden. Voor wat Appelpop en Fruitcorso betreft vroegen woordvoerders zich af of sommige beveiligingsmaatregelen niet een tandje minder kunnen en of de gemeente voor bepaalde werkzaamheden geen goedkopere dienstverleners kon contracteren.

Onze mening

De gemeente doet steeds meer een beroep op inwoners, verenigingen en andere organisaties om te helpen gemeentelijk beleid uit te voeren en bij te dragen aan een schone, veilige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. Dat lukt tot nu toe best goed. Verenigingen, stichtingen, individuele bewoners en buurt- en wijkcomités dragen veel bij en nemen steeds meer taken over en verrichten belangeloos werk wanneer het gaat om de organisatie van evenementen, het schoonhouden van de stad, bijdragen aan cultuureducatie, behoud van erfgoed, de inwoners meer te laten bewegen en het bestrijden van armoede. Maar de gemeente wordt als een weinig betrouwbare partner ervaren en frustreert al die goedwillenden door bezuinigingen en het tonen van weinig waardering voor de inzet en betrokkenheid van de vele honderden mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. We naderen het moment dat organisaties en individuen afhaken. Dat gevoel dringt zich op wanneer je donderdag de verschillende insprekers hoorde. 13 insprekers voerden het woord om hun oordeel te geven over de plannen van de gemeente om minder subsidie te geven of om taken die de gemeente nu uitvoert over de schutting te gooien. Veel organisaties tobben jaar op jaar met het probleem hoe ze hun huishoudboekje kloppend moeten krijgen. De mogelijke bezuinigingen kunnen en willen zij er niet bij hebben.

Na de inspreekavond is duidelijk dat de voorgenomen bezuinigingen op sport, cultuur en evenementen de organisaties in het hart raakt. Zij kunnen de financiën niet missen. Nog erger is dat de bezuinigingen demotiverend werken en het plezier in het belangeloos organiseren van evenementen en het besturen van verenigingen sterk vermindert. De kans op het verdwijnen van verenigingen en evenementen is daarbij niet denkbeeldig. De bezuinigingen van het college hebben daardoor verregaande niet financiële gevolgen en halen veel kleur uit de Tielse samenleving. De moeizaam opgebouwde imagoverbetering onder de bevolking krijgt met deze bezuinigingen een flinke dreun.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights