Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 21 maart 2019

Nieuwe aanbesteding Integraal Kindcentrum Passewaaij

In 2018 is de nationale aanbesteding voor het Integraal Kindcentrum in Passewaaij niet gelukt. Er was slechts één inschrijving met een prijs die ver boven het geraamde budget lag. Daarom is de bouw niet gegund en de aanbesteding gesloten.

De gemeente onderneemt nu een nieuwe poging om het kindcentrum gerealiseerd te krijgen. gekozen is voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hiermee wijkt het college af van de geldende aanbestedingsregels. Maar nood breek wet. De aanbesteding kan starten voor de zomervakantie. Wanneer die slaagt kan de bouw vanaf de tweede helft van 2019 voorbereid worden. De verwachte oplevering is dan eind 2020, begin 2021.

Bezuinigingen

De komende weken gaat het college op zoek naar mogelijke bezuinigingen. De raadswerkgroep die samen met het college en met hulp van het ambtenaren mogelijke bezuinigingen zou opsporen, heeft die opdracht om praktische redenen teruggegeven aan het college. Het college maakt nu een overzicht van de mogelijkheden die zij ziet. De raad kan daaruit dan bij de behandeling van de perspectievennota een keuze maken. Een lastige klus want zoals u al vele malen hebt kunnen lezen helpt de kaasschaaf dit maal niet om de meerjarenbegroting kloppend te krijgen. De gemeente zal rigoureus in taken en of voorzieningen moeten snijden. Recent is nog geconstateerd dat er in Tiel een onbalans is tussen de voorzieningen en wat op grond van het aantal inwoners en de samenstelling van de bewoners langdurig betaalbaar is. Via de perspectievennota moet het college de provincie in juni duidelijk maken dat de komende jaren de inkomsten en uitgaven in Tiel in balans zijn.

Stadpromotie nog even vacant

In januari verruilde Ronald van Vugt de functie van directeur stadspromotie voor het wethouderschap van de nieuwe gemeente Altena. Sindsdien is zijn functie in Tiel vacant. Dat blijft niet zo. Voordat echter met de zoektocht naar een opvolger begonnen wordt, komt er een interimmer, die deskundig is op het gebied van wat men city-branding noemt. Hij moet mede op basis van ervaringen bij vergelijkbare steden het college adviseren over de aspecten waarmee Tiel zichzelf het beste kan promoten en de manier waarop dat het meest effectief kan gebeuren. Via dat plan weet men dan ook welke eisen men aan de nieuwe stadspromotor moet stellen op het gebied van kennis, ervaring en vaardigheden. Op basis daarvan kan de werving van een nieuwe stadspromotor dan plaatsvinden. De kosten van deze adviseur worden betaald van het geld uit het budget voor stadspromotie dat bestemd is voor het salaris van de stadspromotor dat nu even niet uitgegeven wordt.

Gemeente verkoopt stuk van weg

Sinds de opheffing van de spoorwegovergang in 2005 loopt de Inundatiedijk-Noord dood. Het laatste stukje weg wordt alleen gebruikt door een loonbedrijf De Bruin. Het is voor de gemeente niet meer zinvol dit wegdeel in eigendom en beheer te houden. Het college wil de grond, aansluitend aan het perceel van de Bruin, verkopen aan het loonbedrijf. Voorwaarde daarbij is wel dat de weg onttrokken wordt aan de openbaarheid. De hondensportvereniging en 2 woningen blijven aan de openbare weg.

440.000 euro naar Stichting Ondernemersfonds Tiel

De stichting ondernemersfonds Tiel ontvangt € 440.000,- subsidie voor activiteiten van de Ondernemers Coöperatie Tiel en de binnenstadondernemersvereniging Hart van Tiel voor hun werkzaamheden voor respectievelijk het parkmanagement en binnenstadsmanagement. Het is een cadeautje uit eigen zak. De subsidie wordt namelijk betaald uit de opbrengsten van de reclamebelasting die de ondernemers zelf opgebracht hebben.

Wijkschouw komt terug in nieuw jasje

Het college wil het directe contact tussen gemeente en inwoners bevorderen door een ‘Kijk in de Wijk’ te organiseren met een wijktour. De wijktour is een combinatie van een rondgang door de wijk en gesprek met de inwoners. Het college heeft aanbevelingen die de Commissie Bestuur in een eerder voorstel maakte in de aanpak meegenomen.

Detailhandelsnota naar raad

Het College heeft ingestemd met de detailhandelsnota “Tiel 2019-2024 visiedocument” inclusief de extra bijlage over de aanpak van de leegstand. De nota gaat nu naar de raad. Uiteraard komen wij later op dit onderwerp terug. Een bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is heel belangrijk voor de aantrekkingskracht van een woonplaats en voor het prettig wonen van de inwoners.

Weer aan de slag met Santwijckse poort

In het verleden zijn er al verschillende plannen gemaakt voor het gebied Santwijckse Poort en hebben omwonenden daar hun mening over kunnen geven. Maar tot uitvoering is het nooit gekomen. Nu gaat het college opnieuw met het terrein aan de slag met als eerste stap het maken van een ontwikkelplan met een aantal scenario’s voor het gebied. Tegelijkertijd wordt er dan een nieuw inrichtingsplan gemaakt worden voor de locatie van Dijkhuizen aan de havenkant van de hoek Havendijk / Echteldsedijk. Daar is een appartementengebouw gepland.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights