Tiels grootste buur presenteert coalitieakkoord

De gemeente West Betuwe heeft een nieuw gemeentebestuur. Dinsdag 29 januari wordt het officieel aangeboden aan de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd. De Tielenaar was aanwezig bij de perspresentatie en lette vooral op de punten die voor Tiel en de Tielenaren van belang zijn. We noteerden ook een aantal opmerkelijke punten uit het programma.

Coalitievorming en gesloten winkels op zondag

De coalitievorming ging niet helemaal van een leien dakje. Voor Dorpsbelangen was het van meet af aan duidelijk dat gelet op de verkiezingsuitslag ‘Lokalen en ´Christelijken de ruggegraat van de coalitie zouden moeten vormen. Met de nagenoeg even grote SGP (ook 5 zetels) lukte dat formatiepartij Dorpsbelangen aanvankelijk niet vanwege de opstelling van die partij over de winkelopenstelling op zondag.

Daar is Dorpsbelangen, nadat CDA en Groenlinks afhaakten vanwege onder meer een verschil van mening over het aantal te bouwen windmolens, overheen gestapt. De nieuwe coalitie bestaat nu uit Dorpsbelangen, SGP, Leefbaar Lokaal Belang en ChristenUnie. Samen bezetten die partijen 16 van de 31 raadszetels.

Op zondag blijven de winkels in deze raadsperiode dicht. Wel wordt er nu opnieuw onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van openstelling na deze raadsperiode. Daartoe wordt de mening van ondernemers en inwoners gepeild. Wellicht ook als compensatie voor de winkeliers die graag op zondag hun zaak zouden willen openen, wordt het parkeren in heel de gemeente kosteloos.

De woordvoerder van de SGP vertelde overigens, dat niet alleen de zondagrust de reden is voor de harde opstelling van zijn partij. Bij een al weer wat oudere enquête was gebleken dat de helft van de middenstanders fel tegen de zondagopenstelling was, de grotere winkels waren daar toen voorstander van.

Wat verder opviel

De gemeentelijke belastingen worden volgens het akkoord de komende vier jaar alleen met het inflatiepercentage verhoogd. Wel gaan de inwoners van de vroegere gemeenten Lingewaal en Neerijnen wat meer betalen terwijl de inwoners van Geldermalsen goedkoper uit zullen zijn. dat is nodig om de tarieven gelijk te trekken. Per saldo blijven de gemeentelijke belastingen en heffingen in West Betuwe voor als nog hoger dan in Tiel.

De nieuwe gemeente kan financieel een stootje hebben. De gemeente begint met een weerstandsvermogen van maar liefst 53 miljoen euro. Maar de gemeente gaat het niet over de balk gooien. “We investeren niet in dure prestigieuze projecten wanneer nut en noodzaak niet vooraf vaststaan.”

Het nieuwe college gaat proberen toestemming te krijgen om meer betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen te bouwen. Men hoopt dat de provincie mee zal werken aan het openbreken van lopende regionale woningbouwprogrammas. Meer woningen bouwen is ook de wens van de landelijke overheid en nieuwe woningen zijn nodig om de dorpen leefbaar te houden en de scholen open.

Tijdens het fusie proces is kritiek geuit op een aantal gemeenschappelijke regelingen. De nieuwe grote gemeente West Betuwe zou door de schaalgrootte veel meer zelf kunnen en moeten doen. In het coalitieakkoord is die gedachte niet verlaten. Er wordt nauwkeurig nagegaan of het deelnemen aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen wel voldoende oplevert voor de eigen inwoners en of ze überhaupt nuttig en noodzakelijk zijn, lezen we in het coalitieakkoord. Uiteraard zullen voordat een besluit tot uittreding genomen wordt ook de personele financiële en juridische gevolgen betrokken worden.

Hetzelfde geld voor de samenwerking met Culemborg en Tiel bij de uitvoering van ambtelijke taken. De Gemeenschappelijke Uitvoerings Dienst, die daarvoor opgericht is, heeft de hoge verwachtingen bij de oprichting enkele jaren geleden nog lang niet waar kunnen maken.

De nieuwe gemeente wordt in vijf deelgebieden verdeeld. Ieder deel krijgt een eigen gebiedsmakelaar die zorgt voor de verbinding met de kernen en die ruimte moet geven aan initiatieven in de kernen. Alle 26 kernen krijgen een eigen jaarbudget van 10.000 euro. Alle wethouders worden ook gebiedswethouder voor een déélgebied. Om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen worden zij geen gebiedswethouder in de streek waar zij wonen.

Kleinschalig toerisme blijft een speerpunt. Faciliteiten voor wandelaars en fietsers (fietspaden) krijgen ook met het oog op de veiligheid aandacht.

Ook in West Betuwe is winkelleegstand een probleem. Een leegstandsverordening moet leegstand van winkelpanden in de dorpen en de twee stadjes ontmoedigen.

Uit het programma blijkt verder onder meer dat West Betuwe een goed sociaal beleid wil voeren, aantrekkelijk wil zijn voor ondernemers, de leefbaarheid in de dorpen belangrijk vindt en verenigingen wil ontzorgen door onder meer minder bureaucratie bij het aanvragen van vergunningen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights