Tiel in 2018 stuk veiliger…. maar er moet nog veel gebeuren

Tiel heeft de misdaadcijfers over 2018 op een rijtje. Die zien er niet slecht uit. Het aantal misdrijven is opnieuw flink gedaald. Het aantal woninginbraken nam sterk af, het aantal meldingen van fietsdiefstallen daalde eveneens fors, er werden minder mensen slachtoffer van zakkenrollers en diefstal van of uit tasjes en het aantal meldingen van jeugdoverlast liep sterk terug.

Daar staat wel tegenover dat er meer overlast gemeld werd door overmatig alcoholgebruik en overlast veroorzaakt door bezoekers van de coffeeshops. Het aantal ontdekte weetkwekerijen steeg eveneens en er werden meer zedenmisdrijven gemeld, maar dat was te wijten aan meldingen rond een persoon. Opvallend is ook de stijging van de overlast die inwoners ervaren van verwarde personen. Ook het aantal inbraken uit schuurtjes vertoonde een flinke stijging. In vergelijking met andere plaatsen blijven de misdaadcijfers aan de hoge kant. “Hoewel de precieze plaats op de AD-misdaadladder van 2018 nog niet bekend is, zullen we toch wel bij de 50% van de slechts presterende gemeenten behoren”, opperde Burgemeester Beenakker bij de presentatie van de cijfers over de eerste negen maanden van 2018. “De misdaadcijfers dalen in het hele land”. Niettemin is de burgemeester blij met de gemiddeld genomen forse daling en de dalende trend.

Hieronder hebben we de vergelijkende cijfers tussen de jaren 2012, 2017 en 2018 van een aantal misdaadcategorieën op een rijtje gezet. Het volledige overzicht met alle jaren tussen 2012 en 2019 kunt u binnenkort vinden op de website van de gemeente Tiel bij de agendastukken voor de Commissie Bestuur.

De cijfers hebben betrekking op concrete meldingen bij de politie of ingrepen van de politie. Doordat niet alles bij de politie gemeld wordt, kunnen de echte cijfers wat hoger zijn. Dit speelt vooral bij diefstal van fietsen.

 

Soort misdaad                                 2012              2017           2018

Overlast verward persoon                 132                274              275

Overlast alcohol en drugs                   22                 48                 68

Openbare dronkenschap                    12                  29                35

Vernieling auto                                  203                171               111

overige vernielingen                          246               152               163

woninginbraak                                 576               103                95

inbraak schuur                                    47                 25                38

Zak-/tasroverij                                    62                  51                 9

diefstal uit / van motorvoertuigen     299                191              155

diefstal fiets                                      500                212              133

bedreiging                                         94                  79                 51

mishandeling                                   200                174              180

straatroof                                            9                    8                  3

zedenmisdrijven                               19                  20                 34

winkeldiefstal                                  107                113               106

inbraak in winkels                            24                    7                  5

inbraken bedrijven en instellingen  109                  25                27

vandalisme / baldadigheid               57                   34                17

meldingen overlast jeugd               394                 353               203

drugshandel                                     21                   34                 33

ontmantelde hennepkwekerijen        0                      7                 13

 

Veiligheidsbeleid 2019 – 2022

Voor de komende vier jaar zullen politie en gemeenten hun aandacht vooral concentreren op ondermijning, verkeer en verkeersveiligheid, kwetsbare personen en arbeidsmigranten.

Bij ondermijning moet u vooral denken aan drugscriminaliteit en de georganiseerde misdaad. Loketambtenaren en vergunning verleners zullen gerichte scholing krijgen om verkeerd willende vergunning aanvragers aan de gemeentelijke loketten te herkennen. Cybercrime, waar het boevengilde steeds vaker gebruik van maakt, krijgt landelijk meer politie aandacht.

Arbeidsmigranten

Eind vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met een verscherpt beleid voor arbeidsmigranten, die vooral uit Oost- Europa komen. De huisvesting wordt aan een vergunning gebonden en strakker geregeld. Daardoor zal op termijn de concentratie in sommige straten verminderen. Lawaai, zwerfvuil, parkeeroverlast en overmatig alcoholgebruik zorgen nu regelmatig voor problemen. De uitzendbureaus voor deze voor de Nederlandse economie en bedrijven belangrijke arbeidskrachten hebben hun medewerking aan dit strakkere beleid toegezegd en zullen een rol gaan spelen bij de voorlichting en toezicht van hun tijdelijke medewerkers.

Tegelijkertijd zint de gemeente op mogelijkheden om begrip en cohesie tussen de Oost-Europeanen en de Nederlandse te bevorderen.

Coffeeshops

Overlast door bezoekers van coffeeshops is een terugkerend thema en zorg binnen bestuur en politiek. Regelmatig klagen inwoners in de buurt van deze gedoogde verkooppunten over lawaai, geruzie, draaiende motoren van auto’s en verkeerd geparkeerde auto’s. Ondanks dat de meeste van de vier coffeeshops die Tiel telt, zich redelijk tot goed aan de afspraken houden, lukt het niet om het aantal klachten in te dammen. Lang niet alle coffeeshopbezoekers weten zich fatsoenlijk te gedragen. In 2018 nam het aantal klachten over dit gedrag weer toe. Reden om in 2019 weer eens extra op de shops en de bezoekers te letten. Eerder besloot de gemeenteraad al dat er in ieder geval een shop moest verdwijnen zodra dit door wisseling van eigenaar mogelijk was. Die gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan. Eerder werd afgesproken dat de mogelijkheid om de shops te verplaatsen naar een meer afgelegen plek onderzocht zou worden. Dat gaat opnieuw gebeuren. Maar lijkt weinig kansrijk omdat daar veel geld mee gemoeid is.

Coffeeshops trekken ook illegale weetteelt aan. Grootschalige weetteelt is in Nederland verboden. Maar onmisbaar voor de bevoorrading van de coffeeshops. Die illegale teelt is veelal in handen van criminelen en maakt op een voor de omgeving gevaarlijke manier misbruik van elektriciteit.

Tiel is een van de gemeenten die zich aangemeld hebben voor een pilote om samen met een collega gemeente de weetproductie zelf ter hand te nemen of te reguleren. Maar is daarvoor (nog) niet uitgekozen.

Verkeersveiligheid

Voorkomen is beter dan genezen is hier het adagium. Naast een analyse van ongevallen zal het accent hier vooral komen te liggen op een veilige inrichting van wegen en fietspaden. Speciale aandacht komt er voor de schoolomgeving. De gemeente hoopt ook op een actieve inbreng van de inwoners om de gemeente verkeersveiliger te maken. Speciaal aandachtspunt wordt het controleren op en het ontmoedigen van fietsen en brommen in de binnenstad.

Overlast door kwetsbare personen

De aanpak van dit groeiende probleem staat nog in de kinderschoenen. In de loop van 2019 zal na een inventarisatie van mogelijkheden een keuze gemaakt worden uit de elders meest succesvol gebleken aanpak. Duidelijk is wel dat het op de persoon gericht maatwerk zal worden. De gemeente hoopt dat ook betrokken inwoners een steentje bij zullen kunnen en willen bijdragen aan de begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare inwoners. Jongeren die eerder overlast veroorzaakten of misdrijven pleegden zullen langer gevolgd worden door een aan te wijzen deskundige dienst. Bij hen is te vaak sprake van terugval in het verkeerde gedrag.

Bij de aanpak van verschillende vormen van onveiligheid zullen volgens het veiligheidsplan de zorgsector nauwer moet gaan samenwerken met de handhavers.

Wat ons verder opviel in het plan en de rapportage:

  • Er komt meer aandacht op de controle en het ontmoedigen van alcoholgebruik door minderjarigen.
  • Preventie krijgt over een breed front meer aandacht.
  • Ook in Tiel zijn er signalen van mogelijke radicalisering van moslimjongeren.
  • Het veiligheidsbeleid is ontzettend breed en ingewikkeld en er houden zich heel veel instanties en specialismen mee bezig. Sturing en controle wordt hierdoor een bijna bovenmenselijke taak. Er zal veel kostbare tijd verloren gaan aan reizen, overleg en onderlinge afstemming.
  • Voor de inwoners is het lastig om de weg te vinden in het oerwoud van teams, deskundigen en instanties. Het is voor hem of haar lastig om uit te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is en waar je moet zijn met een probleem, vragen om hulp, een idee of oplossing.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights