Waterveiligheid kost inwoners meer geld

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland is akkoord gegaan met de begroting voor 2019. Daarbij is rekening gehouden met een goede uitvoering van de gebruikelijke taken maar ook met de kosten van uitvoering van een meerjarenplan om het Rivierengebied beter te beveiligen. In 2019 wordt daar na aftrek van subsidies ongeveer 50 miljoen euro aan uitgegeven. De 1,2 miljoen inwoners en de grondeigenaren binnen het werkgebied gaan volgend jaar 5 % meer betalen aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een huurwoning gaat in Rivierenland 262 euro aan waterschapslasten betalen. Mensen met een eigen woning betalen gemiddeld 370 euro per huishouden.

Milieu

Ook het Waterschap moet en wil bijdragen aan een beter milieu. Dat doet de organisatie al jaren door niet alleen te zorgen voor een goede waterbeheersing, maar ook door het oppervlakte water zo zuiver mogelijk te krijgen en te houden. In 2030 wil het waterschap dat de energie die daarvoor en voor de rioolwaterzuivering nodig is, door eigen installaties op een klimaatvriendelijke manier wordt opgewekt. Daarvoor laat de organisatie op diverse locaties zonneparken bouwen, wordt de plaatsing van windmolens voorbereid en worden waterzuiveringsinstallaties omgebouwd tot energiefabriek.

Energiefabriek Tiel

In Tiel is men begin 2018 begonnen met de bouw en halverwege 2019 komt de nieuwe slibvergistingsinstallatie in bedrijf. Het daarmee geproduceerde biogas is dan voldoende om de gehele waterzuiveringsinstallatie energie neutraal te laten werken. De installatie kan ook het slib van enkele kleine zuiveringsinstallaties in de buurt verwerken.

Het bedrijf onderzoekt met lokale partners ook de mogelijkheden om energie via het gebruik van warmte of koude van het oppervlakte water te benutten en daarmee gebouwen te verwarmen. Daarnaast is de hele bedrijfsvoering er op gericht om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.

Veel investeringen voor waterveiligheid

In totaal wordt er volgend jaar 156 miljoen geïnvesteerd. Bijna de helft is bestemd voor vergroting van de waterveiligheid zoals het versterken van de dijken. Een onderlinge solidariteitsregeling tussen de waterschappen en bijdragen van rijk, provincie en gemeenten zorgen er voor dat het schap voor de investeringen in 2019 zelf ´maar´ 84 miljoen op tafel hoeft te leggen. Ook in 2020 en volgende jaren zal er veel geld uitgegeven worden aan hoogwaterbescherming, waterberging én maatregelen om watertekorten te voorkomen.

Daarvoor zal de organisatie naast de genoemde tariefverhoging geld moeten lenen. Wij als particulieren moeten ondanks de lage rentestand nog steeds flink betalen voor geld lenen en rood staan bij de bank. Het Waterschap kan bij de Waterstaatsbank gelukkig heel goedkoop lenen. Voor kortgeld moet naar verwachting volgend jaar 0,1 % rente betaald worden en voor geld dat langer nodig is 1,2 %. Percentages waar veel particulieren blij van zouden worden.

Werkzaamheden in en rond Tiel

Op het programma staat de aan de ’Tielse’ kant gelegen Waaldijk tussen Nijmegen en Gorinchem. Die dijk voldoet niet meer aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. De verbreding en verzwaring van de dijk zal het landschap fors veranderen. De inzet is om langs het hele dijktracé in het kader van de meekoppelkansen een fietspad aan te leggen. Het traject is opgedeeld in 5 deeltrajecten. Het dijktracé Stad Tiel en het tracé vanaf het inundatiekanaal tot Waardenburg verkeert nog in de verkenningsfase. De feitelijke start van de werkzaamheden zal daarom nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Uitgevoerd wordt wel het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. Verschillende onderdelen van dit project zijn ondertussen al uitgevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van de Spoorsingel tussen de Grotebrugse Grintweg en de Westroijensestraat en het verbinden van sloten door aanleg en herstel van duikers onder het spoor.

Het bestuur waarschuwt voor de snel stijgende kosten van aannemers. Dat kan tot gevolg hebben dat aanbestedingen hoger kunnen uitvallen dan nu gepland. Anders dan enkele jaren geleden heeft het waterschap veel oog en aandacht voor de natuur bij de voorbereiding en uitvoering van waterbeschermingsmaatregelen.

Elektriciteit volgend jaar fors duurder

Een tegenvaller voor het Waterschap zijn de fors gestegen kosten voor elektriciteit. Dat komt door de gestegen aardolieprijs maar ook door extra heffingen van de overheid. Men verwacht dat de elektriciteitsrekening volgend jaar maar liefst 5 miljoen hoger zal zijn dan in 2018 het geval was.

Klein overschot over 2018

Het Waterschap lijkt goed te kunnen begroten. Het verschil tussen de begrote en feitelijke inkomsten zal in 2018 volgens berekeningen uitkomen op 3 miljoen euro positief. Dat is een verschil van nog geen 1 %.

Verkiezingen in 2019

Op 20 maart 2019 zijn er gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten weer verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Iedere kiesgerechtigde inwoner van het werkgebied heeft het recht om te kiezen en om gekozen te worden. Bij het huidige dagelijks bestuur valt op dat het dagelijks bestuur vooral bestaat uit personen die binding hebben met boeren- en tuindersorganisatie LTO. Het huidige bestuur hoopt dat na de verkiezingen ook een aantal jongeren deel gaat uitmaken van het nieuwe Algemeen Bestuur.

Wat cijfers

Het Waterschap heeft de zorg voor de waterveiligheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het rivierengebied. Het grootste deel van het werkterrein bevindt zich in de provincie Gelderland, maar het schap is ook verantwoordelijk voor het waterbeheer in delen van Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Het totale gebied is ruim 200.000 hectare groot en er wonen 1.043.000 mensen.

Het Waterschap is een arbeidsintensieve organisatie. Op 1 januari 2019 zullen er naar verwachting ruim 800 medewerkers met en volledig dienstverband een baan hebben.

Het waterschap heeft de zorg voor 260 poldergemalen, 1900 stuwen, 190 rioolgemalen, 593 kilometer persleiding, 600 km verharde wegen en fietspaden, 134 verschillende vaarwegen, 22 zuiveringsinstallaties en 1042 kilometer aan dijken en kades. Het schap is ook verantwoordelijk voor de muskusratbestrijding

De netto kosten na aftrek van subsidies en bijdragen van derden zijn in 2019 begroot op 195 miljoen euro. Aan belasting zal naar verwachting 183 miljoen binnenkomen.

Meer lezen? De complete begroting 2019 vindt u op www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl—corporate/common/waterschap/organisatie/begroting/begroting-2019.pdf

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/11/starthandeling-aanleg-spoorsingel-in-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights