Provincie ongerust over financiële positie gemeente Tiel, onder toezichtstelling dreigt

Wat al een beetje gevreesd werd is bewaarheid. De provincie gaat niet akkoord met een meerjarenbegroting van de gemeente Tiel omdat ook de reserves te klein zijn. Tiel staat op de lijst van 51 Gelderse gemeenten die vanaf 1 januari 2019 onder verscherpt toezicht gesteld kunnen worden.

Alvorens hiertoe te besluiten wil gedeputeerde Markink met een representatieve deputatie van de gemeenteraad overleggen. Dat gebeurt op vrijdag 30 november op het provinciehuis in Arnhem.

Uit de uitnodigingsbrief blijkt dat de provincie zich ernstig zorgen maakt over de financiële positie van Tiel. Markink schrijft:

De gemeente Tiel beschikt over een programmabegroting die alleen dankzij incidentele dekkingsmaatregelen sluitend is in 2019. Alle jaren daarna laten tekorten zien, en in 2022 zelfs fors door het vervallen van de geraamde precariobelasting. De tekorten worden mede veroorzaakt door het realistisch bijstellen van de kosten voor het sociaal domein, die naar huidige inzichten en zonder nadere maatregelen als structureel worden aangemerkt. Er is op dit moment nog geen dekkingsplan vastgesteld voor die tekorten.

In de 2e voortgangsrapportage 2018 wordt daarnaast ook voor 2018 een fors tekort voorzien, waardoor het weerstandsvermogen fors wordt aangetast en niet meer toereikend is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Ook blijkt uit die rapportage dat een deel van de voorgenomen dekkingsmaatregelen niet of niet tijdig gerealiseerd zullen worden en dat als gevolg daarvan de frictiereserve volledig wordt uitgeput. Gezien dat financiële perspectief van uw gemeente is een adequaat weerstandsvermogen juist onontbeerlijk. Maatregelen om dat weerstandsvermogen weer op een toereikend peil te brengen, zullen wat ons betreft ook moeten worden meegenomen in de te treffen maatregelen.  

Kortom een aantal aspecten van de financiële positie van Tiel zijn voor Gedeputeerde Staten reden voor zorg. Deze zorgen zijn in een eerder stadium in een overleg met de wethouder financiën van uw gemeente gedeeld.

Onze zorgen omtrent uw financiën zijn echter zodanig dat wij ook opteren voor een overleg met de gemeenteraad, de eerstverantwoordelijke voor de financiën van de gemeente. In het overleg zal het met name gaan over het proces m.b.t. de realisatie van ombuigingen, de monitoring hiervan en de mogelijkheden (tijdig) bij te sturen. Verder is er vanuit onze kant ook aandacht voor de toekomstige groei naar niet alleen een stabiel begrotingsbeeld, maar ook naar een financiële situatie waarbij ruimte is voor het afdekken van de risico’s die de gemeente loopt. Als financieel toezichthouder hebben GS de wettelijke opdracht de financiële ontwikkelingen binnen gemeenten te volgen en waar nodig bij te sturen.“

Markink stelt het op prijs wanneer naast vertegenwoordigers van raadsfracties uit coalitie en oppositie ook de griffier en de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig is.

Naar de gevolgen van deze stap van de provincie voor de gemeente kunnen we nu nog slechts gissen. Omvangrijke bezuinigingen zijn noodzakelijk. Zeker wanneer het wegvallen van de precario-opbrengsten op de leidingen in 2022 wordt meegenomen. De gemeente heeft veel ervaringen met het opsporen en instemmen met bezuinigingsmogelijkheden. De afgelopen jaren waren er diverse bezuinigingsronden. Het daadwerkelijk realiseren bleek keer op keer heel lastig. Tiel heeft op dat punt geen goed trackrecord en dat zal de provincie ook wel weten. Tielenaren zullen dus moeten vrezen dat enkele grote geplande investeringen, denk aan nieuwbouw scholen, en / of herinrichting Waalkade niet door kunnen gaan en een nieuwe lastenverzwaring niet denkbeeldig is. De reactie van de provincie roept tevens de vraag op hoe degelijk het gemeentelijk financieel beleid is, op dit moment. Presteren en leuke dingen doen voor de mensen lijkt belangrijker dan de vraag of je het wel kunt betalen.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/kaasschaaf-niet-voldoende-om-huishoudboekje-in-tiel-kloppend-te-maken/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights