Papesteeg meest geschikte plek voor ´Anders Wonen Tiel´

In bijna elke gemeente in ons land zijn mensen die niet meer in een woning in een woonwijk kunnen wonen. Vaak speelt een psychische aandoening daarbij een rol. Het wonen in een woonwijk of instelling veroorzaakt voor hen te veel prikkels en leidt tot problemen voor henzelf en overlast voor omwonenden. De rijksoverheid vindt terecht dat gemeenten een zorgplicht hebben voor deze inwoners en ook voor deze kleine groep voor passende woonruimte moet zorgen.

Daarom is de gemeente in 2017 op zoek gegaan naar een geschikte plek voor deze inwoners om te wonen. Dat moet een plek zijn waar 4 tot 6 simpele en vrijstaande woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding van professionele zorgpartijen, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn. In Anders Wonen kunnen zij ook werken aan een mogelijke terugkeer naar begeleid wonen in een woonwijk of een andere geschikte woonvorm. Anders Wonen is niet bedoeld voor inwoners met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf.

De gevonden plek nabij de Reuchlinlaan en Inundatiekanaal leidde begin dit jaar tot heftig protest van de omwonenden. Daarop besloot de gemeente het hele zoekproces opnieuw te starten en hierbij de inwoners te betrekken. Het resultaat van deze zoektocht: De grasstrook schuin tegenover de begraafplaats aan de Papesteeg voldoet aan alle voorwaarden.

Het idee van de gemeente om inwoners te betrekken bij de zoektocht naar de meest geschikte plek , bleek een goede greep. Maar liefst vijftien maatschappelijk betrokken inwoners meldden zich om in werkgroepverband hun schouders onder de vraagstelling te zetten. Donderdag 15 november deden verantwoordelijk wethouder Marcel Melissen en een afvaardiging van vier leden van de werkgroep verslag van die zoektocht en lichtten het resultaat toe. Evenals veel Tielenaren hadden ook werkgroepleden hun reserves tegen het ´Anders Wonenplan´. Na een bezoek aan een vergelijkbaar project in Arnhem en verdieping in de doelgroep verdwenen die reserves snel. Op een geschikte plaats en met goede begeleiding valt er weinig overlast te vrezen en het buurtje, dat de woninkjes samen vormen, hoeft er helemaal niet slecht uit te zien.

De werkgroep begon voordat zij de zoektocht naar een geschikte plek begon met het opstellen van eisen en criteria waaraan zo´n plek en de organisatie er om heen moest voldoen.

Deze waren:

 • De begeleiding moet ter plaatse gebeuren vanuit een aparte unit;
 • De units moeten op niet meer dan 500 meter van een wijk of groep woningen geplaatst worden;
 • Bewoners hebben behoefte aan een rustige omgeving. Daarom moet de plek niet liggen op een plaats waar veel kinderen langs komen.
 • De perceelsgrootte per woning moet minimaal 100 en de oppervlakte van de woning 45 vierkante meter zijn.
 • Bij onhoudbare situaties moeten er adequate sancties aan de bewoners van deze woonvorm opgelegd kunnen worden.
 • Afspraken met de regiogemeenten moeten er voor zorgen dat bewoners, die niet binnen de groep passen, overgeplaatst kunnen worden
 • De woonvorm moet snel gerealiseerd kunnen worden, want er is dringend behoefte aan. Nadat de gemeenteraad instemde had met deze eisen en voorwaarden begon de werkgroep aan haar zoektocht. Die leverde de volgende locaties op:
  Papesteeg; strook tussen spoor en weg schuin tegenover begraafplaats
  Papesteeg; weiland tussen PPG, Nieuwe Tielseweg en Papesteeg
  Lingedijk: akker tussen Lingedijk en Schaarsdijkweg
  Thedingsweerd: aansluiten bij bebouwing Thedingsweerd
  Groenestraat; weiland in hoek Groenestraat en Vuadabos De locatie aan de Papesteeg bleek bij nader onderzoek het meest geschikt. Daarbij is naast de eisen en voorwaarden ook de sociale veiligheid, de toegankelijkheid, de zoneringsmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van de plek voor de toekomstige bewoners meegewogen. Het komt bovendien j goed uit dat de beoogde grond eigendom is van de gemeente. Ook de ‘huiseigenaar’ woningcorporatie Kleurrijk Wonen en de begeleidende instellingen vonden de plaats aan het einde van de Papesteeg geschikt. De Jeugd Ontmoetings Plek (JOP) die zich op die grond bevindt, zal mogelijk wel verplaatst moeten worden.

 • Het college heeft de direct omwonenden op 15 november geïnformeerd over het plan om het perceel in hun nabijheid voor het ‘Bijzonder Wonen’ aan te wijzen en aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 21 november.
  Het woonparkje zal bestaan uit vooralsnog maximaal zes goed ingebedde losse en verplaatsbare units. Nadat de gemeenteraad ingestemd heeft met de nu gekozen plek gaat de gmeenten de omwonenden zorgvuldig informeren over het plan en de uitvoering. Voor dat met de bouw begonnen kan worden, moet het bestemmingsplan voor die plek gewijzigd worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights